Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

| Awst 9, 2019

Mae'r rhain yn amseroedd anodd i arlywydd Rwsia Vladimir Putin. Ar ôl blynyddoedd o ddwyn adroddiadau o marweidd-dra economaidd ac gormes gwleidyddol, mae pobl Rwsia wedi mynd i'r strydoedd gan y miloedd. Er bod graddfa'r gwrthdystiadau parhaus yn dal yn llai nag yn ystod y pwl olaf o ddicter poblogaidd yn 2011 / 2012, fe'u gwelir yn eang fel mantais dros dynged Rwsia ar ôl i Putin gamu i lawr yn 2024.

Ond i'r dyn mae rhai wedi tipio i fod yn olynydd Putin, gallai'r cwymp allan o'r gwrthdystiadau diweddar fod hyd yn oed yn fwy seismig. Mae Sergei Sobyanin wedi treulio bron i 40 o flynyddoedd yn dringo ysgol wleidyddol Rwsia, heb fawr ddim crychdonni yn y wasg ryngwladol. Nawr, fel maer Moscow, mae'n ei gael ei hun yng nghanol storm ryngwladol, a bydd yr wythnosau nesaf yn hollbwysig.

Ers iddo ymunodd â'r Gynghrair Gomiwnyddol Ifanc yn gynnar yn yr 1980s, Mae Sobyanin wedi profi ei hun yn weithredwr medrus iawn, yn gallu reidio cerrynt gwleidyddiaeth Rwsia heb gael ei sugno i'r maelstromau y mae'n eu chwipio. Mae wedi bod yn agos at Putin byth ers 2000, pan gynorthwyodd ef diswyddo erlynydd cyffredinol reit ar ddechrau ei lywyddiaeth. Putin a'i gynghreiriad Dmitry Medvedev gwobrwyo Sobyanin trwy ei enwi'n bennaeth staff ac yna dirprwy brif weinidog, ond maeriaeth Moscow oedd y wobr ieuengaf oll.

Yn Rwsia, mae rheolaeth ar y brifddinas wedi bod yn gam tuag at bŵer cenedlaethol ers amser maith. Nikita Khrushchev rhedeg cangen Moscow o'r Blaid Gomiwnyddol, rhagflaenydd maeriaeth heddiw, cyn cael ei ethol yn ysgrifennydd cyffredinol yr Undeb Sofietaidd cyfan; Boris Yeltsin cymerodd yr un llwybr i ddod yn arlywydd agoriadol Ffederasiwn Rwsia. Roedd maer blaenorol Moscow, Yuri Luzhkov, yn dyheu am yr arlywyddiaeth ei hun o'r blaen yn y pen draw yn cael ei orseddu gan y Kremlin, ond mae llawer yn credu bod gan Sobyanin well ergyd, o ystyried ei allu i leoli ei hun ar ddwy ochr y rhaniad gwleidyddol.

Ers cael ei benodi'n faer yn 2010, mae Sobyanin wedi negodi cwrs gofalus sydd wedi bod yn groes i ddymuniadau'r Kremlin yn aml. Mae wedi treulio triliynau o rubles yn adeiladu Moscow lanach, gwyrddach, gyda system drafnidiaeth sydd wedi'i gwella'n sylweddol ac parciau myrdd a chaffis ar gyfer meddylwyr rhyddfrydol ifanc i drafod eu syniadau.

Mae'r dull tir canol hwn wedi bod yn llwyddiannus. Mae arolygon a ryddhawyd ym mis Mai 2018 yn dangos mai dim ond 11% o Muscovites sydd â golygfa negyddol o Sobyanin. Mae llawer yn ei edmygu am ganiatáu i bennaeth yr wrthblaid Alexei Navalny herio etholiadau maer 2013, ac yna penodi papur newydd o blaid democratiaeth Konstantin Remchukov i redeg ei ymgyrch ei hun. Yn ôl safonau 'democratiaeth reoledig' Rwsia, lle y goddefir anghytuno dim ond os yw'n wan ac yn aneffeithiol, roedd consesiwn Sobyanin yn farc dŵr uchel i raddau helaeth. Does ryfedd felly fod cymwysterau mwy rhyddfrydol Sobyanin wedi ennill cefnogaeth cwmnïau preifat Rwsiaidd iddo fel Lukoil neu Sistema.

Yng nghoridorau pŵer, fodd bynnag, maent yn cofio'r ffaith bod Navalny bron gorfodi Sobyanin i ail rownd, datblygiad sydd, mae'n debyg enillodd gerydd o'r Kremlin. Mae Sobyanin wedi ymdrechu i amddiffyn ei safle, ond nifer ymhlith Rwsia siloviki, mae'r broceriaid pŵer sydd â chlust Putin, heb eu hargyhoeddi. Beirniaid fel Vyacheslav Volodin, siaradwr senedd Rwseg a chystadleuydd posib dros yr arlywyddiaeth, credwch ei fod yn faverick peryglus pwy allai gymryd llwybr mwy rhyddfrydol na'r hyn y byddai'r sefydliad yn ei oddef.

Dim ond y protestiadau diweddar ym Moscow sydd wedi tanio'r amheuon hyn. Efallai bod y Kremlin wedi gwneud y penderfyniad i atal dwsinau o ymgeiswyr yr wrthblaid rhag sefyll yn etholiadau cyngor dinas Moscow, a sbardunodd ddeuddydd yr arddangosiadau, ond fe’i hysgogwyd gan awydd i fynd i’r afael yn galed ar bleidiau rhyddfrydol.

Nawr, mae rhannau o'r sefydliad yn beio Sobyanin am caniatáu i'r aflonyddwch grynhoi. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, ymatebodd y maer i ddiwrnod cyntaf y protestiadau trwy awgrymu y dylid caniatáu i brotestwyr gynnal arddangosiadau awdurdodedig - gwaedd bell o'r ymateb creulon a drechodd Putin a'i gynghorwyr yn y pen draw.

Gwneud neu dorri

Wrth i'r canlyniadau barhau, gallai pethau fynd yn un o ddwy ffordd i Sobyanin. Ar y naill law, mae'n ymddangos bod Putin ar fin wynebu cyfnod mwyaf anodd ei lywyddiaeth. Ei sgôr cymeradwyo eisoes yn plymio cyn yr arddangosiadau diweddar, ac mae'r anfodlonrwydd yn annhebygol o gael ei ddileu gan ei ymateb llawdrwm. Pe bai Putin yn sefyll o’r neilltu, gallai ymdrechion Sobyanin i ddod o hyd i lwybr cymodol drwy’r aflonyddwch diweddar ei alluogi i osod ei hun fel dewis arall mwy cymedrol, blaengar a allai normaleiddio cysylltiadau gyda’r Gorllewin.

Ar y llaw arall, mae cystadleuwyr Sobyanin wedi cael eu heffeithio gan ei drallodau diweddar. Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, mae Volodin wedi bod yn arbennig o frwd, gan feio’r maer am y protestiadau diweddar. Yn y cyfamser, mae'r siloviki wedi bod yn sibrwd ar gyfryngau cymdeithasol y gallai Sobyanin fod. Ar ôl blynyddoedd o rwgnach am gofleidiad pwyllog rhyddfrydiaeth Sobyanin, mae gan ddarpar olynwyr eraill Putin gyfle perffaith i lynu’r gyllell i mewn.

Gyda'r adroddiadau o wrthdystiadau ffres, mae Sobyanin yn wynebu dewis sy'n diffinio gyrfa. Mae ei weithred gydbwyso hyd yn hyn ac enw da wedi ei osod fel yr unig ymgeisydd sy'n gweithio i Rwsia ar ôl 2024 i lawer o wrthwynebwyr Kremlin. Efallai y bydd ei yrfa, a chyfeiriad Rwsia yn y dyfodol, yn hongian ar y penderfyniad y bydd maer Moscow yn ei wneud yn y dyddiau nesaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Rwsia

Sylwadau ar gau.