Mae'r Comisiwn yn lansio dau brosiect i gefnogi cydweithredu ac arloesi yn rhanbarthau a dinasoedd #Romania

| Awst 12, 2019

Mae'r Comisiwn yn lansio dau brosiect i ddarparu arbenigedd i ranbarthau a dinasoedd Rwmania, mewn cydweithrediad â llywodraeth Rwmania a Banc y Byd.

O dan y prosiect cyntaf, bydd arbenigwyr y Comisiwn a Banc y Byd yn helpu priflythrennau sir Rwmania i ddatblygu cysylltiadau cryfach â'u cyrion ac yn defnyddio cyllid yr UE ar gyfer prosiectau sydd o fudd i'r ardal drefol gyfan, nid yn unig y brif ganolfan economaidd. Er enghraifft, bydd arbenigwyr yn astudio sut i ehangu rhwydweithiau trafnidiaeth drefol neu sut i gydweithredu'n well ym maes gwasanaethau cyhoeddus i'w gwneud yn fwy hygyrch.

O dan yr ail brosiect, bydd grŵp o arbenigwyr yn helpu'r wyth rhanbarth yn Rwmania i wella eu gallu i arloesi a gwella cydweithredu rhwng canolfannau ymchwil a busnesau i ddatblygu cynhyrchion arloesol ar gyfer y farchnad. Lansir y prosiect hwn o dan y “Rhanbarthau Dal i fynyMenter, sy'n helpu rhanbarthau incwm isel a thwf isel i ddal i fyny â gweddill yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Cymdogaeth a Ehangu a Chomisiynydd Polisi Rhanbarthol, Johannes Hahn: “Bydd Rwmania yn elwa o adnoddau sylweddol i fuddsoddi mewn datblygu trefol cynaliadwy yng nghyllideb yr UE tymor hir 2021-2027. Bydd gwaith arbenigwyr y Comisiwn a Banc y Byd ynghyd ag awdurdodau Rwmania yn helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer llwyddiant y buddsoddiadau hyn. Ochr yn ochr, rydym yn darparu cefnogaeth wedi'i theilwra i ranbarthau Rwmania fel y gallant elwa ar eu hasedau, cydweithredu â'i gilydd a dod yn fwy arloesol. "

Gwell cydweithredu rhwng priflythrennau sir Rwmania a'u cyrion

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar helpu dinasoedd i ddatblygu prosiectau ar y cyd yn y sectorau canlynol: trafnidiaeth gyhoeddus, yr amgylchedd a'r economi gylchol, digideiddio, entrepreneuriaeth ac addysg. Y nod yw darparu gwell gwasanaethau i ddinasyddion, gwneud defnydd mwy effeithlon o arian cyhoeddus a sicrhau bod gorlifiadau cadarnhaol yn cyrraedd trefi llai o amgylch hefyd.

Yn bendant, bydd arbenigwyr y Comisiwn a Banc y Byd yn helpu dinasoedd Rwmania i nodi sectorau sydd â photensial mawr ar gyfer cydweithredu rhyng-ddinesig, eu helpu i ddylunio prosiect ar y cyd, gwneud y defnydd gorau o gyllid yr UE a gosod yr amodau gweinyddol cywir ar gyfer cydweithrediad parhaol rhwng partneriaid.

Ariennir y prosiect gyda € 500,000 o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Erbyn diwedd eleni, bydd yr arbenigwyr yn cyhoeddi adroddiad gydag argymhellion penodol a ddylai helpu Rwmania gyda chynllunio sawl biliwn ewro a glustnodwyd ar gyfer buddsoddiadau trefol ac arloesedd rhanbarthol yng nghyllideb hirdymor nesaf yr UE 2021-2027.

Rhanbarthau mwy arloesol

Bydd rhanbarthau Rwmania yn derbyn arbenigedd wedi'i deilwra gan y Comisiwn a Banc y Byd er mwyn masnacheiddio prosiectau ymchwil yn well, meithrin gallu i drosglwyddo technoleg, creu swyddi ym maes ymchwil ac arloesi (Ymchwil a Datblygu) a hyrwyddo arloesedd mewn busnesau bach a chanolig lleol. Bydd yr arbenigwyr yn helpu'r rhanbarthau i:

  • Cefnogi timau ymchwil potensial uchel eu potensial yn rhanbarthau’r Gogledd Ddwyrain a Gogledd Orllewin a’u helpu i ddod â’u syniadau arloesol i’r farchnad;
  • hwyluso trosglwyddo a lledaenu gwybodaeth a thechnoleg newydd rhwng sefydliadau ymchwil a busnesau;
  • hyrwyddo cydweithrediad cyhoeddus-preifat, gan helpu sefydliadau ymchwil cyhoeddus o ranbarthau'r Gogledd Ddwyrain a'r Gogledd Orllewin i gynyddu a gwella'r gwasanaethau Ymchwil a Datblygu a ddarperir i gwmnïau, a;
  • helpu entrepreneuriaid o bob rhanbarth yn Rwmania i brofi a gwella hyfywedd masnachol eu prototeipiau, o ystyried creu piblinell gadarn o brosiectau sy'n barod i dderbyn cyllid Ewropeaidd a chenedlaethol yn y dyfodol.

Bydd y prosiect yn cael ei gynnal tan ddiwedd 2020, gyda chyllideb o € 2 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae cyllid o € 110 miliwn yn dal i fod ar gael o dan yr 2014-2020 Rhaglen Weithredol Ranbarthol i gefnogi gweithgareddau ymchwil sy'n gysylltiedig â arbenigedd smart a throsglwyddo technoleg.

Cefndir

y Rhanbarthau Dal i fyny lansiwyd menter gan y Comisiwn i astudio beth sy'n dal twf a buddsoddiad yn ôl mewn rhanbarthau incwm isel a thwf isel yn yr UE a sut y gellir defnyddio cronfeydd yr UE orau i fynd i'r afael â'r heriau hyn.

Yn 2016, lansiwyd cyfnod peilot yn rhanbarthau Gogledd Ddwyrain a Gogledd Orllewin Rwmania gyda chymorth y Canolfan Ymchwil ar y Cyd gyda'r nod o ddatblygu, diweddaru a mireinio eustrategaethau arbenigo craff, hy strategaethau diwydiannol ac arloesi rhanbarthol yn seiliedig ar gryfderau cystadleuol lleol, gan arwain at set neu brosiectau sy'n cael eu hariannu ar hyn o bryd.

Bydd y prosiectau hyn yn cyfrannu at ddyluniad y rhaglenni Polisi Cydlyniant newydd. Ar gyfer 2021-2027, cynigiodd y Comisiwn gyfanswm dyraniad o fwy na € 30.8 biliwn mewn cyllid Polisi Cydlyniant ar gyfer Rwmania, € 6.1 biliwn yn fwy nag yn y cyfnod cyfredol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Romania

Sylwadau ar gau.