Y DU yn mynd i mewn i ddirywiad economaidd sioc cyn #Brexit, yn gyntaf ers 2012

| Awst 12, 2019
Ciliodd economi Prydain am y tro cyntaf ers 2012 yn yr ail chwarter, pen mawr yn sgil hwb pentyrru cyn Brexit ac un sy'n argoeli'n wael wrth i'r Prif Weinidog Boris Johnson baratoi i adael yr UE ym mis Hydref, ysgrifennu andy Bruce ac David Milliken.

Llithrodd sterling i 31-mis newydd yn isel yn erbyn y ddoler ar ôl i ddata ddangos bod allbwn yn bumed economi fwyaf y byd wedi gostwng 0.2% yn y tri mis hyd at fis Mehefin o'i gymharu â'r chwarter blaenorol, yn is na'r holl ragolygon mewn arolwg Reuters o economegwyr a oedd wedi tynnu sylw at ddarlleniad gwastad.

Gyda llywodraeth Johnson wedi ymrwymo i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, ni waeth a all sicrhau bargen bontio er mwyn osgoi tarfu ar fasnach, mae'r rhagolygon ar gyfer gweddill 2019 yn ansicr.

Mae economi'r byd hefyd wedi arafu oherwydd y gwrthdaro masnach rhwng yr Unol Daleithiau a China.

Llithrodd twf economaidd flwyddyn ar ôl blwyddyn i 1.2% o 1.8% yn y chwarter cyntaf, meddai Swyddfa Ystadegau Gwladol Prydain, ei wannaf ers dechrau 2018.

“Nid oes… fawr o amheuaeth bod yr economi yn llonydd, waeth beth fo anwadalrwydd y data,” meddai Mike Jakeman, uwch economegydd PwC.

Mae allbwn economaidd Prydain yn dirywio am yr amser 1st ers 2012.

Dywedodd fod argyfwng Brexit a’r rhagolygon byd-eang ansicr wedi gadael economi Prydain ar “ymyl cyllell” am y trydydd chwarter.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Sajid Javid, wrth y BBC nad oedd yn disgwyl dirwasgiad “o gwbl”. Ychwanegodd nad oedd y ffigurau - nad oedd yr un o’r economegwyr 51 a holwyd gan Reuters yn rhagweld - “yn syndod mewn unrhyw ffordd”.

Twf blynyddol ym mis Mehefin yn unig oedd y gwannaf ers Awst 2013 ar 1.0%.

Mae Banc Lloegr wedi rhagweld y bydd twf yn codi i gyfradd chwarterol o 0.3% yn ystod y chwarter cyfredol, ac y bydd y twf am y flwyddyn gyfan yn gostwng i 1.3%.

Ond fe rybuddiodd hefyd am siawns 1-in-3 y bydd allbwn yn nhermau blynyddol yn contractio yn y chwarteri nesaf, hyd yn oed os yw Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar delerau rhesymol.

“Mae Banc Lloegr wedi cadw ei ragfarn dynhau ond bydd unrhyw wendid economaidd parhaus yn golygu bod llunwyr polisi yn debygol o gymryd safiad cynyddol ddof,” meddai Chris Williamson, prif economegydd busnes yn IHS Markit.

Ond roedd data gweithgynhyrchu mis Mehefin hefyd yn annisgwyl o wael ac roedd allbwn ffatri ar gyfer y chwarter wedi'i gontractio ar y gyfradd gyflymaf ers 2009 cynnar, pan gafodd Prydain ei thorri mewn dirwasgiad.

Mae arolygon busnes o'r sector preifat wedi dangos bod y ddau sector gweithgynhyrchu ac adeiladu wedi dioddef gweithgaredd cwympo ym mis Gorffennaf, tra bod y sector gwasanaethau mwy wedi nodi twf cymedrol yn unig.

Serch hynny, mae'r rhan fwyaf o economegwyr yn disgwyl rhywfaint o welliant yn y trydydd chwarter - a fyddai'n osgoi Prydain i gyflawni'r diffiniad technegol o ddirwasgiad, sef dau chwarter yn olynol o dwf negyddol.

“Mae gan ddefnyddwyr arian parod yn eu pocedi - mae twf cyflog ar lefel uchel (a) 11-blwyddyn yn pwyntio at gynnydd pellach mewn cyflogaeth,” meddai Samuel Tombs, Pantheon Macroeconomics.

“Yn ogystal, dylai twf yng ngwariant y llywodraeth gadw ei fomentwm cyfredol, o ystyried sêl y llywodraeth newydd dros lacio cyllidol,” ychwanegodd.

Dywedodd Javid yn hwyr ddydd Iau y byddai'n nodi cynlluniau gwariant ar gyfer y flwyddyn nesaf ym mis Medi.

Mae economi Prydain wedi arafu ers pleidlais Mehefin 2016 i adael yr UE, gyda chyfraddau twf blynyddol yn gostwng o fwy na 2% cyn y refferendwm i ehangu gan 1.4% y llynedd.

Dangosodd data dydd Gwener (9 Awst) fuddsoddiad busnes wedi'i gontractio 0.5% yn ail chwarter y flwyddyn yn erbyn disgwyliadau economegwyr o gwymp 0.3%.

Cododd gwariant cartrefi, sydd wedi bod yn llawer mwy gwydn na buddsoddiad busnes, oherwydd diweithdra yn gostwng a chyflogau yn codi, 0.5% ar y chwarter.

Roedd ffigurau masnach a'i gyfraniad at CMC yn ystumio llifau anghyson o aur anariannol a hefyd yn dangos effaith busnesau'n cronni llai o stociau nag yn chwarter cyntaf y flwyddyn pan oeddent yn barod am Brexit.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.