Gallai dim bargen #Brexit ddyfnhau prinder meddyginiaethau Ewrop - arbenigwyr

| Awst 13, 2019
Wrth i ddyddiad cau Hydref 31 i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd agosáu, mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn rhybuddio y gallai prinder rhai meddyginiaethau waethygu yn Ewrop pe bai Brexit dim bargen, yn ysgrifennu Francesco Guarascio.

Rhybuddiodd lobi bwyd a diod Prydain yr wythnos diwethaf y byddai’r wlad yn profi prinder rhai bwydydd ffres os bydd Brexit dim bargen afreolus. Mae cwmnïau fferyllol wedi mynegi pryderon tebyg am feddyginiaethau, ac mae gan rai allu cludo nwyddau awyr i hedfan cyflenwadau os oes angen.

Ond bydd yr effaith ar gyflenwadau meddygol hefyd i'w deimlo y tu hwnt i Brydain. Mae tua 45 miliwn o becynnau o feddyginiaethau yn cael eu cludo o Brydain i weddill y bloc bob mis, mewn masnach sy'n werth bron i £ 12 biliwn yn 2016, yn ôl adroddiad gan senedd Prydain.

Dywed arbenigwyr fod rhywfaint o aflonyddwch yn anochel os yw Prydain yn gadael yr UE heb fargen. Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi dweud y bydd yn arwain ei wlad allan o’r UE ar 31 Hydref heb fargen os bydd yr UE yn gwrthod trafod cytundeb ysgariad newydd.

Efallai na fydd gan rai cyffuriau'r gymeradwyaeth reoliadol ofynnol erbyn hynny i barhau i gael eu dwyn i mewn o Brydain. Mae tua phecynnau 1 biliwn yn mynd i un cyfeiriad neu'r llall bob blwyddyn, dengys data'r diwydiant.

Gallai mwy o reolaethau tollau mewn porthladdoedd a ffiniau eraill rhwng Prydain a’r UE hefyd amharu ar gyflenwadau cyffuriau a’r cyfansoddion cemegol sydd eu hangen i’w cynhyrchu, dywed rheoleiddwyr a chynrychiolwyr y diwydiant.

“Er gwaethaf paratoad dwys gan ddiwydiant ar gyfer pob senario, mae Brexit dim bargen yn peryglu tarfu ar gyflenwi meddyginiaethau” ledled yr UE, meddai Andy Powrie-Smith, swyddog yn Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop, wrth Reuters.

Dywedodd rheoleiddiwr cyffuriau’r UE, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA), fod y bloc wedi’i baratoi’n dda ar gyfer Brexit ac wedi cwblhau awdurdodiadau ar gyfer bron pob un o’r cyffuriau 400 o dan ei oriawr a oedd angen eu clirio ymhellach oherwydd ymadawiad Prydain sydd ar ddod.

Ond mae awdurdodiad yn yr arfaeth ar gyfer tri meddyginiaeth sydd angen trwyddedau ledled yr UE, meddai swyddog EMA heb eu hadnabod.

Gellid rhwystro meddyginiaethau hanfodol eraill hefyd oherwydd rhwystrau goruchwylio oherwydd Brexit, sioe ddata EMA.

Yr asiantaeth yw'r unig gorff sy'n gallu awdurdodi gwerthu cyffuriau newydd yn yr 28-country UE i drin y clefydau mwyaf cyffredin a difrifol, gan gynnwys canser, diabetes a'r ffliw.

Gallai llawer o feddyginiaethau eraill a awdurdodir ar lefel genedlaethol hefyd fod mewn perygl. Mae angen i bron i 6,000 o'r cyffuriau hyn fynd trwy broses drwyddedu newydd ar ôl Brexit.

Dywedodd swyddog yr EMA nad oedd gan yr asiantaeth “ddarlun llawn” o’r sefyllfa yn holl daleithiau’r UE ar gyfer meddyginiaethau a awdurdodwyd yn genedlaethol.

Dywedodd yr Iseldiroedd ym mis Chwefror fod cyffuriau “beirniadol” 50 mewn perygl o brinder pe bai Brexit dim bargen. Mae pryderon am y rhan fwyaf o’r cyffuriau hynny wedi’u datrys ers hynny, meddai llefarydd ar ran gweinidogaeth iechyd yr Iseldiroedd, ond gallai problemau godi am feddyginiaethau llai hanfodol.

Mewn adroddiad ym mis Mehefin, roedd Comisiwn Ewropeaidd gweithredol yr UE yn cynnwys meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol mewn rhestr o sectorau yr oedd angen “gwyliadwriaeth barhaus a phenodol” ar eu cyfer.

Mae llawer o daleithiau'r UE eisoes yn wynebu prinder rhai meddyginiaethau oherwydd problemau gyda chynhyrchu, rheoleiddwyr neu ddosbarthu.

Dangosodd arolwg o wledydd Ewropeaidd 21 fod pob un ohonyn nhw wedi profi prinder meddyginiaethau y llynedd, yn ôl Grŵp Fferyllol yr Undeb Ewropeaidd, corff masnach fferyllwyr. Roedd brechlynnau ymhlith y cyffuriau y nodwyd amlaf eu bod yn brin.

Bydd angen i Brydain awdurdodi cannoedd o feddyginiaethau newydd ar werth nawr dim ond diolch i gofrestriadau ledled yr UE. Mae Prydain yn mewnforio tua 37 miliwn o becynnau meddyginiaeth bob mis o'r UE, dengys ffigurau'r diwydiant.

Mae Prydain hefyd yn colli galluoedd goruchwylio a threial clinigol gan fod llawer o lawdriniaethau eisoes wedi symud i'r UE i barhau i allu profi a chymeradwyo cyffuriau ar gyfer marchnad yr UE ar ôl Brexit. Gallai'r duedd hon grebachu'r diwydiant fferyllol lleol ac arwain at gyflenwadau tynnach a chostau uwch.

Mae gwledydd yr UE yn wynebu'r un rhwystrau logistaidd ar gyfer eu mewnforion o Brydain.

Os bydd Brexit heb fargen ysgariad, “bydd rhai problemau ac oedi yn y gadwyn gyflenwi oherwydd protocolau ffiniau, ond rwy’n credu y byddwn yn gallu rheoli,” meddai Eric Van Nueten, prif swyddog gweithredol Febelco, Masnachwr cyfanwerthol mwyaf Gwlad Belg o feddyginiaethau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.