Yn #Kuwait, mae rheolaeth y gyfraith o dan ymosodiad America

| Awst 14, 2019

Mae'r mis hwn yn nodi pen-blwydd dechrau Operation Desert Shield, lle daeth Arlywydd yr UD George HW Bush â chlymblaid o wledydd 35 ynghyd i ryddhau fy ngwlad, Kuwait, o grafangau Saddam Hussein. Ar ddiwedd y frwydr honno, datganodd y diweddar Arlywydd Bush o’r Swyddfa Oval fod “Kuwait unwaith eto yn nwylo Kuwaitis, yn rheoli eu tynged eu hunain. Rydyn ni'n rhannu yn eu llawenydd, lawenydd wedi'i dymheru yn unig gan ein tosturi tuag at eu dioddefaint. ”- yn ysgrifennu Omar al-Essa, cyn-lywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Kuwait

Rwy’n cofio’r geiriau hynny a’m teimlad o falchder o fod yn ddinesydd Kuwaiti, yn gwerthfawrogi’n fawr ymdrechion y Llywydd Bush i ryddhau ein gwlad rhag rheol y teyrn a’r awduraethiaeth fympwyol a gynrychiolodd.

Yn anffodus, nid yw'r teimladau cynnes hynny yn cael eu dychwelyd gan bob aelod o deulu Bush. Yn wir, mae un o feibion ​​y diweddar Arlywydd Bush ei hun wedi bod yn ddiweddar rhoi benthyg ei enw i ymgyrch ryngwladol a ddyluniwyd nid yn unig i bardduo statws rhyngwladol ein gwlad, ond hefyd i danseilio annibyniaeth ein barnwriaeth.

Dros y misoedd diwethaf, mae'n ymddangos bod Neil Bush - sydd hefyd yn frawd iau i'r cyn-Arlywydd George W. Bush a'r Llywodraethwr Jeb Bush - wedi penderfynu monetize etifeddiaeth ei dad trwy dderbyn gwaith fel llefarydd taledig am blitz cysylltiadau cyhoeddus gwerth miliynau o ddoleri i ddienyddio gweithrediaeth logisteg Marsha Lazareva, gwladolyn o Rwsia sydd ar brawf ar hyn o bryd am ysbeilio arian cyhoeddus Kuwaiti.

Talwyd amdani gan gwmni Ms Lazareva, Kuwait a Gulf Link Transport (KGL), mae'r ymgyrch hon wedi dwyn ynghyd a tîm o lobïwyr a chynghorwyr mae hynny'n cynnwys cyn-swyddogion America, aelodau blaenllaw o'r sefydliad Prydeinig, a chynrychiolwyr uchel eu statws llywodraeth Rwsia.

Beth mae lobïwyr “pwy yw pwy” yn gobeithio ei ennill trwy ymosod ar Kuwait a'i system gyfreithiol? Mae'n ymddangos mai eu nod yn y pen draw yw dileu'r cyhuddiadau difrifol sy'n wynebu Ms Lazareva a Saeed Dashti, dau o swyddogion gweithredol KGL a chwmni cysylltiedig, KGL Investment.

Mewn darn barn diweddar a gyhoeddwyd gan y Washington Times, Mae Neil Bush yn honni iddo ymuno â thîm o swyddogion amlwg o’r Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig i ymladd anghyfiawnder a cham-drin hawliau dynol yn Kuwait. Ers hynny, mae Mr Bush wedi defnyddio llifeiriant o ymddangosiadau cyfryngau i bortreadu system gyfreithiol Kuwait fel un anghyfreithlon ac yn y pen draw wyrdroi cwrs cyfiawnder yng ngwasanaeth ei gleient.

Yn ei ddarn, awgrymodd Bush argyhoeddiad Lazareva yn bradychu cof ei dad, gan ysgrifennu “dyma’r wlad y helpodd fy nhad ei rhyddhau ac, hyd ei ddiwrnod olaf, roedd yn falch bod Kuwait yn parhau i fod yn aelod anrhydeddus ac uchel ei barch o’r gymuned ryngwladol.” Dim ond a ychydig linellau ymhellach i lawr, mae'n galw am sancsiynau yn erbyn swyddogion cyhoeddus un o gynghreiriaid agosaf a mwyaf dibynadwy America.

Mewn gwirionedd, mae KGL a'i swyddogion gweithredol wedi rhoi eu hunain mewn perygl cyfreithiol difrifol. Y llynedd, nododd Polisi Tramor fod KGL yn wynebu “honiadau o gosbau yn chwalu”Yn deillio o’i ymwneud â phartner menter ar y cyd o Iran a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau. Yn flaenorol, cafwyd Ms Lazareva a Mr Dashti yn euog o ladrad ac fe'u cyhuddir ar wahân o seiffonio o'r Gronfa Porthladd, cronfa ecwiti preifat yr oeddent yn ei rheoli ac a oedd yn rheoli mwy na $ 100 miliwn o Arian cyhoeddus Kuwaiti. Mae deddfwyr Americanaidd gan gynnwys y Seneddwr Marco Rubio wedi galw ar eu llywodraeth eu hunain o’r blaen i ymchwilio i KGL a’i gamweddau honedig, yn enwedig oherwydd bod y cwmni’n dal gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri o gontractau llywodraeth yr UD.

Ac eto, yn hytrach na gadael i’r broses farnwrol yn Kuwait weithio’n annibynnol a heb ragfarn, mae eiriolwyr Ms Lazareva a Mr Dashti wedi troi’r achos yn erbyn Marsha Lazareva a Saeed Dashti i mewn i lys cangarŵ sy’n destun “Gwraig fusnes Gristnogol"I"cadw mympwyol. ”Wedi’i ysgogi gan y naratif ffug hwn, mae sawl aelod o’r Gyngres yn yr Unol Daleithiau hyd yn oed yn pwyso ar lywodraeth yr UD i gymhwyso Deddf Global Magnitsky, offeryn cyfreithiol sydd wedi’i gynllunio i gosbi cam-drin hawliau dynol gan lywodraethau awdurdodaidd, yn erbyn swyddogion barnwrol yn Kuwait.

Fel ymarferydd cyfreithiol gydol oes yn Kuwait, gan gynnwys fel cyn Is-gadeirydd Cymdeithas Cyfreithwyr Kuwait a sylfaenydd Cymdeithas Tryloywder Kuwait, nid yw’r beirniadaethau ysgubol a di-sail hyn o’n system farnwrol yn ddim llai na sarhaus ac maent yn cynrychioli hubris anhygoel yn ddigartref. o'r unigolion dan sylw. Tra bod Neil Bush a'i gyd-lobïwyr yn gwneud honiadau di-sail yn erbyn system farnwrol Kuwaiti, erys y ffaith nad yw Marsha Lazareva, Saeed Dashti, a'u cymdeithion eto i ateb cwestiynau difrifol am eu defnydd o arian cyhoeddus Kuwaiti.

Fel mewn unrhyw wlad lle mae rheolaeth y gyfraith yn teyrnasu o'r pwys mwyaf, gwaith barnwriaeth Kuwaiti yw sicrhau bod y cwestiynau hynny'n cael eu hateb. Mae'n hanfodol bod erlynwyr cyhoeddus Kuwait yn cael ymchwilio yn drylwyr ac yn annibynnol heb ymyrraeth allanol, bygwth na bygythiadau - hyd yn oed os daw'r bygythiadau hynny gan fab un o'r ffigurau uchaf ei barch yn hanes ein gwlad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Kuwait, Barn, US

Sylwadau ar gau.