#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

| Awst 20, 2019

Cyfarfod Anffurfiol y Cyngor Materion Tramor (Gymnich) 15 / 02 / 18, Sofia

Ysgrifennodd Boris Johnson at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, ar 19 Awst, yn nodi safbwynt llywodraeth y DU ar 'agweddau allweddol' ar Brexit, yn enwedig mewn perthynas â'r darpariaethau 'cefn llwyfan' yn y Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Daw’r llythyr gerbron cyfarfodydd un i un gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron, ac uwchgynhadledd G7 penaethiaid llywodraeth yn Biarritz ddiwedd yr wythnos, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r llythyr yn cadarnhau mai prif bryder y DU o hyd yw darpariaethau cefn gwlad Iwerddon sydd â'r nod o gynnal ffin feddal rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. Mae Johnson yn honni na fydd y DU yn rhoi “seilwaith, gwiriadau na rheolyddion” ar y ffin. Fodd bynnag, mae'r llythyr hefyd yn ei gwneud yn glir bod y DU yn dymuno “gwyro o bosibl” oddi wrth ystod eang o reolau'r UE, sy'n arwain yn anochel at yr angen am y rheolaethau y mae'r DU eisiau eu hosgoi. Mae hefyd yn golygu y bydd llywodraeth Iwerddon yn cael ei gorfodi i sefydlu gwiriadau i amddiffyn marchnad sengl Ewrop.

Mae Johnson yn ysgrifennu na all y DU barhau i gymeradwyo ymrwymiadau penodol Cyd-Adroddiad yr UE-DU a ymrwymodd y DU i “alinio’n llawn” â llawer o reolau’r UE, gan gynnwys ei nifer o ofynion i sicrhau chwarae teg. Roedd Johnson yn ysgrifennydd tramor ac felly'n uwch aelod o gabinet y Prif Weinidog Theresa May pan gytunodd ar yr Adroddiad ar y Cyd ym mis Rhagfyr 2017. Arhosodd yn aelod o'r un llywodraeth pan ailddatganodd ei hymrwymiad i'r adroddiad hwn ym mis Mawrth 2018, gan ymddiswyddo ym mis Gorffennaf 2018 yn unig. Er y gall aelodau'r Blaid Geidwadol gael ei berthynas elastig â'r gwir a bwffoonery yn swynol, mae'r UE yn sefydliad llawer mwy sobr sy'n seiliedig ar reolau a fydd yn ystyried bod y celwyddog dogfenedig hwn â llygad mwy amheugar.

Mae'r tro pedol ar yr ymrwymiadau hyn yn cadarnhau sibrydion bod gwrthwynebiadau'r DU yn mynd y tu hwnt i gefn Iwerddon ac maent hefyd yn ymwneud â rhyddid y DU i wyro'n fwy radical oddi wrth reolau'r UE. Nid yw'r Undeb Ewropeaidd o dan unrhyw amgylchiadau yn mynd i ganiatáu i economi o raddfa ac agosrwydd y DU ddod yn 'Singapore-on-Thames' Ewropeaidd. Ac yn y pen draw, os ydyn nhw'n wynebu'r dewis rhwng tywallt coes gangrenous neu ataliad ar y galon byddant - er, yn anfodlon - yn cytuno i'r tywalltiad.

A yw tro pedol yn y golwg?

Dim ond dwy ffordd sydd i ddarllen y llythyr hwn; fel datganiad clir bod y DU yn bwriadu gadael yr UE heb fargen neu fel y sylfaen i weithio i ddod i fargen yn seiliedig ar y berthynas yn y dyfodol - y darperir ar ei chyfer eisoes yn y Cytundeb Tynnu'n Ôl.

Mae Johnson yn cynnig rhywbeth dewr y cytunwyd arno eisoes gan yr UE:

“Rwy’n cynnig y dylid disodli’r cefn llwyfan gydag ymrwymiad i roi trefniadau o’r fath ar waith cyn belled ag y bo modd cyn diwedd y cyfnod trosglwyddo, fel rhan o’r berthynas yn y dyfodol.”

Mae'r Protocol eisoes yn darparu bod y cefn llwyfan yn berthnasol “oni bai a hyd nes” ei fod yn cael ei ddisodli, yn gyfan gwbl neu'n rhannol gan unrhyw gytundeb dilynol, gyda'r nod cychwynnol o ddod i'r cytundeb hwnnw erbyn 1 Gorffennaf 2020.

Os na fydd cytundeb o fewn y cyfnod trosglwyddo, dywed Johnson y byddai'r DU yn “barod i edrych yn adeiladol ac yn hyblyg” ar ba ymrwymiadau a allai roi rhywfaint o hyder pe na bai cytundeb ar waith.

Mae pa ymrwymiadau fyddai eu hangen, a'r hyn y gallai'r UE-27 gytuno iddo, i'w weld o hyd. Ni fyddai terfyn amser yn dderbyniol i Iwerddon na'r UE-27; ni fyddai consesiynau ar hyblygrwydd y DU i wyro oddi wrth reoliadau a darpariaethau cae chwarae gwastad yn dderbyniol i'r UE-27 yn ei gyfanrwydd. Nid oes llawer sy'n newydd yma, ond mae yna olau bach, nid oes angen i'r DU ailagor y Cytundeb Tynnu'n ôl, gellid gwneud ymrwymiadau trwy'r datganiad gwleidyddol diderfyn. Y cyfan fydd ei angen yw i'r Prif Weinidog Johnson werthu hwn i gyhoedd ym Mhrydain sy'n cael ei ddychryn fwyfwy gan y gwir obaith o gael Brexit 'dim bargen'.

Wedi'r cyfan, Johnson a wfftiodd y gobaith o gael canlyniad 'dim bargen' fel “miliwn i un”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cynnwys, Erthygl Sylw, UK

Sylwadau ar gau.