Mae #Huawei yn rhagweld megatrends 10 ar gyfer 2025

| Awst 22, 2019
Mae Huawei wedi lansio ei adroddiad Global Industry Vision (GIV), gan barhau â'i ragfynegiadau ar gyfer technoleg a datblygu diwydiant hyd at 2025.

Gan dynnu o ddata meintiol Huawei ei hun ac achosion defnydd o'r byd go iawn o sut mae technoleg ddeallus yn treiddio i bob diwydiant, mae adroddiad eleni yn nodi megatrends 10 sy'n siapio sut rydyn ni'n byw ac yn gweithio ar hyn o bryd. Mae GIV hefyd yn rhagweld tueddiadau technoleg hyd at 2025, gan gynnwys sylw 5G, defnyddio AI, mabwysiadu robot cartref, a chyfraddau defnyddio cynorthwywyr craff.

Mae tueddiadau 10 ac enghreifftiau o ragfynegiadau allweddol GIV ar gyfer 2025 fel a ganlyn:

1. Byw gyda Bots: Mae datblygiadau mewn gwyddoniaeth ddeunydd, AI canfyddiadol, a thechnolegau rhwydwaith yn pweru'r defnydd o roboteg mewn amrywiaeth o senarios cartref a phersonol. Mae GIV yn rhagweld cyfradd treiddiad byd-eang 14% o robotiaid cartref.

2. Golwg Fawr: Bydd cydgyfeiriant 5G, VR / AR, dysgu peiriannau, a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg yn gadael inni weld y tu hwnt i bellter, ystumio, arwyneb a hanes, gan agor golygfeydd newydd i bobl, busnes a diwylliant. Mae GIV yn rhagweld y bydd canran y cwmnïau sy'n defnyddio AR / VR yn cynyddu i 10%.

3. Chwilio Dim: Wrth i offer a dyfeisiau sy'n cael eu gyrru gan ddata ac â chyfarpar synhwyrydd ddechrau rhagweld ein hanghenion, bydd gwybodaeth yn dod o hyd i ni. Bydd chwiliadau yn y dyfodol yn ddi-fotwm, bydd rhwydweithiau cymdeithasol personol yn cael eu creu yn ddiymdrech, a bydd diwydiant yn elwa o “gynnal a chadw dim chwilio”. Mae GIV yn rhagweld y bydd 90% o berchnogion dyfeisiau clyfar yn defnyddio cynorthwywyr personol deallus.

4. Strydoedd wedi'u Teilwra: Bydd systemau trafnidiaeth deallus yn cysylltu pobl, cerbydau, a seilwaith, gan greu tagfeydd sero, ymateb brys cyflym, a swyddogaethau eraill a fydd yn gwneud bywyd yn llyfnach. Mae GIV yn rhagweld y bydd gan 15% o gerbydau dechnoleg Cerbydau Cellog i Bopeth.

5. Gweithio gyda Bots: Eisoes yn trawsnewid llawer o ddiwydiannau, bydd awtomeiddio craff yn ymgymryd â thasgau mwy peryglus, ailadroddus a manwl uchel - hwb i ddiogelwch a chynhyrchedd. Mae GIV yn rhagweld y bydd robotiaid 103 mewn diwydiant ar gyfer pob gweithiwr 10,000.

6. Creadigrwydd Estynedig: Bydd Cloud AI yn torri cost a rhwystr mynediad i arbrofi gwyddonol, arloesi a chelf, gan agor mwyn aur o botensial creadigol sydd ar gael i bawb. Mae GIV yn rhagweld y bydd 97% o gwmnïau mawr wedi defnyddio AI.

7. Cyfathrebu Frictionless: Bydd AI a dadansoddeg data mawr yn creu cyfathrebu di-dor rhwng cwmnïau a chwsmeriaid ac yn chwalu rhwystrau iaith. Bydd cywirdeb, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth yn sail i gyfathrebu yfory. Mae GIV yn rhagweld y bydd mentrau'n defnyddio 86% o'r data y maen nhw'n ei gynhyrchu yn llawn.

8. Economi Symbiotig: Mae cwmnïau ledled y blaned yn mabwysiadu technoleg ddigidol a chymwysiadau craff ar lwyfannau mynediad unedig - mae hynny'n golygu mwy o gydweithredu, rhannu adnoddau, ecosystemau byd-eang cryfach, a chynhyrchedd uwch. Mae GIV yn rhagweld y bydd pob cwmni ym mhobman yn defnyddio technoleg cwmwl a bydd 85% o gymwysiadau busnes yn seiliedig ar gymylau.

9. Cyflwyno 5G yn gyflym: Mae 5G yma ac mae'n glanio'n llawer cyflymach nag unrhyw genhedlaeth ddi-wifr flaenorol - mae'r potensial i unigolion, busnesau a'r gymdeithas yn enfawr. Mae GIV yn rhagweld y bydd gan 58% o boblogaeth y byd fynediad i 5G.

10. Llywodraethu Digidol Byd-eang: Rhaid cydbwyso datblygiadau mewn technoleg ddigidol â safonau ac egwyddorion data a rennir ar gyfer defnyddio data. Mae GIV yn rhagweld y bydd cyfaint blynyddol y data byd-eang yn cyrraedd 180 ZB (1 ZB = 1 triliwn GB).

Yn ôl Prif Swyddog Meddygol Seilwaith TGCh Huawei, Kevin Zhang, “Ni fydd archwilio dynol byth yn dod i ben. Fe ddylen ni osod ein golygon y tu hwnt i'r hyn rydyn ni'n ei weld nawr ac edrych i'r dyfodol, gan symud o arloesi i ddyfais. Rydyn ni'n gweld newidiadau cyflym i fywyd, gwaith a chymdeithas wrth i bob diwydiant fabwysiadu AI, 5G, cyfrifiadura cwmwl a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg. Mae Huawei wedi ymrwymo i adeiladu llwyfannau digidol, profiadau defnyddwyr, a thechnoleg ddeallus sy'n pweru cysylltedd hollbresennol ym mhob senario. Ein cenhadaeth yw cynnig dyfodol deallus i bob person, cartref a sefydliad a buddion cyfleoedd cwbl newydd ar gyfer twf. ”

Gyda'r adroddiad cyntaf wedi'i ryddhau yn 2018, mae GIV @2025 wedi'i gynllunio i ddadansoddi tueddiadau datblygu'r diwydiant a gweithredu fel canllaw strategol ar gyfer defnyddio TGCh.

I gael mwy o wybodaeth am GIV @ 2025, ewch i: www.huawei.com/minisite/giv/cy

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.