Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

| Medi 2, 2019

Mae Cyrff Anllywodraethol Amgylcheddol Moroedd Mewn Perygl, Mae Ein Pysgod a'n Oceana yn siomedig iawn bod cynnig y Comisiwn ar gyfer terfynau pysgota yn y Baltig yn caniatáu ar gyfer parhau i orbysgota yn 2020, er bod dyddiad cau cyfreithiol i ddod â gorbysgota i ben gan 2020 o dan Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE. . Mae cynnig y Comisiwn yn cynnwys terfynau pysgota sy'n fwy na chyngor gwyddonol ar gyfer penwaig eiconig gorllewinol Baltig ac eog Baltig prif fasn. Mae hefyd yn gadael bwlch bwlch ar gyfer gor-ecsbloetio penfras Baltig dwyreiniol y bygythiad.

Mae gorbysgota yn broblem ddifrifol yn y Baltig, yr Undeb Ewropeaidd a ledled y byd. Mae nid yn unig yn disbyddu stociau pysgod, yn tarfu ar weoedd bwyd morol, ac yn cynyddu pwysau ar gydbwysedd bregus ecosystemau morol, ond hefyd yn effeithio ar ddiogelwch bwyd a chyflogaeth miliynau o bobl Ewropeaidd. Ar hyn o bryd 69% o'r stociau pysgod yn cael eu gorbysgota yn nyfroedd yr UE, a 50% yn y Baltig. Er gwaethaf y methiant amlwg mewn rhai stociau, mae'r Comisiwn wedi dilyn cyngor gwyddonol ar gyfer mwyafrif yr achosion (6 allan o 10), y mae cyrff anllywodraethol yn ei groesawu.

“Yng ngoleuni cwymp penfras dwyreiniol y Baltig, a therfyn amser 2020, mae’n anhygoel bod y Comisiwn yn dal i ganiatáu ar gyfer gorbysgota yn 2020, gan ddiystyru’r cyngor gwyddonol ar gyfer Penwaig Baltig y Gorllewin. Gyda thystiolaeth wyddonol gronnus o argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth yn ein moroedd, nid dyma’r amser i’r Comisiwn, gwarcheidwad Cytundeb yr UE, oedi gweithredu sydd ei angen ar frys a gweithredu cytunedig ledled yr UE. Rydym yn cydnabod yr ymdrechion a wnaed yn dilyn cyngor gwyddonol ar gyfer mwyafrif o stociau pysgod, ond eleni mae'r ddeddfwriaeth yn glir: rhaid pysgota pob stoc a gynaeafir ar lefelau cynaliadwy, nid oes lle i ben rhydd, ”meddai Cyfarwyddwr ein Rhaglen Bysgod, Rebecca Hubbard.

“Dylai cynnig y Comisiwn nid yn unig fandadu terfynau pysgota cynaliadwy, ond anelu at ddarparu poblogaethau pysgod iach erbyn 2020, fel y mae rheoliadau’r UE yn mynnu. Yn lle hynny maent wedi methu â chynnig y gweithredu cyflym sydd ei angen i godi'r Môr Baltig allan o'r argyfwng ecolegol ar raddfa lawn y mae'n ei brofi. Er bod y Comisiwn wedi cynnig pysgota sero wedi'i dargedu ar benfras dwyreiniol y Baltig, mae bylchau hysbys sy'n gysylltiedig â physgota treillio yn golygu nad yw hyn yn ddigonol. Bydd angen i Aelod-wladwriaethau’r UE adeiladu ar y cynnig hwn a chymryd ystod o fesurau eraill ar frys er mwyn achub y penfras, ”meddai Cynghorydd Polisi Oceana Europe Andrzej Białaś.

“Bydd gan weinidogion pysgodfeydd y gair olaf i gynnal yr uchelgais dda a ddangosir gan y Comisiwn ar gyfer rhai stociau, neu ddangos cyfrifoldeb trwy ddilyn cyngor gwyddonol i eraill fel penwaig gorllewinol y Baltig a’r Eog Prif Fasn. O 1 Ionawr, bydd gorbysgota yn anghyfreithlon yn nyfroedd yr UE, ac mae angen i Weinidogion weithredu yn unol â hynny, ”meddai Andrea Ripol, Swyddog Polisi Pysgodfeydd Seas Mewn Perygl.

Bydd cwotâu pysgota 2020 ar gyfer y Baltig a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, yn cael eu penderfynu yng Nghyngor Gweinidogion AMAETHYDDIAETH ar 14 a 15 Hydref yn Lwcsembwrg. Dyma fydd y cyfle olaf i'r UE ddod â gorbysgota yn y rhanbarth i ben gan 2020.

Mwy o wybodaeth

Polisi Pysgodfeydd Cyffredin:

Mae'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin diwygiedig yn cynnwys yr amcan sylfaenol i adfer a chynnal stociau pysgod yn raddol uwchlaw lefelau cynaliadwy, yn benodol uwchlaw'r lefelau sy'n gallu cynhyrchu'r cynnyrch cynaliadwy mwyaf. Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn nodi y bydd yr amcan hwn yn cael ei gyflawni gan 2015 neu'n raddol gan 2020 fan bellaf ar gyfer yr holl stociau. At hynny, mae'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn crybwyll y dylid cymryd mesurau yn unol â'r cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael. (Erthygl 3 (c) o Reoliad Sylfaenol CFP).

Penfras Baltig y Dwyrain:

Mae ICES wedi cynghori dim dal a bu’n rhaid i’r Comisiwn roi mesurau brys ar waith mewn ymgais i atal y stoc rhag damwain anadferadwy. Rydym yn croesawu cynnig y Comisiwn i barhau i gau pob pysgota penfras dan gyfarwyddyd a'r bwriad i barhau i gau silio. Fodd bynnag, mae angen i Weinidogion sicrhau nad yw treillwyr glan môr yn peryglu unrhyw obaith o adferiad trwy is-ddal enfawr o benfras dwyreiniol y Baltig wrth dreillio am bysgod gwastad fel lleden a lleden.

Penwaig Baltig y Gorllewin:

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae cyngor ICES yn ddalfa sero. Y llynedd anwybyddodd y Comisiwn a'r Cyngor y cyngor hwnnw. Mae'r Comisiwn wedi anwybyddu'r cyngor gwyddonol hwnnw eto, yn lle cefnogi dadl wleidyddol fyr ei olwg y dylai materion cymdeithasol-economaidd uniongyrchol gael blaenoriaeth dros adfer y bysgodfa. astudiaethau wedi dangos pe bai pysgodfeydd yr UE yn cael eu rheoli'n gynaliadwy, byddem yn gweld buddion economaidd-gymdeithasol sylweddol ar ffurf refeniw cynyddol, twf CMC a swyddi ychwanegol mewn pysgodfeydd a sectorau cysylltiedig, felly nid oes unrhyw reswm i'r Comisiwn a'r Cyngor anwybyddu'r cyngor gwyddonol ar gyfer terfynau cynaliadwy.

Mae'r signalau rhybuddio gan ICES yn glir ee Mae'r recriwtio wedi bod yn isel ers canol y 2000s ac ar lefel hanesyddol isel am y pedair blynedd diwethaf. Ni allwn drafod terfynau natur.

Eog Baltig (Prif Fasn): Mae'r cyngor gwyddonol ar gyfer yr eog yn glir iawn gan nodi daliad masnachol eisiau cyfanswm o salonau 58 900. Mae'r Comisiwn wedi cynnig salonau 86,575 ac nid ydym yn derbyn y cynnig hwn gan nad yw'n unol â rheoliadau'r UE a chyngor gwyddonol.

Gwefannau

Cynnig y Comisiwn ar gyfer pysgota Môr Baltig Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir

Mae argymhellion cyrff anllywodraethol ar gyfleoedd pysgota Baltig ar gyfer 2020 ar gael yma.

RHEOLIAD GWEITHREDU COMISIWN (UE) 2019 / 1248 o 22 Gorffennaf 2019 yn sefydlu mesurau i leddfu bygythiad difrifol i'r cadwraeth stoc penfras Baltig dwyreiniol (Gadus morhua).

Dolen we i ddatganiad i'r wasg yr UE ar fesurau argyfwng penfras dwyreiniol Baltig

Cyngor ICES ar Herring Baltig gorllewinol Cyhoeddwyd 29 Mai 2019

Cyngor ICES ar eog yr Iwerydd ym Môr y Baltig, ac eithrio Gwlff y Ffindir

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith