#EAPM - Gwiriadau sancteiddrwydd yn yr awyr wrth i ASau bownsio ar gynlluniau #Brexit afiach

| Medi 4, 2019

Cyfarchion, i gyd! Wel, does yna byth foment ddiflas gyda Brexit, oes? Beth gyda Phrif Weinidog y DU, Boris Johnson, yn wynebu pleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin ar rwystro bargen dim, lansiad ymgyrch enfawr ‘Paratowch ar gyfer Brexit’ (a danseiliwyd ar yr un diwrnod gan Michael Gove yn dweud wrth ffibau am brinder bwyd ffres - sut all unrhyw un 'baratoi' os na fyddwch chi'n dweud y gwir wrthyn nhw?), etholiad cyffredinol yn y cyfnod mae'n debyg, ar 15 Hydref efallai, mwyafrif seneddol plaid Torïaidd o sero oherwydd un diffyg arall, a'r Frenhines yn ôl pob tebyg yn crafu ei phen yn Balmoral yn pendroni beth sy'n dod nesaf, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Mae un peth yn sicr - bod y prif löwr newydd wedi derbyn gwiriad realiti gyda threchu Tŷ'r Cyffredin ddoe, gyda rhai ASau yn mwmian bod angen gwiriad pwyll ar unrhyw bolisi Brexit dim bargen.

Fel erioed, mwy o hynny yn nes ymlaen ...

Yn y cyfamser, yng nghanol pwyll cymharol Brwsel (nid brawddeg rydyn ni'n ei defnyddio'n aml), mae Llywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi dweud wrth ASEau Almaeneg o'i phlaid EPP ei hun ei bod hi'n ystyried newidiadau i'r UE's rheolau polisi cystadlu. Gwiriad sancteiddrwydd polisi arall, efallai?

Adroddwyd bod ffynonellau yn y cyfarfod wedi ei chlywed yn dweud ei bod am “ailystyried y diffiniad o'r farchnad".

Credir yn gryf hynny O'r Leyensylws yn ymateb i'r Comisiwn periglor's penderfyniad i blocio uno rhwng Almaenegy'S Siemens a france'S Alstom's yn gynharach eleni.

Mae hynny'n rhagdybiol bargen oedd a ystyrir “anghydnaws" gyda'r farchnad fewnol a ofnwyd ef yn niweidio cystadleuaeth.

Mewn newyddion eraill yn ymwneud â'r Comisiwn, yn yr un cyfarfod dywedodd yr arlywydd-ethol ei bod yn cyflwyno ei thîm o gomisiynwyr a'rportffolios a neilltuwyd “yn gynnar yr wythnos nesaf”. Mae hyn yn rhagdybio y bydd yr Eidal wedi gwneud ei meddwl i fyny erbyn hynny, wrth gwrs. Mae'n debyg bod Von der Leyen yn disgwyl yr enw ffurflen Rhufain cyn diwedd yr wythnos hon.

Mae'r llywydd sy'n dod i mewn yn ymddangos yn hyderus o sicrhau cydraddoldeb rhywiol ymhlith ei thîm newydd, yn ogystal â chydweithwyr sydd yn gytbwys yn wleidyddol ac yn ddaearyddol.

Wrth gwrs, fel y gwyddom eisoes, central a eEwropnid oes gan wledydd ddim oy swyddi gorau ym Mrwsel. Ond bydd yn ceisio mynd i’r afael â hyn trwy “tynnu sylw" comisiynwyr o'r rhanbarth ehangach, yn ôl Politico, sy'n "yn digwydd trwy deitlau yn hytrach na phortffolios”. Mae hynny'n golygu is-lywyddion, mae'n debyg.

Mae angen i Von der Leyen symud yn weddol gyflym, nawr, gan ei bod hi'n rhedeg ychydig yn hwyr o ran amserlen Senedd Ewrop. Roedd yr olaf yn disgwyl y rhestr lawn o enwebeion a phortffolios perthnasol erbyn diwedd mis Awst.

Y seneddol gwrandawiadau oherwydd mae darpar gomisiynwyr yn ddyledus i yn digwydd rhwng 30 Medi a 8 Hydref, ynghyd ag ychydig o amser ychwanegol os gwrthodir unrhyw ymgeiswyr.

Gyda lwc a gwynt teg, dylai'r Comisiwn newydd gael ei gadarnhau erbyn 23 Hydref, wythnos cyn iddo symud i mewn i'r Berlaymont ar 1 Tachwedd.

Mae iechyd yn bwysig

Awstria yng nghanol ymgyrch etholiadol ac, am unwaith, mae gofal iechyd wedi ymddangos yn ystod y cyfnod cyn yr arolygon barn sydd i fod i ddod ddiwedd mis Medi.

Pamela Rendi-Wagner, meddyg a cyn weinidog iechyd pwy hefyd yw'r arweinydd presennol y Democratiaid Cymdeithasol, Mae gan meddai ei phlaid eisiaus i leihau amseroedd aros mewn meddygon'swyddfeydd.

"Mae amseroedd aros hir yn annynol,”Meddai, a galwodd hefyd ehangu tasgau Awstria's llinell gymorth iechyd. Y rhai tdylai cleifion sy'n ffonio'r llinell gymorth dderbyn apwyntiad iawn i ffwrdd a chael y meddyg iawn mewn perthynas â'u hanghenion.

Daw hyn yn sgil cyn Ganghellor Awstria Sebastian Kurz, Y ymgeisydd arweiniol y cantre-Bobl Awstria's Parti, gan bwysleisio hynny gwella'r wlad's yswiriant gofal nyrsio yw un o'i flaenoriaethau.

Draw yn Ffrainc, yn y cyfamser, gwlad y wlad corff gwarchod cymdeithas sifil Tryloywder Observatoire M.édicamentau eisiau'r PWY i symud o a "ymrwymiad symbolaidd ar gyfer tryloywder" i rywbeth rhywfaint yn fwy concrid.

Yr Observatoire yn rhyddhau cyffur a argymhellir "rhestr wirio tryloywder”Galw am fwy o dryloywder ar pris meddyginiaethau.

Ymhlith eitemau eraill, tmae'r rhestr wirio yn galw am greu cronfeydd data a fyddai'n manylu ar y wybodaeth brisiau. Byddai hyn gan gynnwyse prisiau a dalwyd gan y perthnasol llywodraeth, prisiau rhestr, prisiau trafodion a y cyfradd ad-daliad ar gyfer meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol.

Ar nodyn ehangach, ac as mae treialon clinigol yn dod yn fwy cymhleth oherwydd llamu i mewn gwyddoniaeth, mae angen i ganllawiau gadw i fyny. Wel, mae EAPM a'i randdeiliaid wedi bod yn dweud hyn ers blynyddoedd, wrth gwrs.

Y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Cysoni Gofynion Technegol ar gyfer Fferyllol i'w Defnyddio gan Bobl Mae (ICH, yn fyr, yn drugarog) yn brysur adolygu ei ganllaw ar gyfer cynnal treialon clinigol.cyn cyd-dynnu mawr ar 31 Hydref yn yr UD Bwyd a Chyffuriau Gweinyddiaeth's swyddfas ger Washington DC.

Yn y cyfamser, y Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop wedi annog Rheoleiddwyr yr UE a rhanddeiliaid eraill i gofrestru i fod yn bresennol.

Yn ôl ym Mrwsel, Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis yn ddiweddar yn sownd am Y Comisiwn's gwaith ar sicrhau cyflenwi meddyginiaethau ar draws y UE.

Ateb i ASE Gwlad Pwyl anna Fotyga, ef amlygodd hynny Y Comisiwn wedi gweithio i sicrhau cyflenwad parhaus ac mae nawr edrych ar "ffyrdd ychwanegol posibl o fynd i'r afael â phrinder".

Y comisiynydd Hefyd taro gair neu ddau o rybudd trwy ysgrifennu hynny unrhyw ddal cyflenwadau yn ôl yn fwriadol "gall fod yn torri rheolau cystadlu Ewropeaidd a chenedlaethol".

Nid ydym yn siŵr pa mor argraff fydd fferyllwyr ysbytai yn Lwcsembwrg gyda sylwadau'r comisiynydd. Mae'n debyg 'ddim yn iawn' o ystyried bod prinder wedi bod yn broblem yn y Ddugaeth dros y pum mlynedd diwethaf.

Fferyllwyr ysbytai dywedwch nhw wedi gofyn yn gyson cyffuriau cwmnïau i'w rhoi iddynt rhybuddio ymlaen llaw o unrhyw beth yn brin, mae'n debyg yn ofer.

RTL ryn datgan bod hyn yn golygu bod fferyllwyr "methu â pharatoi eu hunain, rhoi gwybod i feddygon am brinder, ac egluro'r mater i gleifion".Cymdeithas Fferyllwyr Ysbytai Lwcsembwrg yn bendant bod mae materion cyfathrebu beirniadol ar ochr cyflenwyr.

Pawb yn iawn yn y DU?

Wel, rydyn ni'n gwybod nad ydyw. Mae'r sefyllfa bresennol yn llanast. Ond o leiaf mae rhywfaint o newyddion da i Brits fel y genedl corff hysbysedig BSI cyhoeddodd mae wedi rhoi marc CE i ddyfais feddygol fel un sy'n cydymffurfio â'r UE's rheoliadau newydd. Am y tro cyntaf. Erioed.

Ni ddywedodd BSI beth oedd y cynnyrch yw neu enwwch y gwneuthurwr,ond y ddyfais o dan sylw symud i gategori newydd, risg uwch o dan y rheolau, a bu raid ei ail-ardystiedig cyn y dyddiad cau ym mis Mai 2020.

GIG Lloegr, yn y cyfamser, wedi cyhoeddodd bod plant sydd wedi cael diagnosis o glefyd llygaid etifeddol prin mae hynny'n achosi bydd dallineb yn gymwys i gael triniaeth gyda therapi genynnau newydd o fis Ionawr 2020.

NICE, sy'n trin HTA, dywedodd mewn datganiad bod ei werthusiad cost-effeithiolrwydd o'r ddrud daeth therapi i ben mewn wythnosau 20 yn hytrach na'r Wythnosau 38 o dan ei "rhaglen dechnoleg arbenigol iawnfi ”.

Meindert Boysen, pennaeth Gwerthuso Technoleg Iechyd yn NICE Dywedodd y Novartis'“mae parodrwydd i weithio gyda ni yn gynnar ac yn adeiladol wedi caniatáu inni gyhoeddi'r canllaw hwn ar linell amser lawer cyflymach na'r arfer, sy'n newyddion da i gleifion".

Yn ôl i Brexit…

O dan ymgais i geisio mesur seneddol yn San Steffan, os nad oes bargen newydd, a dim caniatâd seneddol i beidio â delio gan 19 Hydref, Boris Johnson rhaid gofyn am estyniad i'r trafodaethau gyda'r UE hyd nes y 31 Ionawr, 2020.

Dylai melinau trafod gofal iechyd fod yn falch, fel mewn llythyr agored at ASau 3 ohonyn nhw - sef y Brenin's Cronfa, y Sefydliad Iechyd a y Ymddiriedolaeth Nuffield - wedi'i amlygu pedwar maes lle a ni fyddai Brexit dim bargen cael effaith arbennig o gas.

Y rhain yw prinder staff, meddygaeth a dyfeisiau, gofalu am ddychweledigion, a diffygion cyllido.

Yn achos y prinder meddyginiaeth a dyfeisiau, chpentyrru stoc espite a llwybrau cyflenwi newydd, mae'r melinau trafod yn dweud hynny bydd tâp coch ychwanegol yn cynyddu rhwystrau mewnforio, yn ogystal â gweithgynhyrchu costau, ac yn rhagweld y bydd y GIG sydd eisoes â arian parod a heb staff digonol ysgwyddir amcangyfrif £2.3 biliwn mewn taliadau ychwanegol y flwyddyn.

Yn y cyfamser, y DU Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol Mae gan rhagweld hynny Prydain byddai cyllid cyhoeddus o gwmpas £30 biliwn yn waeth ei fyd bob blwyddyn mewn senario dim bargen gydag aflonyddwch canolig.

Ysgrifennydd Tramor yr Wrthblaid Emily Thornberry yr wythnos hon wedi dweud wrth ASau hynny mae hi'n ceisio cyrchu'r llywodraeth's cyngor ar yr hyn a fydd yn digwydd i feddyginiaethau a all't cael eu pentyrru, ac a allai'r llysoedd ddyfarnu bod unrhyw bobl sy'n marw o ganlyniad i ddiffyg o'r fath meddyginiaethaubu farw o ganlyniad i esgeulustod y llywodraeth.

Yn ymylu ar y chwerthinllyd

Tom Black, cadeirydd Cymdeithas Feddygol Prydain yng Ngogledd Iwerddon, wedi pwysleisio bod no faint o sicrwydd gan y Johnson bydd llywodraeth dros ffin Iwerddon mewn Brexit dim bargen yn atal canlyniadau difrifol i gleifion.

Dywed hynny, waeth beth fo'r Dywedodd y DU bwriad i beidio â dychwelyd i ffin galed, mae'n yn yr UE's buddiannau i amddiffyn y farchnad sengl os oes's dim trefniant ymlaen llaw.

Dywed Black, os mae ffin galed yn dychwelyd, mae'n anochel y bydd oedi cael effaith on cleifion: "Rydyn ni'n gwybod sut olwg sydd ar ffin galed. Ciwiau hir o draffig, weithiau 10 awr. "

Yn y cyfamser, Dim ond un ysgol feddygol sydd gan Ogledd Iwerddon, tra bod gan Weriniaeth Iwerddon chwech. Ac wgyda'r prinder staff presennol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, "mae arnom angen llif parhaus o'r meddygon hyn o Weriniaeth Iwerddon i Ogledd Iwerddon", Meddai Black.

Yn destun pryder, dywedodd hefyd, with 750 miliwn o bresgripsiynau'r flwyddyn yn y UK ar draws 7,500 gwahanol eitemau yn dod o'r UE, bydd “Problemau enfawr” ar gyfer cyflenwadau meddyginiaethau, yn enwedig y rhai sydd angen rheweiddio fel inswlin.

"Pe bai gan fy nghleifion broblem byddwn yn eu hanfon i Weriniaeth Iwerddon i gael presgripsiwn," dywedodd, gan dynnu sylw at hynny yr U.K yn mewnforio 100%o'i inswlin dynol o Ffrainc a Denmarc.

Ar ben y newyddion hyn, mae Martin McKee, sydd athro iechyd cyhoeddus Ewropeaidd yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain, wedi ysgrifennu yn y British Medical Journal i fflagio i fyny maint y niwed i iechyd Gall Brits ddisgwyl o Brexit.

Y mwyaf effeithiau uniongyrchol, meddai McKee, fydd ihunanladdiad llai, lladdiad neu drais, cam-drin alcohol, maeth gwael a chynnydd mewn afiechydon trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy.Wow!

Yn y cyfamser, mae dogfennau diweddar yn gollwng dangos epilepsi ac iechyd meddwl meddyginiaethau sydd fwyaf mewn perygl o brinder.

Ac adroddiad arall eto - yr un hwn o'r DU mewn rhaglen ymchwil Newid Ewropfi - yn nodi bod a ni fyddai Brexit dim bargen yn gwthio'r DU tuag at dirwasgiad drwy cyfuniad o rwystrau i fasnachu gyda'r UE, cwymping punt a chwyddiant uwch.

Ac yn dal i fod, ac yn dal i fod, mae Michael Gove yn syllu ar y camerâu teledu (a’r darlledwr Andrew Marr) yn ei wyneb ac yn dweud bod adroddiadau gan y diwydiant bwyd ffres o brinder anochel yn ffug.

Tomatos wedi pydru, unrhyw un?

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.