'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

| Medi 4, 2019

Am gael addysg, ond heb ei derbyn: Dyma'r realiti trist i ddegau o filoedd o blant a phobl ifanc ag anableddau deallusol yn Ewrop, yn ôl Inclusion Europe, sefydliad sy'n eiriol dros hawliau pobl ag anableddau deallusol. Wrth i'r term ddechrau yn y mwyafrif o wledydd Ewrop, nid yw disgyblion ag anableddau deallusol wedi dod o hyd i ysgol a fyddai'n eu derbyn, yn cael eu cam-ostwng mewn “ysgolion arbennig” neu ddim ond yn cael mynychu am oriau llai. Mae'r sefyllfa bellach yn cael ei galw allan mewn gwledydd fel Ffrainc ac Iwerddon, tra nad yw adroddiadau o drais a cham-drin yn parhau i gael eu trin yn Rwmania.

Yn ôl y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Hawliau Plant ag Anableddau, yn Rwmania, mae mwy na phlant 31,000 ag anableddau wedi'u gwahanu yn ysgolion arbennig 176, ac mae bron i 18.000 yn derbyn dim addysg o gwbl. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n mynychu'r ysgol yn dioddef triniaeth greulon, annynol a diraddiol gan athrawon a staff cymorth gan gynnwys curiadau, tawelyddion, ataliaeth dueddol ac ati. Er gwaethaf niferoedd uchel o gwynion troseddol cofrestredig (yn 30% o siroedd Rwmania), hyd yn hyn dim gweithredu. wedi ei gymryd gan y llywodraeth.

Nid Rwmania yw'r unig wlad sy'n wynebu problemau o ran cynhwysiant yn yr ysgol '

'Y cyfnod aros yw blynyddoedd 4'

Yn Ffrainc, mae rhieni a myfyrwyr wedi dechrau agor am y rhwystrau sy'n cael eu rhoi ar eu gwefan ar y wefan marentree.org: Mae'r platfform yn casglu tystiolaethau myfyrwyr ag anableddau a'u rhieni, ac yn siarad am “filoedd o blant o Ffrainc ag anabledd na allant fynd i'r ysgol fel eraill”. Er enghraifft Evangelline, 7 mlynedd, sydd ag anabledd deallusol yn ogystal ag awtistiaeth ac ADHD. Nid yw'n mynychu'r ysgol: “Mae Evangelline ar y rhestr aros am ysgol arbennig. Ond y cyfnod aros yw blynyddoedd 4, ac mae'r ysgol wedi dweud wrthym y byddai'n dasg gymhleth iddyn nhw dderbyn ein merch. "

Mae rhiant Abdoul Rahmane, 16 mlynedd, sydd â syndrom Down ac awtistiaeth, yn esbonio: “Mae'n aros gartref gyda mi heb unrhyw ofal ers meithrinfa lle bu'n rhaid i mi ymladd am ei integreiddio. Rydyn ni'n anobeithiol. ”

Yn Iwerddon, ar y llaw arall, gall y system “amserlen lai” eang dorri hawliau cyfansoddiadol plant, yn ôl sefydliadau fel Inclusion Ireland sydd wedi dechrau ymgyrchu ar y mater yn ddiweddar. Mae'r sefyllfa'n effeithio ar blant teithwyr a llawer o blant ag anghenion arbennig. O fewn y system, gellir ystyried bod plant yn “bresennol” hyd yn oed os ydyn nhw'n mynychu'r ysgol am 1 awr neu lai yn unig, ac nad yw'r arfer “yn cael ei riportio na'i gofnodi”. Mae'r mater yn cael ei archwilio ar hyn o bryd - ond hyd nes y cymerir camau pellach, mae plant yn parhau i gael eu rhoi ar amserlen lai i reoli materion ymddygiad neu pan fydd ysgolion yn gweld eu hunain yn methu â diwallu eu hanghenion.

Cynhwysiant yn yr ysgol: Yn aml nid yw'n cael ei weithredu'n dda

Mae enghreifftiau eraill o Norwy, y Ffindir neu Lithwania yn dangos nad yw cynhwysiant yn yr ysgol yn aml yn cael ei weithredu'n dda, gyda diffyg adnoddau a hyfforddiant yn atal disgyblion rhag cyrchu'r ysgol agosaf atynt, gan eu gorfodi i fynychu'n rhan-amser yn unig neu ddewis ysgol arbennig. a all fod yn bell i ffwrdd o'u teulu. “Mae’r hawl i addysg wedi’i nodi’n glir yn Erthygl 24 o ddatganiad y Cenhedloedd Unedig ar gyfer hawliau Pobl ag Anableddau”, eglura Jyrki Pinomaa, Llywydd Inclusion Europe. “Mae unrhyw gyfyngiad ar yr hawl hon yn groes uniongyrchol i CRPD y Cenhedloedd Unedig.” Mae Cynhwysiant Ewrop yn gofyn i bob gwlad Ewropeaidd ddyrannu'r adnoddau angenrheidiol fel y gall pob disgybl fynychu'r ysgol o'u dewis, heb wahaniaethu yn eu herbyn oherwydd eu hanabledd.

Ynglŷn â Chynhwysiant Ewrop

Cynhwysiant Ewrop yw mudiad Ewropeaidd pobl ag anableddau deallusol a'u teuluoedd. Gydag aelodau 74 yng ngwledydd Ewropeaidd 39, mae'n cynrychioli dros 7 miliwn o Ewropeaid ag anableddau deallusol a miliynau lawer o aelodau teulu a ffrindiau - yn gyfan gwbl, mwy na 20 miliwn o bobl. mae gan y sefydliad enw da am flwyddyn 30 o ran amddiffyn hawliau pobl ag anableddau deallusol a'u teuluoedd ar y lefel Ewropeaidd. Rhan o Inclusion Europe yw EPSA, y Platfform Hunan-eiriolwyr Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU, france, iwerddon, Romania

Sylwadau ar gau.