#Brexit - Cynlluniau ar waith i liniaru effaith dim cytundeb

| Medi 6, 2019
Brexit, delio neu ddim darlun darlunio delwedd. © AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EP

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen, bydd pobl a chwmnïau ledled Ewrop yn teimlo'r effeithiau. Mae'r UE wedi mabwysiadu mesurau i liniaru effaith tynnu'n ôl yn afreolus.

Mae'r UE wedi pwysleisio dro ar ôl tro ei bod yn ffafrio tynnu'r DU yn ôl o'r Undeb yn drefnus. Daeth i ben â chytundeb tynnu'n ôl gyda'r DU i sicrhau y gall y ddwy ochr barhau i gydweithio ar wahanol faterion er budd pawb, er hynny mae'r UE wedi mabwysiadu mesurau i leihau effaith Brexit dim-cytundeb posibl.

Ni all y mesurau hyn ddyblygu manteision bod yn rhan o'r UE. Mesurau dros dro, unochrog ydynt. Bydd rhai angen dwyochredd y DU er mwyn iddynt ddod i rym.

Mae atebion hirdymor yn dibynnu ar drafodaethau yn y dyfodol rhwng yr UE a'r DU.

Gweler isod am y mesurau sy'n paratoi'r UE ar gyfer Brexit heb fargen:

Visas

Bydd Brits yn gallu mynd i mewn i'r UE heb fisa am gyfnodau byr ar yr amod bod yr un peth yn berthnasol i bobl o'r UE sy'n teithio i'r DU.

Hedfan

Byddai cwmnïau hedfan y DU yn gallu darparu gwasanaethau i wledydd yr UE cyn belled â bod cwmnïau'r UE hefyd yn gallu gwneud hynny i'r DU.

Gwasanaethau rheilffyrdd

Byddai dilysrwydd awdurdodiadau diogelwch rheilffyrdd yn cael ei ymestyn i sicrhau parhad gwasanaethau rheilffyrdd rhwng y DU a'r UE, ar yr amod bod y DU yn gwneud yr un peth.

Road cludiant

Cludiant cludo nwyddau a gweithredwyr bysiau a choetsys o'r DU yn gallu darparu gwasanaethau rhwng Prydain a'r UE, ar yr amod bod y DU yn darparu mynediad cyfatebol i gwmnïau'r UE.

Nawdd cymdeithasol

Byddai dinasyddion yr UE yn y DU a dinasyddion y DU yn yr UE yn cadw budd-daliadau nawdd cymdeithasol a gafwyd cyn y tynnu'n ôl.

Erasmus +

Myfyrwyr ac athrawon yn neu o'r DU yn gallu cwblhau eu dysgu parhaus dramor fel rhan o'r rhaglen Erasmus +.

broses heddwch yng Ngogledd Iwerddon

Cyllid ar gyfer dwyochrog rhaglenni heddwch yng Ngogledd Iwerddon Byddai'n parhau tan o leiaf 2020 i helpu i gefnogi'r broses heddwch a chymodi a ddechreuwyd gan gytundeb Dydd Gwener y Groglith.

pysgota

Os yw'r DU yn cytuno i gael mynediad llawn at fynediad pysgota dyfroedd, mae trefn hawdd ar waith i gwmnïau gael awdurdodiad i bysgota. Byddai cyfnewid cwota yn dal i gael ei ganiatáu nes i'r mesurau hyn ddod i ben ar 31 Rhagfyr.

Os nad yw'r DU yn cytuno, gallai cwmnïau o'r UE sydd wedi'u gwahardd o ddyfroedd y DU fod yn gymwys i gael iawndal gan y Gronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewropeaidd.

Amddiffyn

Bydd cwmnïau'r UE yn dal i allu allforio rhai eitemau a ddefnyddiwyd ar eu cyfer at ddibenion sifil a milwrol i'r DU.

MEWN RHAI MEYSYDD: DIM MESURAU ARBENNIG YN LLE

Mewn llawer o ardaloedd, nid oes unrhyw fesurau arbennig ar waith i ddisodli'r berthynas bresennol â'r DU rhag ofn na fydd cytundeb. Gallai hyn arwain at gostau ychwanegol a gwaith papur ychwanegol a byddai'n syniad da holi awdurdodau perthnasol eich gwlad neu ranbarth.

Trwyddedau gyrru

Caiff trwyddedau gyrru a gyhoeddir gan un wlad yr UE eu cydnabod yn awtomatig gan aelod-wladwriaethau eraill. Pan fydd y DU yn gadael, ni fydd hyn yn berthnasol i drwyddedau Prydeinig mwyach. Bydd angen i wladolion yr UE sy'n dymuno gyrru yn y DU holi awdurdodau'r DU os yw eu trwydded yn ddilys, tra bydd Brits angen gwirio gydag awdurdodau cenedlaethol pob gwlad yn yr UE y dymunant yrru ynddi. Mae trwyddedau gyrru rhyngwladol yn ddilys ar draws y DU a'r UE.

Anifeiliaid anwes

Ni fydd pasbort anifeiliaid anwes yr UE, sy'n caniatáu i'ch anifail anwes deithio gyda chi i wlad arall yn yr UE, yn ddilys mwyach yn y DU. Mae'n debygol y bydd angen mwy o waith papur wrth fynd â'ch anifail anwes i'r DU neu oddi yno.

Triniaeth feddygol

O dan reolau'r UE mae pobl yn elwa ar fynediad at ofal iechyd yn ystod arhosiad dros dro mewn aelod-wladwriaethau eraill gan ddefnyddio'r Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC). Ni fydd y rheolau hyn yn berthnasol i'r DU mwyach. Dylai dinasyddion yr UE sy'n teithio i'r DU a Brits sy'n ymweld â gwledydd yr UE wirio a yw eu hyswiriant yn talu costau triniaeth feddygol dramor. Os na, dylent ystyried trefnu yswiriant teithio preifat.

I gael gwybodaeth ychwanegol am deithio i'r DU ac oddi yno, edrychwch ar hyn gwefan gan y Comisiwn Ewropeaidd.

swyddogaeth y Senedd

Dim ond gyda chymeradwyaeth Senedd Ewrop y gall yr holl fesurau hyn ddod i rym.

Rhaid i unrhyw gytundeb y mae'r UE a'r DU yn ei gyrraedd - gan gynnwys y cytundeb tynnu'n ôl ac unrhyw gytundeb ar gysylltiadau yn y dyfodol - gael ei gytuno gan y Senedd cyn y gall ddod i rym.

Y camau nesaf

Ni all yr un o'r mesurau dros dro hyn ddisodli cytundebau gwirioneddol. Dim ond ar ôl i'r DU adael yr UE, gall yr UE a'r DU, fel trydydd gwlad, edrych ar y cysylltiadau yn y dyfodol ac efallai y byddant am gloi cytundebau i sicrhau y gallant barhau i gydweithio ar faterion yn amrywio o fasnach i ddiogelwch, mudo a amddiffyniad. Mae'r datganiad gwleidyddol sy'n gysylltiedig â'r cytundeb tynnu'n ôl, os caiff ei gadarnhau gan y DU, yn rhoi'r fframwaith cyffredinol ar sut y gallai'r cysylltiadau hyn edrych.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.