Mae'n ddigon posib bod arlywydd Ffrainc yn sefyll yn uchel dros ei gymheiriaid yn Ewrop, ond mae ei agorawdau tuag at y Kremlin yn ailadrodd camgymeriadau cymaint o arweinwyr eraill y Gorllewin, ddoe a heddiw.
Pennaeth, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House
Rhaglen Cymrawd Ymchwil, Rwsia ac Eurasia

Emmanuel Macron a Vladimir Putin yn ystod cyfarfod yn y Fort de Bregancon, preswylfa haf arlywydd Ffrainc. Llun gan Alexei Druzhinin \ TASS trwy Getty Images.

Emmanuel Macron a Vladimir Putin yn ystod cyfarfod yn y Fort de Bregancon, preswylfa haf arlywydd Ffrainc. Llun gan Alexei Druzhinin \ TASS trwy Getty Images.

Nid oes arweinydd byd ag agwedd fwy gwrthgyferbyniol tuag at Rwsia nag Emmanuel Macron.

Mae'n debyg mai arlywydd Ffrainc oedd yr ymgeisydd 'ymddiheurwr lleiaf' o'r rhai a oedd yn rhedeg yn rownd gyntaf etholiadau 2016. O'i gymharu â'r Marine Le Pen a ariannwyd gan Rwseg ar un pen o'r sbectrwm, a'r chwithydd radical Jean-Luc Mélenchon ar y pen arall, roedd Macron yn ymddangos yn fodel cymedroli.

I'r Kremlin, mae'n rhaid ei fod yn cael ei ystyried fel yr ymgeisydd lleiaf dymunol er ei fuddiannau, a dyna pam y gwnaethon nhw hacio gweinyddwyr ei blaid, En Marche, ychydig cyn y bleidlais mewn ymgais ffos olaf i ddiarddel yr ymgyrch. Nid oes angen i Moscow fod wedi ofni.

Dechreuodd y cyfan mor addawol. Er bod Vladimir Putin yn ymwelydd pryderus o gynnar â Ffrainc yn ystod wythnosau cyntaf Macron fel arlywydd, roedd yn ymddangos bod gan arweinydd Ffrainc rywfaint o asgwrn cefn cynnar.

Yn lleoliad hynod symbolaidd Château de Versailles, yn sefyll metr i ffwrdd oddi wrth ei gymar yn Rwsia mewn cynhadledd i'r wasg, fe wnaeth galw allan Rwsia Heddiw ac Sputnik fel asiantau dylanwad a phropaganda - mae safiad anarferol o feiddgar o ystyried penaethiaid gwladwriaeth yn fwy tueddol o fod yn ddiplomyddol diplomyddol dros uniondeb wrth gwrdd â chymheiriaid. Roedd hefyd yn drawiadol o ystyried y gwahaniaeth enfawr mewn profiad rhwng y ddau ddyn.

Mae'r llun ers hynny, i fod yn hael, wedi bod yn gymysg. Mae mandad sylweddol arweinydd Ffrainc, ynghyd â'r dyhead annoeth o 'ennill rownd Rwsia', wedi ennill allan dros egwyddorion - a thros y dystiolaeth.

Cynhyrchodd cyfarfod diweddar Macron â Putin yn Brégançon yn union cyn uwchgynhadledd G7, ac uwchgynhadledd Biarritz ei hun, nifer o honiadau am Rwsia a oedd, p'un a yw rhywun yn cytuno â hwy ai peidio, yn gwrthddweud ei gilydd yn syml.

Cymerwch gwpl o gyhoeddiadau Macron yn G7: mae'n lambastio Rwsia dros ei gormes o brotestiadau ym Moscow ac yn galw ar i'r Kremlin 'gadw at egwyddorion democrataidd sylfaenol'. Ar yr un pryd mae'n gwneud agoraethau y dylid 'dod ag Rwsia ac Ewrop yn ôl at ei gilydd'.

Yn anffodus - ond yn rhesymegol - nid yw gwlad sy'n cynyddu gweithredoedd gormesol yn erbyn ei dinasyddion ei hun sy'n meiddio sefyll dros eu hunain yn ffit i fod yn 'ôl' gydag Ewrop (ac nid yw'n sicr eu bod nhw gyda'i gilydd erioed). Y cwestiwn diddorol yw a yw Macron yn ymwybodol bod ei ddatganiadau yn annibynnol ar ei gilydd.

Mae dweud, fel y gwnaeth Macron, ein bod 'ni' yn 'gwthio Rwsia i ffwrdd o Ewrop' heb ymhelaethu ar ddatganiad mor ddi-dystiolaeth (gan mai Rwsia oedd yn ymbellhau trwy ei gweithredoedd ei hun) yn apelio at y rhai sy'n gwybod ychydig am Rwsia a chysylltiadau rhyngwladol. Ond mae'n ffeithiol anghywir i unrhyw un sy'n cymryd y drafferth i wneud rhestr o droseddau diweddar Rwsia o gyfraith ryngwladol.

Mae deialog er mwyn deialog - heb egwyddorion nac amcanion pendant - yn llethr llithrig i ddarparu ar gyfer buddiannau Rwsia. Roedd Ffrainc eisoes yn allweddol wrth adfer Rwsia yng Nghynulliad Seneddol Cyngor Ewrop ym mis Mehefin 2019. Ac yn ystod y traddodiadol yn disodli llysgenhadon aux ar 27 Awst, Aeth Macron ymhellach trwy esgusodi Rwsia i bob pwrpas rhag unrhyw gyfrifoldeb am y gwrthdaro wedi'i rewi o amgylch ei gyrion.

Efallai na fyddai hyn o bwys pe na bai Macron wedi syrthio i rôl gyntaf ymhlith pobl gyfartal Ewropeaidd. Gydag Angela Merkel yng nghyfnos ei gyrfa a holl brif weinidogion diweddar y DU yn tynnu sylw Brexit (ac eithrio, efallai, am bythefnos yn dilyn yr ymgais i lofruddio ar Sergei Skripal), mae tynged ac uchelgais wedi rhoi hwb ychwanegol i Macron.

Beth bynnag, mae safbwyntiau'r Almaen a Phrydain ar Rwsia wedi cael eu peryglu gan rôl Nordstream II a Dinas Llundain wrth dwmffatio enillion troseddol Rwsia. Y perygl yw bod y cam Ffrengig hwn yn trosi'n bolisi sydd yn ei dro yn trosi i ostwng amddiffynfeydd ac aberthu cynghreiriaid, fel yr Wcrain a Georgia.

Gellir egluro safbwynt gwrthgyferbyniol Macron tuag at Rwsia yn ôl traddodiad polisi tramor Ffrainc a chan ysgwydd yr arlywydd ei hun. Mae wedi bod yn beth cyffredin i Ffrainc gydnabod rôl Rwsia mewn pensaernïaeth diogelwch Ewropeaidd o 'Lisbon i Vladivostok', a pharchu ei statws 'pŵer mawr' (hyd yn oed os yw'n hunan-gyhoeddedig).

Mae Macron ei hun yn arwyddluniol o duedd ehangach yng ngwleidyddiaeth a busnes Ffrainc - yn edrych i adeiladu pontydd gyda'r Kremlin, waeth pa mor eang yw'r erlyn rhyngddynt.

Daw'r ysgwydd â breuddwyd bersonol Macron 'Mae Ffrainc yn ôl', ac yn ei gred na all hynny ond llwyddo os yw Rwsia yn ôl hefyd - yn Ewrop ac fel byffer yn erbyn China. Gwnaethpwyd hyn yn eithaf clir yn y yn disodli llysgenhadon aux.

Nid yw canghennau olewydd wedi cael eu hymestyn i amseroedd di-ri Vladimir Putin dros y blynyddoedd 20 diwethaf o reidrwydd yn golygu na ddylai mwy fyth ddod, pe bai arweinyddiaeth Kremlin yn y dyfodol yn cynnig unrhyw gonsesiwn ystyrlon. Yr hyn y mae'n ei olygu yn bendant, fodd bynnag, yw bod angen dysgu'r gwersi ynghylch pam y cawsant eu had-dalu hyd yn hyn: oherwydd mae 'yr hyn y mae Rwsia ei eisiau' yn anghydnaws â beichiogi sefydledig y Gorllewin o'r gorchymyn diogelwch Ewropeaidd.

Mae rhagdybiaeth arlywydd Ffrainc y gall ddod o hyd i ffordd i ddod â Rwsia i'r plyg (neu i mewn o'r oerfel ...) yn cael ei gamgymryd oherwydd nad yw Rwsia am gael ei dwyn i mewn, hyd yn oed os yw'n dweud ei bod yn gwneud hynny. Ac yn sicr nid ar delerau'r UE. Pan fydd arweinwyr G7 fel Donald Trump yn galw’n chwyrn am ddychwelyd Rwsia, ni roddir ystyriaeth ddigonol i nodau strategol ehangach Rwsia. Yn lle, y demtasiwn gor-redol yw cymryd yr hyn y mae Putin yn ei ddweud mewn cynadleddau i'r wasg ochr yn ochr â phenaethiaid gwladwriaeth eraill ar werth wyneb.

Mae Ffrainc sy'n pwyso am ddeialog â Moscow heb hunanddisgyblaeth na rhagamodau yn golygu darparu ar gyfer buddiannau anghyfreithlon Rwsia. Hyd yn oed os yw Macron yn ddifater am hynny, efallai na fydd yn sylweddoli, mewn byd lle mae pwerau mawr yn cerfio cylchoedd dylanwad unwaith eto, bod Ffrainc ar ei cholled.