#Brexit help i ddinasyddion yr UE

| Medi 9, 2019
Mae dinasyddion yr UE y mae newidiadau i'r rheolau mewnfudo yn effeithio arnynt o ganlyniad i Brexit i gael cynnig cefnogaeth a chyngor ychwanegol.

Bydd Prosiect Hawliau Dinasyddion yr UE, gyda chefnogaeth £ 50,000 gan lywodraeth yr Alban, yn cyflwyno digwyddiadau ledled y wlad i godi ymwybyddiaeth am yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i aros yn yr Alban ar ôl Brexit.

Bydd y ffocws ar helpu dinasyddion bregus yr UE a allai fod ag anghenion mwy cymhleth neu a allai wynebu rhwystrau rhag ceisio am statws sefydlog, ac a allai fod angen cymorth ychwanegol. Bydd cyfreithwyr mewnfudo yn cynnig cyngor arbenigol a bydd dehongli ar gael lle bo hynny'n briodol.

Dywedodd y Gweinidog Ymfudo, Ben Macpherson: “Mae dinasyddion yr UE yn cyfoethogi ein cymdeithas yn sylweddol ac yn gwneud cyfraniad enfawr i economi a gwasanaethau cyhoeddus yr Alban. Mae fy neges atynt yn syml: bydd croeso ichi bob amser yn yr Alban, rydym am ichi aros a byddwn yn eich cefnogi i aros. Dyna pam lansiodd llywodraeth yr Alban ein hymgyrch Aros yn yr Alban yn gynharach eleni.

“Mae’n druenus bod llywodraeth y DU yn gorfodi dinasyddion yr UE i wneud cais i gadw eu hawliau presennol, ac rydym yn parhau i annog llywodraeth y DU i weithredu system ddatganiadol. Fodd bynnag, rydym hefyd eisiau sicrhau bod pobl yn aros yn yr Alban a'u bod yn cael eu hysbysu a'u cefnogi wrth wneud cais am statws sefydlog.

“Dyna pam rydym yn ariannu’r Prosiect Hawliau Dinasyddion i ddarparu cyfres o ddigwyddiadau allgymorth a gwybodaeth ar gyfer dinasyddion yr UE a’u teuluoedd ledled yr Alban. Bydd y digwyddiadau hyn yn codi ymwybyddiaeth o Gynllun Aneddiadau’r UE, yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i ymgeiswyr, ac yn cyfeirio at y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl i aros. ”

Dywedodd Noelia Martinez, Cydlynydd Prosiect y Prosiect Hawliau Dinasyddion: “Mae'r math hwn o gefnogaeth yn hynod bwysig i ddinasyddion yr UE yn yr Alban sy'n poeni am yr hyn a fyddai'n digwydd i'w hawliau ar ôl Brexit. Mae llawer, fel fi, wedi gwneud cais llwyddiannus am Statws Setledig, ond gwyddom o'n gwaith allgymorth a gwybodaeth blaenorol fod yna lawer o ddinasyddion yr UE nad ydynt yn siŵr sut i wneud cais, neu sydd wedi wynebu anawsterau wrth wneud cais.

“Mae croeso mawr i’r cyllid pellach hwn, gan y bydd yn caniatáu inni barhau â’n gwaith, gyda phwyslais yn benodol ar gyrraedd dinasyddion bregus yr UE, a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy anghysbell yn yr Alban.”

Cefndir

Prosiect Hawliau Dinasyddion yr UE yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i ddinasyddion yr UE yn yr Alban.

Ym mis Ebrill, dadorchuddiwyd pecyn o gefnogaeth i helpu dinasyddion yr UE i aros yn yr Alban, gan gynnwys
£ 250,000 o adnodd pwrpasol ar gyfer cefnogaeth yn y gymuned.

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.