Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

| Medi 9, 2019

Yn hwyr yn 2018, daeth newyddion drwg i mewn ar gyfer DIA Group, cadwyn archfarchnadoedd yn Sbaen a masnachfreiniwr sector bwyd trydydd mwyaf Ewrop. Fel yr adroddwyd gan yr FT, erbyn mis Rhagfyr roedd y cadeirydd a’r prif weithredwr wedi ymddiswyddo, roedd y pennaeth cyllid wedi’i danio, gostyngodd cyfranddaliadau’r cwmni 80% ychydig dros flwyddyn, a difidendodd y difidendau.

Yn y cyd-destun dramatig hwnnw, gwnaeth cyfranddaliwr DIA ac ar y pryd berchennog 29% o gwmni magnate Rwsiaidd Mikhail Fridman gynnig hael o bigiad € 500m, a phrynu allan o swmp sylweddol o gyfranddaliadau.

Ategwyd y cynnig tendr gwirfoddol â 'chynllun achub i sicrhau dyfodol DIA'. Cyhoeddodd L1 Retail (y cwmni sy'n rheoli asedau Fridman) 'o dan yr arweinyddiaeth a'r llywodraethu cywir, gallai DIA ailsefydlu ei safle blaenllaw yn Sbaen er budd economi Sbaen'. Cefnogwyd cynnig L1 gan fwyafrif y cyfranddalwyr, felly ym mis Mai 2019, cafodd L1 reolaeth ar ychydig o dan 70% o gyfalaf DIA, gyda’r cynllun amlwg o gael cyfanswm y berchnogaeth yn y diwedd.

Mae cynllun achub Manwerthu L1 yn cynnwys tri cham. Gyda dau ohonynt ar ei hôl hi (y pigiad a'r prynu allan), mae'r rhan sy'n weddill yn drawsnewidiad, dan arweiniad L1 Retail. 'Y syniad yw achub y cwmni. Mae'n cael ei reoli'n wael iawn ac rydyn ni'n credu y gallai fod yn gwmni gwych, 'meddai Fridman wrth yr FT.

Mae'r stori'n edrych fel senario cadarnhaol o arbed busnes mewn trallod gyda dyn busnes sefydledig yn y brif ran, ond ar hyn o bryd mae'n debyg mai Fridman yw'r person lleiaf poblogaidd yn Sbaen.

Mae yna resymau penodol i awdurdodau Sbaen amau ​​bwriadau da Fridman, yn seiliedig ar gynsail symptomatig. Ar hyn o bryd, mae gan lys Cenedlaethol Sbaen Fridman dan ymchwiliad swyddogol am lygredd - mae wedi’i gyhuddo o fod wedi cynllunio a threfnu methdaliad cwmni Sbaenaidd arall trwy redeg ‘cyfres o gamau a arweiniodd at ansolfedd ZED Worldwide SA… er mwyn prynu am bris chwerthinllyd o isel, llawer is na phris y farchnad, 'meddai dogfen y llys.

Roedd y dyn busnes yn gyfranddaliwr ac yn gredydwr i ZED, ac yn ôl y Llys Cenedlaethol roedd ganddo 'swydd freintiedig ar gyfer unrhyw fath o benderfyniad yn y grŵp'. Roedd hefyd yn rheoli Vimpelcom, gweithredwr ffôn symudol enfawr a achosodd ostyngiad sylweddol yn ei refeniw trwy newid contractau gyda ZED, a oedd yn ei dro yn ei gwneud yn amhosibl i ZED drin benthyciad € 140-miliwn, a ddarparwyd yn rhannol gan un o'r banciau. y mae Fridman yn ei reoli.

Ar ôl i ZED wneud cais am fethdaliad ym mis Mehefin 2016, prynodd pobl Fridman ZED am € 20 miliwn, 'llawer llai na'i werth pan ddechreuodd symudiadau rhwystr a reolir gan Mr. Fridman,' honnodd erlynwyr Sbaen. Wrth gyfeirio at weithredoedd L1'a maen nhw'n defnyddio'r gair 'ysbeilio'.

A allai DIA fod yn ailadrodd tynged ZED? Tebygol iawn, meddai'r wasg yn Sbaen.

Ar ôl i'r dyn busnes o Rwsia gael ei gyfran 29%, cafodd y pŵer i bennu telerau. Dyna pryd y gadawodd y cadeirydd a'r prif weithredwr y cwmni a chael pobl L1 yn eu lle. Fel yr adroddwyd gan El Pais, lansiodd y cyfnod gwaethaf yn hanes DIA - gostyngodd ansawdd y gwerthiant a’r nwyddau, roedd mwy a mwy o ddiffygion yn y prosesau cyflenwi a logisteg, tra na allai’r cyflenwyr gael eu cyflog mewn pryd. Tyfodd y staff gymaint o bryder am eu dyfodol nes iddynt fynd ar streiciau, gan wneud y sefyllfa'n waeth o hyd.

O ran y cyfranddaliadau, ar hyn o bryd pryniant diweddaraf L1 maent yn costio llai na € 0.40 - newid syfrdanol o'r pris o € 4 yr oeddent yn masnachu arno pan brynodd Fridman y gyfran 29%.

Yn ei gyfweliad â chyfranddaliwr Radio Liberty DIA, Rodrigo Fernando Perez: “Mae’n ymddangos bod y cwmni’n cael ei ddifrodi’n fwriadol er mwyn prynu ei holl gyfranddaliadau am bris is. Ac mae un person yn unig y tu ôl i hyn, Mr Mikhail Fridman. Mae ganddo lawer o arian; mae'n ddyn cyfoethog iawn. Ac mae'n debyg ei fod eisiau prynu DIA yn rhad iawn. A yw'n ymylu ar dwyll? Yn hollol. Heb sôn am y ffaith bod cannoedd o bobl yn difetha. ”

Ac eto, mae rhai pobl yn dweud iddynt weld hynny'n dod. Pan wnaeth L1 y cynnig i brynu cyfranddaliadau DIA allan, nid oedd pob sylw gan y gymuned fusnes yn swnio'n optimistaidd. Yn benodol, dywedodd cyfoedion Fridman yn ôl ym Moscow ei bod yn ymddangos bod y magnate yn Sbaen yn perfformio ei dric llofnod o feddiannu gelyniaethus, yr un yr oedd wedi'i berffeithio ym myd cythryblus busnes Rwsia.

Mae meddiannu gelyniaethus, neu fel y mae rhai wedi ei ddweud yn ysgafn, wedi cael eu hystyried yn nod masnach Fridman ers amser maith. Mae ei Grŵp A1 yn Rwsia yn ymddangos mewn dwsinau o straeon 'caffaeliadau ymosodol': byddai cynhyrchu bwyd a diod, mentrau fferyllol, metelegol a mwyngloddio, cwmnïau olew a nwy i gyd yn mynd i mewn i restr ymdrechion dadleuol A1.

“Mae Fridman a’i bartneriaid… i gyd ond yr unig biliwnyddion Rwsiaidd sy’n adeiladu busnesau newydd mawr yn y gorllewin - sy’n fwy diddorol o lawer gan fod eu syniadau buddsoddi a’u rhyfeloedd corfforaethol mor atgoffa rhywun o orffennol Rwsia Alfa,” ysgrifennodd y Bell.

Yn 2013, ar ôl gwerthu ei ased mwyaf trawiadol (cynhyrchydd olew TNK-BP), symudodd Friedman i Lundain, a dechrau sefydlu ei fusnes yn y Gorllewin. Dywed y sibrydion ei fod am werthu Alfa-Bank, ei fusnes fflag, a gadael Rwsia am byth, y mae’n ei wadu’n gryf. Mae'r magnate yn honni ei fod wedi symud y ffocws i Ewrop yn unig i brofi ei alluoedd yn y maes chwarae newydd: 'I mi rwy'n credu ei fod yn ddiddordeb, braint a her fawr - i geisio ailadrodd ein llwyddiant a wnaethom yn Rwsia mewn llawer. marchnad fwy soffistigedig a chystadleuol. '

A fyddai’n gallu? Yn ystod blynyddoedd ei ffurfio fel oligarch yn y Rwsia ôl-Sofietaidd anhrefnus roedd yna lawer y gallai rhywun ddianc ag ef. A allai'r 'hen ffyrdd' hyn weithio i wneud busnes yn Ewrop heddiw? Mae'r ateb gyda llys Cenedlaethol Sbaen.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Barn, Rwsia, Sbaen

Sylwadau ar gau.