Mae'r UE yn mentro rhwystredigaeth gyda thraed moch #Brexit, ond nid yw 'na' i estyniad yn debygol

| Medi 10, 2019

Wrth i rwystredigaeth ag argyfwng Brexit Prydain ferwi drosodd ledled Ewrop, mae Ffrainc a’r Iseldiroedd wedi codi’r gobaith y gallai’r Undeb Ewropeaidd wrthod cais gan y Prif Weinidog Boris Johnson i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ysgariad o 31 Hydref, yn ysgrifennu John Chalmers o Reuters.

Ond er bod amynedd yn gwisgo tenau mewn priflythrennau aelodau eraill yr UE 27, ychydig sy'n credu ei bod yn debygol y bydd eu harweinwyr yn gorfodi Prydain i allanfa anhrefnus a fyddai'n sicrhau ergyd corff i'w heconomïau eu hunain yn ogystal â'i heconomïau.

Dywedodd un o ddiplomyddion yr UE y gallai sylwadau gweinidogion Ffrainc a’r Iseldiroedd fod wedi’u hanelu at gynulleidfaoedd domestig wrth i siom siomedig ledled Ewrop dros y ddrama Brexit. Efallai eu bod hefyd wedi bod yn rhybudd i Brydain bod angen iddi gyflymu ymdrechion i gyrraedd bargen mewn pryd ar gyfer 31 Hydref.

Dywedodd swyddogion a diplomyddion y bydd yr 27 eisiau tystiolaeth na fyddai oedi yn dod â thri mis arall o ymbalfalu yn Llundain a chyfyngder parhaus sy'n arwain at Brexit dim bargen.

Byddai etholiad ym Mhrydain, sy'n ymddangos yn debygol, yn ddigon i'w darbwyllo y gallai'r ddeinameg newid.

“Nid oes unrhyw un yn yr UE-27 eisiau gyrru’r Brits dros glogwyn, ond mae’n rhaid gwneud y cais yn ddidwyll,” meddai un o ddiplomyddion yr UE. “Bu barn erioed ym swigen Brwsel y byddai rhywbeth fel etholiad yn gwarantu estyniad.”

Mae senedd Prydain wedi pasio deddfwriaeth i orfodi Johnson i sicrhau oedi cyn i Brydain adael yr UE mewn uwchgynhadledd y mis nesaf os nad yw wedi cyrraedd bargen ymadael.

Er bod y prif weinidog wedi dweud y byddai’n well ganddo fod “wedi marw mewn ffos” na gwneud cais o’r fath, mae’r ychydig opsiynau sydd ganddo i’w osgoi yn cynnwys ymddiswyddo neu dorri’r gyfraith.

Dywedodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, ddydd Sul na fyddai’r UE, fel y mae pethau, yn caniatáu estyniad a dywedodd Gweinidog Masnach Dramor yr Iseldiroedd mewn cyfweliad a gyhoeddwyd ddydd Llun y gallai Brexit “dim bargen” fod yn well na Brexit oedi pellach.

Byddai gwledydd yr UE yn dioddef difrod sy’n cyfateb i oddeutu 0.5% o’r allbwn economaidd blynyddol pe bai Prydain yn gadael y bloc heb fargen fasnach a rheoliadol, meddai’r Gronfa Ariannol Ryngwladol ym mis Ebrill.

“Daw pwynt lle gall y sicrwydd o fod yn waeth ei fyd fod yn well nag ansicrwydd parhaus heb unrhyw obaith newydd,” meddai Sigrid Kaag o’r Iseldiroedd wrth yr Iseldiroedd yn ddyddiol Het Financieele Dagblad.

“Mae angen rheswm da dros oedi pellach. Mae'n anodd dweud beth fyddai hynny. Hyd yn hyn, nid yw’r Brits wedi cyflwyno dewis arall yn lle’r fargen Brexit sydd eisoes ar y bwrdd. ”

Mae Johnson yn mynnu bod yn rhaid dileu “cefn llwyfan” Iwerddon allan o’r Cytundeb Tynnu’n ôl y cytunodd ei ragflaenydd gyda’r UE.

O dan y cefn, bydd Prydain yn aros mewn undeb tollau gyda’r bloc “oni bai a hyd nes” canfyddir bod trefniadau amgen yn osgoi ffin galed rhwng ei thalaith yng Ngogledd Iwerddon ac aelod o’r UE yn Iwerddon.

Rhoddodd aelodau 27 yr UE estyniad i Brydain o fis Mawrth tan ddiwedd mis Hydref i roi mwy o amser i Lundain ddod i gytundeb trosglwyddo.

Er bod Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wedi dweud o'r blaen mai 31 Hydref fyddai'r dyddiad cau olaf, doethineb gonfensiynol ym Mrwsel yw pe bai Llundain yn gofyn eto, byddai'r 27 yn ei gymeradwyo i osgoi sioc economaidd allanfa dim bargen.

Dywedodd Gweinidog Cyllid Iwerddon, Paschal Donohoe, y byddai ei wlad yn cael ei tharo waethaf o’r 27 pe bai Prydain yn gadael heb fargen, ddydd Llun y byddai Dulyn yn ffafrio ymestyn y dyddiad cau.

Yn dal i fod, mae'r sylwadau gan Le Drian a Kaag wedi cyflwyno amheuaeth a fyddai arweinwyr yr UE yn cymeradwyo oedi yn awtomatig yn eu huwchgynhadledd nesaf ar 17-18 Hydref.

“Pe bai Llundain yn gofyn am estyniad i atal bargen dim, byddai’n anodd yn y pen draw gweld sut y gallai’r UE-27 wrthod hynny. Fodd bynnag, mae rhwystredigaeth ynghylch anhrefn y DU yn codi ymhlith yr UE-27. ”Meddai diplomydd o’r UE ym Mrwsel.

Ni fu trafodaeth ffurfiol ymhlith arweinwyr yr UE-27 ynghylch a fyddent yn cymeradwyo oedi oherwydd bod yn rhaid i gais ddod o Brydain yn gyntaf.

Dywedodd diplomyddion, os bydd Prydain yn ceisio oedi, y bydd yr ymateb yn dibynnu ar bwrpas yr estyniad.

“Ar gyfer estyniad o’r dyddiad cau y tu hwnt i 31 Hydref, byddai’n rhaid cynllunio rhyw fath o ddigwyddiad democrataidd ym Mhrydain, fel etholiadau neu refferendwm arall,” meddai uwch swyddog sy’n ymwneud â thrafodaethau Brexit.

“Yna ni fyddai’r UE yn cael unrhyw drafferth i estyn yr amser ar gyfer sgyrsiau,” meddai. “Ond byddai estyniad yn yr amgylchiadau presennol, lle nad oes dim yn newid, yn anodd.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.