#Trade - Mae Hogan yn wynebu penglogau cryf yn ei rôl newydd

| Medi 10, 2019

Comisiynydd Iwerddon Phil Hogan (Yn y llun, dde), cefnogwr selog i Brif Weinidog Iwerddon (Taoiseach) Leo Varadkar, yn cael ei ddyrchafu i rôl comisiynydd masnach Ewropeaidd yn y mandad newydd. Yn un o'r swyddi mwyaf amlwg yn yr UE, mae Hogan yn camu i'r plât ar adeg pan mae'r Unol Daleithiau yn dilyn agenda amddiffynol anrhagweladwy, pan fydd dadleuon yn amgylchynu bargen yr UE-Mercosur, a phryd y bydd yr UE yn ymrwymo i un o'i thrafodaethau masnach mwyaf cymhleth a chynhwysfawr erioed gydag aelod o'r UE yn y Deyrnas Unedig ers talwm, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mewn sawl ffordd nid yw Hogan yn ddewis dadleuol. Mae eisoes wedi gwasanaethu fel comisiynydd amaeth Ewrop ac wedi gweithio'n agos gyda Cecilia Malmström ar y gwahanol fargeinion masnach y cytunwyd arnynt yn ystod y mandad cyfredol. Roedd comisiwn Juncker yn arbennig o weithgar wrth selio bargeinion gyda Chanada, Japan, De Korea, Singapore, Mecsico a - y hyd yn hyn i'w gadarnhau - cytundeb masnach Mercosur. Amaethyddiaeth yn aml yw'r cwestiwn anoddaf yn y cytundebau hyn, o ran gofynion ac arwyddion daearyddol yr UE, felly nid yw Hogan yn ddieithr i'r rôl.

Yr hyn sy'n gwneud Hogan yn ddadleuol yw ei genedligrwydd. Disgwylir i'r DU adael yr UE ar 31 Hydref, efallai yn hwyrach; beth bynnag, bydd disgwyl i'r DU adael yn y mandad nesaf. Gan dybio bod cytundeb, yna bydd cyfnod pontio byr pan fydd y DU a'r UE yn gobeithio cytuno ar gytundeb masnach rydd newydd - o'r radd flaenaf.

Pan gyfarfu’r Taoiseach â Phrif Weinidog Prydain Boris Johnson ddoe (9 Medi) disgrifiodd yr ymdrechion sydd eu hangen i ddarllen cytundeb mewn cyfnod mor fyr â ‘Herculean’; ychwanegodd y byddai Iwerddon yn gynghreiriad i'r DU, ei 'Athena', a oedd, yn ôl y chwedl, wedi cynorthwyo Hercules yn ei dasgau, gan ymyrryd pan oedd wedi dechrau mynd yn wallgof. Mae bod yn ddyn Gwyddelig yn fydwraig i unrhyw fargen yn ddarlun amlwg o'r gwahaniaeth rhwng bod yn aelod o'r UE a bod yn drydedd wlad. Bydd Hogan yn cynrychioli 440 miliwn o ddefnyddwyr, ym marchnad fwyaf y DU; Bydd Liz Truss yn eistedd gyferbyn ag ef yn cynrychioli 60 miliwn o bobl a busnesau sy'n ysu am fynediad am ddim a dilyffethair i farchnad yr UE. Mae fel petai Cymdeithas Bocsio'r Byd wedi penderfynu caniatáu ymladd rhwng pwysau welter a phwysau trwm; Efallai na fydd yn rhaid i Hogan lanio dyrnod hyd yn oed cyn i'r DU daflu'r tywel.

Fel y nododd Varadkar ddoe, os na fydd unrhyw fargen ’y rhwystrau mwyaf uniongyrchol i unrhyw gytundeb fydd y meysydd hynny yr ymdrinnir â hwy ar hyn o bryd yn y Cytundeb Tynnu’n Ôl drafft: hawliau dinasyddion, y setliad ariannol ac - yn hanfodol - trefniadau ar gyfer ffin Iwerddon.

Bydd angen datrys cwlwm Gordian sef ffin Iwerddon; i ddod i gytundeb masnach rydd gyda’r UE, mae’n werth nodi hefyd bod Cyngres yr Unol Daleithiau wedi ei gwneud yn glir na fyddant yn cefnogi cytundeb rhwng y DU a’r UD sy’n rhedeg yn groes i ddarpariaethau Cytundeb Dydd Gwener y Groglith sydd wedi dod â blynyddoedd 20 o heddwch cymharol â Gogledd Iwerddon.

Fodd bynnag, nid hon fydd yr unig ddadl sy'n wynebu Hogan. Mae cadarnhau cytundeb yr UE-Mercosur a negododd yn rhannol - y rhan anoddaf - wedi cael ei gwestiynu gyda llawer o wledydd, gan gynnwys Iwerddon. Mae ffermwyr yr UE yn poeni am fynediad at gig eidion rhatach ar y farchnad Ewropeaidd a thanau coedwig ym Mrasil, sy'n dangos pa mor wan y gall y cytundebau fod wrth annog masnach sy'n amgylcheddol gyfrifol.

Yn ei chanllawiau gwleidyddol, mae'r Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen wedi cynnig cyflwyno 'Treth Ffin Carbon' sy'n anelu at gydymffurfio â rheolau Sefydliad Masnach y Byd a darparu chwarae teg i gwmnïau'r UE a allai fod â safonau amgylcheddol uwch. Gellid cyhuddo’r UE o ddiffyndollaeth werdd, felly bydd angen iddo droedio’n ofalus, wrth iddo symud tuag at agenda masnach wyrddach. Bydd yr UE hefyd yn uwchraddio ei Reoliad Gorfodi masnach. O ystyried y sefyllfa yn yr Amazon, bydd ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd ddangos sut y gallant warantu bod partneriaid masnach yn cadw at eu hymrwymiadau o dan Gytundeb Paris.

Bydd y Comisiwn newydd yn mabwysiadu dull mwy pendant o gaffael y llywodraeth, yn benodol, y EU eisiau sicrhau mwy o fynediad i'r marchnadoedd cyhoeddus mewn trydydd gwledydd a mynd i'r afael â diffyg trosoledd yr UE, yn rhannol oherwydd ei ddull sydd eisoes yn agored. Mae rhai syniadau’n cynnwys cyfyngu mynediad trydydd gwledydd i gynnig am brosiectau lle mae cyllid grant yr UE ar gyfer cyllido’r UE, gan gynnwys tendrau mewn trydydd gwledydd a ariennir gydag adnoddau ariannol yr UE.

Mae Hogan yn wynebu rhai penwisgoedd cryfion o’r Unol Daleithiau a thensiynau cynyddol gyda China, system amlochrog o dan ymosodiad ac yn ôl pob tebyg y cytundeb masnach mwyaf heriol erioed gyda ffrindiau o Brydain. Mae ychydig flynyddoedd anodd o'n blaenau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, UK

Sylwadau ar gau.