#EUstrivesformore - Llywydd-ethol von der Leyen yn datgelu ei 'Chomisiwn geopolitical'

| Medi 10, 2019

Anerchodd Ursual von der Leyen Senedd Ewrop, Gorffennaf 2019

Heddiw (10 Medi), cyflwynodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen (VDL) ei thîm a strwythur newydd coleg nesaf y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r strwythur newydd yn adlewyrchu'r blaenoriaethau a'r uchelgeisiau a nodwyd yn y Canllawiau Gwleidyddol a gafodd gefnogaeth eang gan Senedd Ewrop ym mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae VDL eisiau i’r UE arwain ar “drawsnewidiad i blaned iach a byd digidol newydd”. Ond mae hi'n awyddus i bwysleisio na ddylid gadael unrhyw un ar ôl. Mewn rhai ffyrdd mae hi wedi mabwysiadu iaith Macron ac Ewrop sy'n amddiffyn. Cyfeiriodd at greu cyfleoedd i bawb ble bynnag maen nhw'n byw, eu rhyw, eu hoedran.

Dywedodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen: “Byddwn yn cymryd camau beiddgar yn erbyn newid yn yr hinsawdd, yn adeiladu ein partneriaeth gyda’r Unol Daleithiau, yn diffinio ein cysylltiadau â China mwy hunan-bendant ac yn gymydog dibynadwy, er enghraifft i Affrica. Bydd yn rhaid i'r tîm hwn sefyll dros ein gwerthoedd a'n safonau o'r radd flaenaf. Bydd fy Chomisiwn yn Gomisiwn geopolitical sydd wedi ymrwymo i bolisïau cynaliadwy. Ac rwyf am i'r Undeb Ewropeaidd fod yn warcheidwad amlochrogiaeth. Oherwydd ein bod ni'n gwybod ein bod ni'n gryfach trwy wneud gyda'n gilydd yr hyn na allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain. ”

Cyfeiriodd yr Arlywydd-ethol dro ar ôl tro at y Comisiwn newydd fel “Comisiwn geopolitical”.

Yn gynharach eleni, y Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor wedi comisiynu YouGov i gynnal arolygon yn ymwneud â mwy na phobl 60,000 ledled Ewrop, canfu'r astudiaeth ei bod yn ymddangos bod dinasyddion Ewropeaidd yn fwy brwd dros yr UE yn ymgymryd â rôl geopolitical gryfach nag a adlewyrchir gan bolisïau cyfredol yr UE.

ECFR - Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor

Bydd tri is-lywydd gweithredol (Vestager, Dombrovskis, Timmermans) a phum is-lywydd arall, gan gynnwys yr Uchel Gynrychiolydd, Josep Borrell. Mae hynny'n gwneud wyth is-lywydd eithaf trwm.

Tri is-lywydd gweithredol bydd ganddo swyddogaeth ddwbl. Bydd y ddau ohonyn nhw'n is-lywydd sy'n gyfrifol am un o dri phwnc craidd agenda'r Llywydd-etholwyr a'r Comisiynwyr.

Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans (Yr Iseldiroedd) fydd yn cydlynu'r gwaith ar Fargen Werdd Ewrop. Bydd hefyd yn rheoli polisi gweithredu yn yr hinsawdd, gyda chefnogaeth y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Gweithredu Hinsawdd.

Dywedodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen y byddai Bargen Werdd Ewrop yn dod yn ddilysnod Ewrop: “Y rhai sy’n gweithredu gyntaf a chyflymaf fydd y rhai sy’n bachu ar y cyfleoedd o’r trawsnewidiad ecolegol. Rwyf am i Ewrop fod yn rhedwr blaen. Rwyf am i Ewrop fod yn allforiwr gwybodaeth, technolegau ac arfer gorau. ”

Mae Timmermans yn Is-lywydd Cyntaf yn y Comisiwn presennol, yn ei swydd bresennol mae wedi bod yn eiriolwr cryf dros ac yn amddiffyn rheolaeth y gyfraith a gwerthoedd sylfaenol yr UE.

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager Bydd (Denmarc) yn cydlynu ein hagenda gyfan ar Ewrop sy'n addas ar gyfer yr oes ddigidol. Cafodd y EVP gadw ei rôl fel y Comisiynydd Cystadleuaeth, â syndod.

Dywedodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni wneud ein marchnad sengl yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, mae angen i ni wneud y gorau o ddeallusrwydd artiffisial a data mawr, mae'n rhaid i ni wella ar seiberddiogelwch ac mae'n rhaid i ni weithio'n galed dros ein sofraniaeth dechnolegol. ”

Bydd yr honiad mawr o angen am sofraniaeth dechnolegol yn peri pryder i dechnoleg fawr. Roedd penderfyniadau Vestager fel Comisiynydd Cystadleuaeth yn y mandad cyfredol wedi gwylltio llawer o'r cwmnïau hyn, hefyd wrth i waith yr UE ar ddiogelu data, hawlfraint a threth gwerthu digidol reidio’r cwmnïau hynny a oedd yn teimlo bod yr UE yn canolbwyntio arnynt yn annheg.

Valdis Dombrovskis yn dod yn is-lywydd gweithredol yn lle 'An Economi that Works for People ’a fydd yn barhad o’i rôl bresennol, ond heb Pierre Moscovici i’w sefyll i fyny. Bydd ei rôl yn ymwneud â gwasanaethau ariannol, gyda chefnogaeth y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf.

Dywedodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen: “Mae gennym ni economi marchnad gymdeithasol unigryw. Dyma ffynhonnell ein ffyniant a'n tegwch cymdeithasol. Mae hyn yn bwysicach fyth pan fyddwn yn wynebu cyfnod pontio deublyg: hinsawdd a digidol. Bydd Valdis Dombrovskis yn arwain ein gwaith i ddod â’r farchnad gymdeithasol a’r farchnad yn ein heconomi ynghyd. ”

Y pum is-lywydd arall

Josep Borrell (Sbaen, Gweinidog Tramor cyfredol Sbaen): Dynodiad AD / VP, Ewrop Gryfach yn y Byd;

Věra Jourová (Gweriniaeth Tsiec, comisiynydd yng Nghomisiwn Juncker): Gwerthoedd a Thryloywder;

Margaritis Schinas (Gwlad Groeg, cyn ASE, swyddog hirhoedlog y Comisiwn Ewropeaidd): Amddiffyn ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd;

Maroš Šefčovič (Slofacia, is-lywydd Comisiwn Juncker): Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg;

Dubravka Šuica (Croatia, ASE): Democratiaeth a Demograffeg.

Y comisiynwyr dynodedig eraill yw:

Johannes Hahn (Awstria) fydd â gofal am 'Gyllideb a Gweinyddiaeth', a yn adrodd yn uniongyrchol i Lywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen. Fel aelod hirhoedlog o'r Coleg, mae'n gwybod am bwysigrwydd meithrin gweinyddiaeth fodern.

Didier Reynders (Gwlad Belg), a hyfforddodd fel cyfreithiwr, yn gyn-weinidog cyllid cenedlaethol profiadol iawn, yn weinidog materion tramor ac Ewropeaidd ac yn weinidog defence. Yn y Comisiwn newydd, bydd yn gyfrifol am 'Gyfiawnder' (gan gynnwys pwnc rheolaeth y gyfraith).

Mariya Gabriel Mae (Bwlgaria) yn Gomisiynydd Ewropeaidd cyfredol. Gweithiodd gydag ymroddiad ac egni ar y digidol portffolio, a bellach yn symud ymlaen i greu safbwyntiau newydd ar gyfer y genhedlaeth ifanc (portffolio 'Arloesi ac Ieuenctid').

Stella Kyriakides Mae (Cyprus) yn seicolegydd meddygol gyda blynyddoedd lawer o brofiad ym maes materion cymdeithasol, iechyd ac atal canser. Hi fydd yn arwain y portffolio 'Iechyd'.

Kadri Simson Mae (Estonia) yn aelod hirhoedlog o senedd Estonia ac yn Weinidog Materion Economaidd a Seilwaith. Bydd hi bod yn gyfrifol am y portffolio 'Ynni'.

Jutta Urpilainen Roedd (Y Ffindir) nid yn unig yn Weinidog Cyllid ac yn aelod hirsefydlog o Bwyllgor Materion Tramor Senedd y Ffindir; mae hi hefyd wedi gweithio fel llysgennad arbennig yn Ethiopia. Bydd hi'n cymryd cyfrifoldeb am 'Bartneriaethau Rhyngwladol'.

Sylvie Goulard Mae (Ffrainc), cyn ASE, yn Ewropeaidd ymroddedig ac argyhoeddedig. Fel comisiynydd y 'Farchnad Fewnol', bydd yn arwain ein gwaith ar bolisi diwydiannol ac yn hyrwyddo'r Farchnad Sengl Ddigidol. Bydd hi hefyd yn gyfrifol am y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol newydd ar gyfer Amddiffyn Diwydiant a Gofod.

László Trócsányi (Hwngari) yw cyn-weinidog cyfiawnder Hwngari. Bydd yn arwain y 'Cymdogaeth a phortffolio Ehangu.

Phil Hogan Bydd (Iwerddon), y comisiynydd presennol ar gyfer amaethyddiaeth, yn dod â'i brofiad i'r Comisiwn newydd yn y portffolio 'Masnach'.

Paul Gentiloni Bydd (yr Eidal), cyn brif weinidog yr Eidal a gweinidog materion tramor, yn rhannu ei brofiad helaeth yn y portffolio 'Economi'.

Virginijus Sinkevičius (Lithwania), gweinidog economi ac arloesi Lithwania, fydd yn gyfrifol am 'Yr Amgylchedd a Chefnforoedd'.

Nicolas Schmit (Lwcsembwrg) yn dod â'i brofiad o Senedd Ewrop a'i wasanaeth fel gweinidog Cenedlaethol dros Gyflogaeth a Llafur, a nawr bydd yn gyfrifol am y portffolio 'Swyddi'.

Helena Dalli (Malta) wedi cysegru ei bywyd gwleidyddol i gydraddoldeb, gan wasanaethu fel gweinidog deialog gymdeithasol, materion defnyddwyr a rhyddid sifil, a hefyd fel Gweinidog Materion Ewropeaidd a Chydraddoldeb. Hi fydd yn arwain y portffolio 'Cydraddoldeb'.

Janusz Wojciechowski Roedd (Gwlad Pwyl) yn Aelod hirhoedlog o Senedd Ewrop yn yr Amaethyddiaeth Pwyllgor a ar hyn o bryd yn Aelod o Lys Archwilwyr Ewrop. Bydd ef yn bod yn gyfrifol am y portffolio 'Amaethyddiaeth'.

Elisa Ferreira Ar hyn o bryd mae (Portiwgal) yn Is-lywodraethwr Banco de Portugal. Mae hi wedi bod yn Aelod o Senedd Ewrop i lawer mlynedd, a oedd Gweinidog Cynllunio Portiwgal a Gweinidog yr Amgylchedd. Bydd yn arwain y portffolio 'Cydlyniant a Diwygiadau'.

Plymiwr Rovana Mae (Rwmania) yn Aelod o Senedd Ewrop (Is-lywydd y Grŵp Cymdeithasol a Democratiaid), A yn gyn-weinidog cenedlaethol yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, gweinidog labour, gweinidog cronfeydd Ewropeaidd, gweinidog addysg a gweinidog trafnidiaeth. Bydd hi bod yn gyfrifol am y portffolio 'Trafnidiaeth'.

Janez Lenarčič Diplomydd Slofenia yw Slofenia. Roedd yn ysgrifennydd gwladol Ewropeaidd Materion, a wedi gweithio'n agos am sawl blwyddyn gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Sefydliad ar gyfer Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd. Bydd ef yn bod yn gyfrifol am y portffolio 'Rheoli Argyfwng'.

Ylva Johansson (Sweden) yn weinidog cenedlaethol dros gyflogaeth a hefyd yn gyn-weinidog ysgolion ac yn weinidog iechyd a gofal yr henoed ac yn aelod o Senedd Sweden. Mae hi hefyd yn arbenigwr uchel ei pharch ym meysydd cyflogaeth, integreiddio, iechyd a lles. Bydd yn arwain y portffolio 'Materion Cartref'.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cynnwys, Erthygl Sylw, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.