Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

| Medi 11, 2019

Mae cyhoedd y DU yn wynebu’r posibilrwydd o reoliadau bwyd sydd wedi’u dyfrio i lawr ar ôl Brexit gyda’r Senedd heb fawr o lais, mae Arsyllfa Polisi Masnach y DU (UK TPO) yn rhybuddio.

Mae dadansoddiad newydd gan arbenigwyr cyfreithiol yn TPO y DU ym Mhrifysgol Sussex yn rhybuddio y gallai rheoleiddio llym, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar rai o gynnyrch bwyd mwy dadleuol yr Unol Daleithiau o silffoedd archfarchnadoedd y DU, gael ei ddileu heb fawr o graffu Seneddol trwy Offerynnau Statudol (SI).

Caniataodd Deddf Tynnu’n Ôl yr UE 2018 greu dros dudalennau 10,000 o ddeddfwriaeth newydd i gadw rheolau’r UE, gan gynnwys ar ddiogelwch bwyd. Mae rhai o'r rhain yn darparu cwmpas helaeth i weinidogion wneud newidiadau i ddeddfwriaeth diogelwch bwyd yn y dyfodol, yn arbennig consesiynau a allai fod yn sylweddol i'r Unol Daleithiau dros gnydau a phlaladdwyr GM, wrth geisio bargen fasnach sy'n cydio yn y pennawd, heb y lefel o graffu y byddai deddfwriaeth sylfaenol yn ei wneud. darparu.

Byddai defnyddio OSau yn rhoi llwybr cymharol glir i brif weinidog yn y DU sy'n benderfynol o oresgyn y gwrthwynebiad i lacio deddfwriaeth diogelwch bwyd y DU i gadarnhau FTA yr UD-DU - yn enwedig gan fod gan Senedd y DU ddylanwad llawer gwannach ar drafod cytuniadau o'i gymharu â'r ddau UD neu'r UE.

Gallai cam o’r fath fod yn hynod amhoblogaidd gyda chyhoedd y DU, mae 82% o blaid y DU yn ffafrio cadw safonau bwyd uchel dros gytundeb masnach yr Unol Daleithiau, a gallai niweidio masnach bwyd gyda’r UE yn y dyfodol, sy’n cyfrif am oddeutu 70% o allforion bwyd y DU.

Mae'r risg hon yn fwyaf cymwys os na fydd bargen neu mewn senario o gytundeb masnach rydd sylfaenol (FTA) gyda'r UE. Dim ond dulliau cyfyngedig o wrthwynebiad fyddai gan y Senedd trwy rwystro cadarnhau FTA neu OS penodol.

Dywedodd Dr Emily Lydgate, Uwch Ddarlithydd mewn Cyfraith Amgylcheddol ym Mhrifysgol Sussex a Chymrawd Arsyllfa Polisi Masnach y DU: “Os na fydd bargen, neu Gytundeb Masnach Rydd sylfaenol yr UE-DU, bydd Llywodraeth y DU dan bwysau i wneud llwyddiant yn Brexit trwy gytundebau masnach newydd.

“Y pryder yw bod gan weinidogion gwmpas helaeth i wneud consesiynau diogelwch bwyd sylweddol er mwyn dod i gytundeb gyda’r Unol Daleithiau o bosibl yn wyneb gwrthwynebiad gan ddefnyddwyr neu gynhyrchwyr bwyd a fyddai’n poeni am golli mynediad i farchnad yr UE.

“Mae’r Unol Daleithiau wedi cwyno ers amser maith am ddull seiliedig ar beryglon yr UE o wahardd rhai plaladdwyr yn gategoreiddiol, yn hytrach na chaniatáu eu gweddillion, a hefyd dros broses hir yr UE ar gyfer cymeradwyo cnydau newydd a addaswyd yn enetig, y mae Cynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau (USTR) yn amcangyfrif eu bod yn costio UDA. amaethyddiaeth $ 2 biliwn / blwyddyn. ”

Dywedodd Chloe Anthony, myfyriwr LLM ym Mhrifysgol Sussex: “Y gwir risg yw bod OSau yn rhoi llawer o bŵer i weinidogion ar feysydd polisi dadleuol y bydd yr UD yn eu gwthio’n galed iawn i’w diwygio.

“Trwy OS, mae gan weinidogion y DU y gallu i ddiwygio, dirymu a gwneud rheoliadau ar sut mae cynhwysion actif mewn plaladdwyr yn cael eu hawdurdodi, y lefelau gweddillion uchaf a ganiateir mewn bwyd ac i broses ymgeisio ac awdurdodi GMO.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, bwyd, bwydydd newydd, Bwyd organig, UK

Sylwadau ar gau.