Mae #InsulinFraud yn datblygu ym Moldofa - honnir bod cwmni #Farmak Wcreineg wedi cymryd rhan

| Medi 11, 2019

Ym mis Gorffennaf 2019, cychwynnodd y Ganolfan Gwrth-lygredd Genedlaethol ym Moldofa achos troseddol mewn cysylltiad â chaffael cyhoeddus o inswlin Strim. Y mater dan sylw yw'r cynhyrchion a weithgynhyrchir gan Farmak SAP, un o'r cwmnïau fferyllol Wcreineg mwyaf, y Sgwrs adroddiadau Cyllid

Yn ôl Angela Starinschi, ysgrifennydd y wasg yr awdurdod gwrth-lygredd, mae’r ganolfan yn cynnal yr ymchwiliad mewn cysylltiad â “threfnu’r gweithdrefnau cynnig cyhoeddus ar gyfer caffael cynhyrchion meddyginiaethol ar gyfer y rhai sy’n dioddef o ddiabetes”. Mae hi wedi nodi bod sawl person wedi cael eu holi, ac atafaelwyd y dogfennau mewn perthynas â'r achos hwn. Y prif amau ​​a enwir gan wasg Moldofaidd yw Ivan Antoci, cyfarwyddwr y Ganolfan Caffael Cyhoeddus Canolog ar gyfer Gofal Iechyd. Diswyddwyd Antoci ar 26 Gorffennaf.

Yn ôl y dogfennau cynnig, cafodd 20 mil dos o inswlin bio Strim a weithgynhyrchwyd gan Farmak SAP eu cyflenwi i Moldofa o'r Wcráin gan EsculapFarm.

Fodd bynnag, nid yw'r cynnyrch hwn yn bodoli yn yr Wcrain o dan yr enw a roddir, ac nid yw wedi'i gofrestru gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA). Darganfuwyd bod Strim yn cael ei gynhyrchu yn India. Yn ôl yr ymchwilwyr, does dim tystiolaeth gredadwy o’i ddiogelwch.

Yn 2017, cofrestrwyd mwy na 104 mil o gleifion sy'n dioddef o ddiabetes ym Moldofa. Yn hydref 2018, penderfynwyd mewnforio bron i 414 mil dos o'r cynnyrch Wcrain yn dilyn y gweithdrefnau cynnig cyhoeddus.

Yn ôl y Moldofa Sanatateinfo.md papur newydd, roedd y gweithdrefnau cynnig caffael inswlin yn an-dryloyw: newidiwyd y fframiau amser, y telerau a'r amodau sawl gwaith. Ar ben hynny, cynyddwyd y swm yr oedd y llywodraeth yn barod i'w wario ar gyfer yr inswlin newydd yn sylweddol: 100 miliwn leus yn lle 21.6m leus.

Ar ôl i'r ymchwiliad gychwyn, honnodd Ysgrifennydd Gwladol y Weinyddiaeth Iechyd, Boris Gylka, iddo gael ei flacmelio i arwyddo'r gorchymyn ar gaffael inswlin Strim. “Cofrestrwyd yr inswlin yn gyflym iawn, a oedd yn amheus. Nid yw’r cynnyrch hwn wedi’i astudio, nid oes unrhyw ddata ar ei effaith ar yr organeb, ac ni allaf ddeall sut y caniatawyd iddo gymryd rhan yn y gweithdrefnau cynnig, ”meddai. Honnodd Gylka hefyd fod sawl person sydd â diddordeb eu hunain hefyd wedi cymryd rhan.

“Fe’i gwnaed yn ystod yr ymgyrch etholiadol pan ryddhawyd Silvia Radu (Gweinidog Iechyd Moldofa tan Fehefin 2019) de facto o’i swyddfa. Roeddwn i wedi amau ​​llawer, am oddeutu pythefnos, cyn i mi arwyddo'r gorchymyn. Roedd yna lawer o bwysau a hyd yn oed fygythiadau, gan gynnwys bygythiad diswyddo, ”cyfaddefa Gylka.

Mae angen dyfais pigiad ychwanegol i gymhwyso Strim. Yn ôl Boris Gylka, nid yw dyfeisiau o’r fath wedi cael eu defnyddio yng ngwledydd yr UE ers mwy na phum mlynedd. Mae Moldofa hefyd wedi gwrthod rhoi cetris ychwanegol er hwylustod y cleifion. Dyna pam roedd y newid yn nhelerau ac amodau'r gweithdrefnau cynnig yn dilyn cofrestru Strim a wnaed ar y diwrnod pan lofnodwyd y ddogfen yn edrych yn amheus. Mae'r swyddog cyhoeddus yn honni bod y cynnyrch hwn yn cael ei ddefnyddio yn yr Wcrain yn 3-4 y cant o achosion ar gyfer y bobl sy'n cael eu dal yn y carchar. Ym Moldofa, prin y defnyddiodd y defnyddwyr terfynol y cynnyrch oherwydd diffyg ymddiriedaeth yn y cynnyrch.

Ddiwedd mis Gorffennaf, gwadodd Pwyllgor Moldofaidd ar gyfer Cynhyrchion Meddyginiaethol gofrestru'r cynnyrch gan nad oedd yn hysbys yn sicr pa sgîl-effeithiau y gallai'r cynnyrch hwnnw eu golygu i'r bobl sy'n dioddef o ddiabetes. Mae'n debyg bod y Weinyddiaeth Iechyd ac awdurdodau gorfodaeth cyfraith Moldofa yn dwyll ar raddfa fawr.

Beth yw Strim? Mae'n bioswlin inswlin, hy y cynnyrch meddyginiaethol o darddiad biolegol sy'n cynnwys copi o'r cynhwysyn gweithredol gwreiddiol. Cofrestrwyd y cynnyrch fferyllol Insulin glargine a weithgynhyrchir gan Biocon Limited (India) gyda Chofrestr y Wladwriaeth o Gynhyrchion Meddyginiaethol yr Wcráin yn 2017. Mae'r awdurdodiad marchnata yn cael ei ddal gan y cwmni Wcreineg Farmak. Cofrestrwyd yr un cynnyrch ym Moldofa gyda'r enw masnachol 'Strim'.

Farmak sydd â'r awdurdodiad marchnata hefyd. Pam wnaeth Pwyllgor Moldovan ar gyfer Cynhyrchion Meddyginiaethol wadu cofrestru'r cynnyrch? Yn ôl y cyfarwyddiadau a roddwyd gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) ac Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA), bydd effeithiolrwydd clinigol a sgîl-effeithiau biosimilars yn cael eu hastudio yn unol â'r weithdrefn benodol. Mewn gwirionedd, prif dasg y gwneuthurwr yw profi bod gan y cynnyrch effeithiolrwydd a diogelwch digon tebyg yn ogystal ag ansawdd.

Wrth drosglwyddo'r dechnoleg a chofrestru'r cynhyrchion cyn cyhoeddi'r awdurdodiad marchnata ym Moldofa, methodd y gwneuthurwr â darparu'r dystiolaeth ddigonol o effeithiolrwydd a diogelwch y bios tebyg yn y coflen gofrestru a defnyddiodd ddeunyddiau ymchwil y gwneuthurwr Indiaidd heb ei ben ei hun. ymchwil.

Mae newyddiadurwyr y Moldofa yn tybio y gallai'r cwmni Indiaidd Biocon Limited hyd yn oed fod yn anymwybodol o'r ffaith bod eu cynnyrch wedi achosi'r sgandal inswlin gwerth miliynau ym Moldofa ymhell i ffwrdd. Fe'i cyflenwyd i farchnad Moldofia oherwydd cysylltiadau llygredd agos y cwmni Wcreineg Farmak SAP â swyddogion cyhoeddus y Moldofia sy'n gyfrifol am gyflenwi cynhyrchion fferyllol i'r wlad.

Yn yr Wcráin, ystyrir bod Farmak SAP yn un o'r cewri fferyllol. Mae'r cwmni'n eiddo i Filia Zhebrivska, sydd ar restr pobl gyfoethocaf yr Wcráin yn barhaol.

Yn ôl Deutsche Welle, roedd gan deulu Zhebrivski faterion tryloywder busnes yn yr Almaen yn 2018. Nid oedd y cwmni Almaeneg a oedd yn ymwneud ag ymerodraeth fferyllol y Zhebrivski wedi ffeilio enwau ei berchnogion buddiolwyr i'r Gofrestr Tryloywder, a oedd yn torri'r deddfau osgoi talu treth a gwyngalchu arian.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Iechyd, Moldofa

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith