Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi).

“Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod systemau cyfiawnder troseddol ar draws yr Undeb Ewropeaidd yn methu ag amddiffyn dioddefwyr troseddau hiliol - mae hyn er gwaethaf y cynnydd mewn troseddau treisgar a ysgogwyd gan hil”, meddai Karen Taylor, cadeirydd y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth.

Mae adroddiad ENAR, sy'n ymdrin ag Aelod-wladwriaethau 24 yr UE, yn darparu data ar droseddau hiliol rhwng 2014 a 2018, ac yn dogfennu arfer sefydliadol yn ystod cofnodi, ymchwilio ac erlyn troseddau casineb â thuedd hiliol. Mae'n datgelu sut mae ffurfiau cynnil o hiliaeth yn ymddangos yn gyson yn y system cyfiawnder troseddol o'r eiliad y mae dioddefwr yn riportio trosedd a ysgogwyd gan hil i'r heddlu, hyd at ymchwilio ac erlyn. Mae hyn yn arwain at 'fwlch cyfiawnder': mae nifer sylweddol o achosion troseddau casineb yn cael eu gollwng fel trosedd casineb.

Mae data dros y cyfnod 2014-2018 yn awgrymu bod troseddau â chymhelliant hiliol ar gynnydd mewn llawer o Aelod-wladwriaethau'r UE. Yn ogystal, gall digwyddiadau mawr fel gweithredoedd terfysgol - a'r rhethreg wleidyddol ac ymatebion i'r ymosodiadau hyn - achosi pigau yn nifer y troseddau hiliol a gofnodwyd.

Mae gan y mwyafrif o aelod-wladwriaethau’r UE gyfreithiau troseddau casineb, yn ogystal â pholisïau a chanllawiau ar waith i ymateb i droseddau hiliol, ond ni chânt eu gorfodi oherwydd cyd-destun hiliaeth sefydliadol sydd â gwreiddiau dwfn o fewn awdurdodau gorfodi’r gyfraith.

Mae cam-drin troseddau a ysgogwyd gan hil gan yr awdurdodau, ac yn enwedig yr heddlu, yn dechrau gyda chofnodi troseddau hiliol. Mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw'r heddlu'n cymryd adroddiadau o droseddau hiliol o ddifrif neu nad ydyn nhw'n credu dioddefwyr troseddau o'r fath. Mae'n ymddangos bod yr arfer hwn yn arbennig o wir os yw rhai grwpiau, fel Roma a phobl dduon, yn riportio'r troseddau hyn. Mae stereoteipio hiliol yn dreiddiol wrth blismona ar bob lefel.

Yn ogystal, mae diffyg ymateb sefydliadol a phrofiadau negyddol dioddefwyr gyda’r heddlu yn golygu bod yn rhaid i sefydliadau cymdeithas sifil lenwi’r bwlch i sicrhau bod troseddau â chymhelliant hiliol yn cael eu cofnodi’n iawn.

Gall y gogwydd hiliol 'ddiflannu' wrth i'r heddlu recordio ac ymchwilio i'r drosedd. Mae'r heddlu'n ei chael hi'n haws ymchwilio i droseddau, megis torri trefn gyhoeddus neu droseddau yn erbyn eiddo, na datgelu tystiolaeth o'r cymhelliant rhagfarn.

Mae yna hefyd sawl ffactor sy'n rhwystro erlyn a dedfrydu trosedd casineb yn llwyddiannus â thuedd hiliol, gan gynnwys diffyg diffiniadau clir o droseddau casineb sydd â thuedd hiliol; diffyg hyfforddiant a gallu cyfyngedig; a than-ddefnydd o'r cymal 'casineb' gwaethygol.

“Mae angen newid sylweddol arnom o fewn y system cyfiawnder troseddol, os yw cyfiawnder hiliol i fod yn drech na dioddefwyr troseddau hiliol yn Ewrop. Gall llywodraethau a sefydliadau ymateb yn well i droseddau casineb os ydyn nhw'n ymrwymo i adolygu'r arfer, y polisïau a'r gweithdrefnau sydd o dan anfantais rhai grwpiau, ”meddai Karen Taylor. “Mae diogelwch pobl yn y fantol a rhaid gwasanaethu cyfiawnder - i bob aelod o gymdeithas.”

  1. Mae Adroddiad Cysgodol 2014-18 ENAR ar droseddau hiliol a hiliaeth sefydliadol yn seiliedig ar ddata a gwybodaeth gan Aelod-wladwriaethau 24 yr UE: Awstria, Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Cyprus, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia, Sbaen a'r Deyrnas Unedig.
  2. Mae'r adroddiad a'r canfyddiadau allweddol yn ar gael yma. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys astudiaethau achos a thystiolaethau sy'n tynnu sylw at brofiadau dioddefwyr troseddau a ysgogwyd gan hil, diffyg amddiffyniad a methiant mesurau ar gyfer cyfiawnder i'r dioddefwyr hyn.
  3. Mae Adroddiad Macpherson, a orchmynnwyd gan lywodraeth Prydain ac a gyhoeddwyd yn 1999, yn adroddiad ymchwiliad cyhoeddus i lofruddiaeth hiliol Stephen Lawrence, merch yn ei harddegau du, a'r ymchwiliad a ddilynodd gan yr heddlu. Daeth i'r casgliad bod yr Heddlu Metropolitan yn “hiliol yn sefydliadol” ac wedi gwneud argymhellion 70 ar gyfer diwygio, gan gwmpasu plismona a chyfraith droseddol.
  4. Mae'r Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR aisbl) yn sefyll yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu ac yn cefnogi cydraddoldeb a chydsafiad i bawb yn Ewrop. Rydym yn cysylltu cyrff anllywodraethol gwrth-hiliol lleol a chenedlaethol ledled Ewrop ac yn lleisio pryderon lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol mewn dadleuon polisi Ewropeaidd a chenedlaethol.

Astudiaethau achos dethol

Dedfryd hir am lofrudd ffoadur o Nigeria (yr Eidal)

Cafodd prif gyflawnwr llofruddiaeth dyn o Nigeria, a oedd yn gysylltiedig â hil, ei arestio ar gyhuddiadau o ddynladdiad, wedi'i waethygu gan gymhellion hiliol. Fodd bynnag, plediodd ei gyfreithiwr, ynghyd â rhan o'r cyfryngau lleol a chenedlaethol, amddiffyniad cyfreithlon. Yn ddiweddarach derbyniodd y dyn ddedfryd lai o bedair blynedd o arestio tŷ.

Mae'r heddlu yn methu â dioddef ymosodiad hiliol a homoffobig (Yr Iseldiroedd)

“Rhaid i mi fod ar wyliadwriaeth 24 / 7 dim ond oherwydd pwy ydw i, mae'n fy draenio. Dydw i ddim yn bwysig ”.

Aflonyddwyd Omair ar sail ei darddiad a'i gyfeiriadedd rhywiol ar fws yn Utrecht. Nid oedd yr heddwas eisiau dogfennu datganiadau tystion na gwirio delweddau'r camera bws. Bedwar mis yn ddiweddarach, derbyniodd Omair ddatganiad gan yr heddlu na ellid mynd ar drywydd yr achos oherwydd diffyg tystiolaeth. Gofynnodd Omair am gyfarfod yn ei swyddfa heddlu i drafod y datganiad gydag aelod o'r Rhwydwaith Pinc mewn Glas, rhwydwaith o swyddogion heddlu LGBTQI. Cydnabu'r swyddog y dylid bod wedi ymchwilio i'r achos fel trosedd casineb a bod y digwyddiad wedi'i gofnodi ar gam.

Cam-drin yr heddlu o bobl Roma (Slofacia)

Ymosododd mwy na swyddogion heddlu 60 yn gorfforol ar bobl Roma 30, gan gynnwys menywod a phlant, yn ystod cyrch gan yr heddlu. Aeth yr heddlu i mewn i'r tai heb ganiatâd ac achosi difrod sylweddol. Cyflwynwyd sawl cwyn i archwiliad yr heddlu i'w hymchwilio. Canfu arolygiad yr heddlu fod yr heddlu wedi gweithredu yn unol â'r gyfraith. Roedd yr arolygiad yn seiliedig yn unig ar ymchwilio i wybodaeth gan swyddogion heddlu. Ni chynhwyswyd unrhyw dyst arall yn yr arolygiad. Fe wnaeth un dioddefwr ffeilio cwyn droseddol, ond gwrthodwyd hyn fel un di-sail.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Eidal, Yr Iseldiroedd, Slofacia

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith