Mae rheolau trethiant ynni yn wahanol i #EUEnergy ac uchelgais hinsawdd, mae adroddiad newydd yn darganfod

| Medi 12, 2019

Nid yw rheolau'r UE ar drethiant ynni bellach yn cyflawni'r un cyfraniad cadarnhaol â phan ddaethant i rym gyntaf yn 2003, yn ôl a adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan wasanaethau'r Comisiwn heddiw (12 Medi).

Er nad yw'r gwerthusiad o'r Gyfarwyddeb Trethi Ynni (ETD) yn gwneud unrhyw argymhellion polisi, mae'n archwilio sut y gallai polisïau mwy ecogyfeillgar gefnogi ymrwymiadau newid hinsawdd ehangach yr UE yn well. Mae'r EDT yn gosod rheolau ar gyfer trethu cynhyrchion ynni a ddefnyddir fel tanwyddau modur neu wresogi ac ar gyfer trydan.

Mae adroddiad heddiw yn dangos, er iddo wneud cyfraniad cadarnhaol i’r farchnad fewnol i ddechrau, nid yw’r rheolau cyfredol yn cyfrannu at fframwaith rheoleiddio ac amcanion polisi newydd yr UE ym maes hinsawdd ac ynni, lle mae technoleg, cyfraddau treth cenedlaethol a marchnadoedd ynni i gyd wedi esblygu cryn dipyn dros y blynyddoedd 15 diwethaf. Er enghraifft, nid oes cysylltiad yn bodoli rhwng isafswm cyfraddau treth tanwydd a'u cynnwys ynni ac allyriadau CO2. Mae'r gwerthusiad hefyd yn tynnu sylw nad yw'r gwahaniaeth uchel mewn cyfraddau treth ynni cenedlaethol yn unol ag offerynnau polisi eraill ac y gall arwain at ddarnio'r farchnad fewnol, problem a waethygir gan y defnydd eang o eithriadau treth dewisol. Ar adeg pan mae'r UE wedi codi ei uchelgais yn sylweddol trwy osod targedau hinsawdd newydd ar gyfer 2030 - gan gynnwys lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ddomestig o leiaf 40% o'i gymharu â lefelau 1990 - nid yw fframwaith trethiant ynni'r UE wedi cadw i fyny. Er enghraifft, nid yw'r ETD yn adlewyrchu'r gymysgedd gyfredol o gynhyrchion ynni ar y farchnad yn yr UE. Daw'r gwerthusiad i'r casgliad bod gorgyffwrdd, bylchau ac anghysondebau yn amharu'n sylweddol ar amcanion yr UE ym maes ynni, yr amgylchedd, newid yn yr hinsawdd a thrafnidiaeth.

Mae'r adroddiad llawn ar gael yma . Mae'r cyhoeddiad heddiw yn rhan o raglen Ffitrwydd a Pherfformiad Rheoleiddio (REFIT) y Comisiwn ac mae'n dilyn ein glasbrint ar gyfer trosglwyddiad i wneud penderfyniadau QMV ym maes trethiant hinsawdd ac ynni a gyhoeddwyd yn gynharach eleni. Fe ddaw wrth i Weinidogion Cyllid yr UE baratoi i drafod pensaernïaeth trethiant ynni’r UE yn eu cyfarfod yn Helsinki y penwythnos hwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, farchnad ynni, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.