# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

| Medi 13, 2019

Mae'r UE wedi buddsoddi € 17.6 miliwn ychwanegol i gefnogi dros 8,500 myfyrwyr a staff Affricanaidd sydd newydd eu dewis i gymryd rhan yn Erasmus + yn 2019. Mae'r cynnydd hwn yng nghyllid Erasmus + yn un cam arall tuag at yr ymrwymiad a gyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn ei Cyflwr yr araith Undeb ym mis Medi 2018 i fod wedi cefnogi myfyrwyr ac ymchwilwyr 35,000 Affrica gan 2020.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Mae grymuso pobl ifanc yn Affrica yn allweddol wrth adeiladu dyfodol gwell. Mae hyn yn golygu hyrwyddo addysg, ac eleni, rydym wedi canolbwyntio'n benodol ar hybu cydweithrediad â busnesau i sicrhau bod pobl ifanc yn Affrica yn caffael yr holl sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu bywyd proffesiynol. Mae prosiectau sy'n cefnogi dulliau dysgu arloesol, entrepreneuriaeth ac agor cyfleoedd i ddod o hyd i swyddi mewn meysydd allweddol fel bwyd, busnes amaethyddol a thrawsnewid ynni yn nodweddion allweddol yn y dewis eleni. Dyma'r fantais y mae Erasmus + yn ei gynnig. "

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica: “Mae ein Cynghrair Affrica-Ewrop yn ymwneud yn anad dim â phobl. Rydym am fuddsoddi mewn addysg o safon yn Affrica. Rydym am gryfhau'r cysylltiadau rhwng myfyrwyr Ewropeaidd ac Affrica a sefydliadau addysg uwch. Bydd rhoi cyfle iddynt gyfnewid gwybodaeth ac ysbrydoli ei gilydd yn hybu twf economaidd-gymdeithasol cynhwysol, ac yn lleihau tlodi ac anghydraddoldeb. Ar ben hyn, bydd yn arfogi myfyrwyr Affrica â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i swyddi gweddus. "

Mae canlyniadau galwad 2019 Erasmus + yn dod â chyfanswm y cyfnewidiadau rhwng Affrica ac Ewrop i 26,247 ers dechrau'r rhaglen yn 2014 ac ymhell ar y trywydd iawn i gyrraedd targed 2020 o gefnogi pobl 35,000 fel y cyhoeddwyd yn y Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi. Eleni, bydd myfyrwyr a staff prifysgolion Ewropeaidd 8,555 Affricanaidd a 4,649 yn elwa o gyfnewidfeydd yng ngwledydd 53 Affrica a gwledydd Ewropeaidd 34 sy'n cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus +. Bydd myfyrwyr yn gallu aros dramor am hyd at flwyddyn, tra bydd cyfnewidiadau staff yn para hyd at ddau fis.

Roedd y cyllid ychwanegol o € 17.6m - yn dod o offerynnau ariannol allanol y Comisiwn a Chronfa Ymddiriedolaeth yr UE ar gyfer Affrica - wedi hybu cyfranogiad gwladolion Affrica gan 40% yn gyffredinol. I wledydd yng Ngorllewin Affrica a Chorn Affrica, mae nifer yr ysgoloriaethau wedi mwy na dyblu diolch i'r arian ychwanegol. Mae hefyd wedi ei gwneud yn bosibl cynnwys mwy o wledydd yn y rhaglen, megis Eritrea, Sierra Leone, Liberia, Congo a Burundi, a chynyddu nifer y cyfnewidiadau, yn enwedig ar gyfer Benin, Cape Verde, Mali, Niger, Nigeria a Somalia .

Yn ogystal, gan gystadlu yn erbyn y myfyrwyr gorau ledled y byd, dyfarnwyd ysgoloriaethau i fyfyrwyr ifanc 313 o wledydd 33 Affrica Rhaglenni Gradd Meistr ar y Cyd Erasmus Mundus. Mae hyn i fyny o ysgoloriaethau 239 o wledydd Affrica 27 yn newisiad y llynedd. Mae sefydliadau Affrica yn chwarae mwy a mwy o ran dysgu rhaglenni Cyd-Feistr Erasmus Mundus, gyda sefydliadau 46 o'r cyfandir yn cydweithredu i redeg y rhaglenni 44 a ddewiswyd eleni. Maent yn amrywio o brifysgolion arbenigol i sefydliadau ymchwil sy'n weithredol mewn meysydd fel afiechydon heintus, bioamrywiaeth ac ecosystemau, neu harneisio pŵer cyfrifiadura cwmwl er budd yr amgylchedd.

Mae prosiectau 35 sy'n hyrwyddo meithrin gallu mewn addysg uwch sydd wedi'u cynllunio i wella ansawdd ac arloesedd rhaglenni ym mhrifysgolion Affrica wedi'u dewis i'w cefnogi. Mae detholiad eleni yn cwmpasu ystod ehangach o wledydd nag erioed o'r blaen, gyda Madagascar, y Comoros, Mauritania a Guinea yn cymryd rhan yn ychwanegol at y partneriaid mwy traddodiadol, sy'n arwydd bod Erasmus + yn estyn allan yn llwyddiannus i sefydliadau newydd ar y cyfandir.

At hynny, dewiswyd prosiectau ar raddfa fach 39 i'w hariannu sy'n helpu i adeiladu gallu yn y sector ieuenctid gyda phartneriaid yn Affrica. Mae'r prosiectau hyn, sy'n cynnwys sefydliadau ieuenctid a'r sector dielw (cyrff anllywodraethol a busnesau cymdeithasol er enghraifft), yn hyrwyddo dysgu anffurfiol ac yn helpu pobl ifanc i gychwyn eu busnesau eu hunain a chwarae rhan weithredol yn eu cymunedau lleol.

Cefndir

Mae buddsoddi mewn addysg gynhwysol a theg o ansawdd i bawb yn flaenoriaeth allweddol i'r UE, yn unol â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Mae addysg ar bob lefel a buddsoddiad mewn pobl ifanc yn hanfodol ar gyfer gwelliannau mewn sgiliau a chyflogaeth, ar gyfer twf cynaliadwy, ac ar gyfer dinasyddiaeth weithredol.

Mae buddsoddi mewn pobl trwy fuddsoddi mewn addysg a sgiliau yn un o gonglfeini'r Cynghrair Affrica-Ewrop, sy'n ceisio mynd â phartneriaeth yr UE ag Affrica i'r lefel nesaf. I wneud hynny, mae'r Comisiwn yn cynnig hybu buddsoddiad, denu buddsoddwyr preifat ymhellach, cefnogi addysg a datblygu sgiliau ar gyfer cyflogadwyedd, yn ogystal â hybu masnach a gwella'r hinsawdd fusnes.

Ar wahân i sefydlu meysydd newydd a sianeli newydd ar gyfer cydweithredu, mae'r Gynghrair Affrica-Ewrop hefyd yn ceisio trosoli potensial rhaglenni presennol yr UE ar gyfer cydweithredu rhyngwladol. Mae sianelu cyllid ychwanegol i Erasmus + yn hybu cyfranogiad pobl a sefydliadau Affrica gyda'r nod o gefnogi symudedd myfyrwyr ac ymchwilwyr 35,000 o gyfandir Affrica gan 2020, gan arwain at gyfanswm o 105,000 gan 2027.

Erasmus + yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon am y cyfnod 2014-2020. Mae Erasmus + yn ariannu symudedd a chydweithrediad academaidd ac ieuenctid rhwng Ewrop a rhanbarthau eraill yn y byd, gan gynnwys Affrica, lle mae'n cefnogi gweithgareddau sy'n cyd-fynd yn agos â blaenoriaethau cydweithredu polisi'r UE ar gyfer y cyfandir. Mae gwledydd Affrica wedi gallu cymryd rhan yn Erasmus + fel gwledydd partner ers 2014.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau

Cynghrair Affrica-Ewrop

Affrica-UE Partneriaeth

Erasmus+

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, Erasmus, Erasmus +, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.