#EuropeanRepublic

| Medi 18, 2019

Dim ond dinasyddion Ewropeaidd all adeiladu Ewrop. Mae dibynnu ar y dosbarthiadau rheoli hyd yma wedi bod yn llwybr siomedig. Mae taleithiau cenedlaethol wedi methu â sefydlu Gweriniaeth Ewrop oherwydd nad ydyn nhw ei eisiau. Nid ydyn nhw eisiau colli eu pŵer. Ac yn dal heddiw maen nhw'n mynd i Frwsel i amddiffyn eu diddordebau, i orfodi eu gweledigaeth, yn ysgrifennu Tommaso Merlo.

Maen nhw'n mynd i gael, i beidio â rhoi. Gyda'r rhythm hwn ni fydd Gweriniaeth Ewropeaidd byth yn cael ei geni. Dim ond mudiad gwleidyddol o'r gwaelod i fyny all gynhyrchu digon o fomentwm i oresgyn ofnau a hunanoldeb cenedlaethol a chreu Ewrop sy'n unedig yn wleidyddol. Os yw dinasyddion wir eisiau Gweriniaeth Ewrop, rhaid iddynt ymladd drosti, nid aros i gael eu rhoi iddynt. Fel mae hanes yn dysgu.

Mae llawer o aelod-wladwriaethau wedi uno o dan yr un faner weriniaethol genedlaethol gan oresgyn gwahaniaethau a gwrthiant rhanbarthol. Rhaid i'r un broses ddigwydd i Ewrop. Dim ond fel hyn y bydd y Weriniaeth Gyfandirol eginol yn adlewyrchu ewyllys y bobl a'u diwylliant a'u gwerthoedd ac felly bydd ganddi oes hir. Hyd yn hyn, dim ond mater o gyfleustra fu'r broses uno Ewropeaidd. Y tu hwnt i'r areithiau hardd, fe wnaethon ni ymuno am resymau economaidd a diogelwch.

Rydym wedi rhannu adnoddau, marchnadoedd, arian cyfred. Ac rydym yn rhwym wrth ein gilydd gyda chytuniadau i osgoi ffolinebau rhyfel y gorffennol. Yn wleidyddol, fodd bynnag, mae'r broses uno wedi cael ei dal yn ôl gan egoism cenedlaethol a myopia'r dosbarthiadau rheoli. Inertia di-glem sy'n troi'r sovranism darfodedig yn ôl yn ffasiwn.

Fel petai llawer o ddinasyddion, o weld nad ydym yn symud ymlaen, yn argyhoeddedig mai troi yn ôl yw'r unig ateb. Dinasyddion sy'n cael eu taro gan argyfwng diddiwedd a newidiadau ysgytwol sydd eisiau atebion nad yw'r Ewrop hon hyd yma wedi gallu eu rhoi. Oherwydd na chafodd ei eni yn wleidyddol erioed, oherwydd ei fod wedi'i harneisio gan fuddiannau pleidiol, oherwydd ei fod wedi'i leihau i glwb ariannol a biwrocratiaeth oer.

Model sefydliadol a gwleidyddol yn gwbl annigonol i arwain tuag at eni Gweriniaeth Ewropeaidd. I gyrraedd yno mae angen proses gyfansoddol boblogaidd newydd arnoch chi. A thu hwnt i'r ysgogiad delfrydol hynod ddiddorol, mae yna resymau cynyddol gadarn i ddinasyddion Ewropeaidd gael tŷ gwleidyddol cyffredin o'r diwedd. Heddiw mae'r byd yn siglo rhwng yr Unol Daleithiau a China ac mae actorion cyfandirol eraill yn gwneud eu ffordd. Ymddengys fod yr hen Ewrop ddarniog yn gorws gwangalon o leisiau creulon. Yn lle cael effaith, mae Ewrop yn brwydro i ddilyn digwyddiadau.

Sefyllfa sy'n gyfleus i'r rhai sydd â gofal ac sy'n gwneud dinasyddion Ewropeaidd yn amherthnasol. Fel eu syniadau, eu gwerthoedd. Mae'r materion mawr sy'n effeithio ar fywydau pobl heddiw i gyd yn fyd-eang. Yr argyfwng economaidd, mewnfudo torfol, argyfyngau amgylcheddol a rhai newid yn yr hinsawdd, y rhyfeloedd sy'n cystuddio rhanbarthau cyfan. Gall pob problem fyd-eang a dim ond Gweriniaeth gyfandirol unedig gael digon o fàs gwleidyddol i ddelio â nhw. Mae dylanwadu ar ei ddyfodol ei hun yn hawl sydd gan ddinasyddion Ewropeaidd. Hawl sydd wedi'i gwrthod iddyn nhw ers gormod o amser.

Ond ni fu farw'r freuddwyd Ewropeaidd yn eu calonnau. Ac mae'n gwrthsefyll er bod y prosiect yn ymddangos mewn anhawster mawr. Ond os yw dinasyddion wir eisiau Gweriniaeth Ewrop, rhaid iddyn nhw ymladd i'w hadeiladu. Dim ond fel hyn y bydd y Res Publica newydd yn eu cynrychioli’n llawn, yn llwyddo i ennill heriau heddiw a bydd yn chwarae rhan flaenllaw ar y sîn ryngwladol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Barn

Sylwadau ar gau.