#EAPM - Y Senedd yn unedig ar ganser, ond ni all #VDL blesio pawb o hyd

| Medi 20, 2019

Croeso i ddiweddariad gofal iechyd diweddaraf EAPM, a gadewch i ni gychwyn heddiw gyda newyddion bod y gwerthusiad o'r cyffuriau amddifad a tarheoliadau ediatreg dylid ei gyhoeddi yn dechrau 2020, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Hyn yn ôl cyn bo hir i adael Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis, a ddywedodd gymaint wrth yr Ewropeaidd Y Senedd yn ystod ei dadl ar ganser yn gynharach yr wythnos hon.

Yn ystod y ddadl yr wythnos hon yn Strasbwrg, ASEau yn unedig igalw am fwy Ewropeaidd cydweithredu ar ymladd canser ar bob lefel. Mae hynny'n golygu gan wleidyddion,i ymchwilwyr a meddygon.

Manfred Weber, dywedodd y Spitzenkandidat un-amser ar gyfer y grŵp EPP a safodd ar blatfform ymladd yn erbyn canser, wrth gasglu dirprwyon yn Strasbwrg fod Bydd 40% o Ewropeaid yn profi canslo ra hyny, eyn ail iawn, mae claf canser yn marw.

Tri chwarter o Mae Ewropeaid wedi galw am frwydro yn erbyn canser i fod yn fater o bwys i'r UE, ac mae'r EPP wedi galwodd am sefydlu arbennig EP pwyllgor i ymladd canser.

Comisiynydd Andriukaitis Dywedodd y byddai'r Comisiwn nesaf yn canolbwyntio ar ymladd canser ar bob lefel, gan gynnwys ei achosion.y current Llywyddiaeth y Ffindir yn yr cyfamser, o'r UE, nododd rôl economi llesiant yn y frwydr yn erbyn canser.

Tytti Tuppurainen, Gweinidog Materion Ewropeaidd y Ffindir wedi dweud bod y ddadl Daeth ar yr adeg iawn mewn amser, o ystyried bod cmae ancer ar y trywydd iawn i ddod yn brif achos marwolaeth yn y mwyafrif o wledydd yr UE.

Ychwanegodd fod rmae ymchwil hefyd yn dangos nad yw marwolaethau uchel o reidrwydd yn gysylltiedig â ffactorau risg ond y gallai fod yn gysylltiedig i mynediad at ofal iechyd. Dylai holl ddinasyddion yr UE allu byw'n iachfe, pwysleisiodd y gweinidog,a bod â mynediad cyfartal i ofal iechyd.

Gyda nodau mor uchel, mae angen cydweithredu agos rhwng sefydliadau, rhanddeiliaid a sectorau, clywodd yr ASEau.

O ystyried yr UE gyfan cytuno y dylai canser fod yn flaenoriaeth, Ewrop yn gofyn am ymchwil, mynediad at feddyginiaethau a sgrinio i wthio'r agenda.

Gweinidog Tuppurainen dywedodd fod y Cyngor a'r Senedd has cytunwyd i gynnwys ymchwil canser o dan fframwaith Horizon Europe, Sy'n yn gwella triniaeth ac yn caniatáu member states yn well i deilwra eu ymyriadau iechyd cyhoeddus.

Comisiynydd Andriukaitis, sydd â colli tri brawd i canser, dywedodd fod angen i Ewrop roi ei harian ar feddyginiaethau sydd nid yn unig gan feddyg neu'r comisiynydd iechyd. Rhain, dwedodd ef,yn gwestiynau gwleidyddol, gan gynnwys ffactorau risg a phenderfynyddion, yn gymdeithasol ac yn wleidyddol.

Nododd hynny Llywydd-ethol y Comisiwn Ursula von der Leyen 's llythyr at ei chynigiwyd Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, yn canolbwyntio ar ffyrdd i sicrhau y bydd gan Ewrop feddyginiaethau fforddiadwy, a dywedodd ei fod yn falchbod y cynllun canser wedi bod yn wedi'u cynnwys ym mlaenoriaethau gwleidyddol yr arlywydd newydd.

Galwodd Ewa Kopazc yr EPPcymhellion newydd ar gyfer canser ymchwil. Mae angen cydweithredu rhwng canolfannau academaidd hefyd,felly hefyd gydweithrediad a chyfnewid arfer gorau, mynnodd.

ASE Gwlad PwylDywedodd y pawb dylai weithio uwchlaw llinellau plaid i sefydlu pwyllgor arbennig ar ganslor. Byddai hyn yn bosibl o dan Erthygl 207 o Reolau Gweithdrefn Senedd Ewrop, meddai.

ASE S&D Sara Cerdas tynnodd sylw at y canser hwnnw yn cael effaith ar systemau iechyd a on economi’r UE, Gan ychwanegu y gallai achosion gael eu lleihau trwy strategaethau mwy ataliol. Galwodd dirprwy Portiwgal hefyd cymorth ar gyfer ymchwil wyddonol i danategu unrhyw penderfyniadau newyddgyda'r wybodaeth orau.

Arbenigwr canser Véronique Trillet-Lenoir, o'r grŵp Renew Europe, dywedodd hynny canser mmae'n rhaid i edicines fod ar gael am bris rhesymol, Tra bod mwy o gyllid yn ofynnol fel rhan o Horizon Europe.

Tanlinellodd ASE Ffrainc fod cmae ancer hefyd yn anghyfiawnder cymdeithasol, O ganlyniad i anghydraddoldebau o ran atal, cyflymder diagnosis a thriniaeth.

Dirprwy werdd Michèle Rivasi Dywedodd fod Ewrop gweld cynnydd mewn afiechydon cronig, gan nodi hynny yno gallai fod yn dyblu cleifion canser gan 2025.

Ac roedd Dubravka Šuica yr EPP yn teimlo nad oedd unrhyw wahaniaethau gwleidyddol ar fede pwnc canser, a eisiau canmol gwaith y Comisiwn presennol wrth obeithio bod ei olynydd yn buddsoddi mewn ymchwil i alluogi mynediad at feddyginiaethau.

ASE Elena Kountoura wedi dweud wrth y crynhoad fod mae canser y fron yn lladd mwy o fenywod ledled y byd nag unrhyw ganser arall. Os caiff ei ddiagnosio mewn da bryd, gellir trin canser y fron 100%, meddai.

Galwodd am rhaglenni a chodi ymwybyddiaeth i'w roi yn y rheng flaen i sicrhau bod gan bob claf fynediad at driniaeth.

Yn y cyfamser, amlygodd ASE Ffrainc Chrysoula Zacharopoulou fod ccanser ervical yw un o'r rhai mwyaf marwol o ganserau.Mae nifer fawr o ferched yn marw ohono ond, tyn hongian i frechu, Wgellir arbed mantais.

Adnewyddu Susana Solís Pérez yn Ewrop Dywedodd fod ymchwil ac arloesi yn hanfodol bwysig. Yma, dywedodd ASE Sbaen, dyna lle mae P.mae seneddwr yn chwarae rhan allweddol. Gall fynnu y dylai Horizon Europe gael digon o arian i ymchwilwyr. Hi Ychwanegoddbod sefydliadau'r UE yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod gan ymchwilwyr yr holl adnoddau sydd eu hangen arnynt.

Daeth y Gweinidog Tuppurainen i ben y ddadl.trwy ailadrodd bod ctrasiedi ar lefel bersonol yw ancer. Mae'n frwydr y gellir ei cholli,er gwaethaf pob ymdrech ewyllys a'r help gorau sydd ar gael. Mae'rrefore, yr UE dylai ddefnyddio bob offeryn ar gael iddo.

Bwrdd crwn y Gynghrair

Mae EAPM yn trefnu a trafodaeth ford gron allweddol ar 8 Hydref, yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Sy'n yn cynnwys chwe sesiwn, yn delio â phynciau i gynnwys cancer, afiechydon prin a galluogwyr, ynghyd â tatal canserau'r ysgyfaint a'r prostad.

Prif nod y cyfarfod yw nodi a llenwi'r bwlch gweithredu sy'n bodoli wrth geisio cyflwyno arloesedd i Ewrop's systemau gofal iechyd, yn enwedig ym maes canser.

Heriau iechyd ENVI

Mae arolygon Eurobarometer yn dangos bod iechyd yn brif bryder o Ewropeaid a maes polisi lleyr EUgofynnwyd iddo wneud mwy.

Bron i 10% o'r UE's Mae CMC yn cael ei wario ar ofal iechyd tra, denillion espite mewn disgwyliad oes, mae Ewropeaid ar gyfartaledd yn gwario rhwng bron i chwarter ac un rhan o bump o'u bywydau ag anabledd.

Bu farw mwy na 1.2 miliwn o bobl yn yr UE yn 2013 o salwch ac anafiadau a allai fod wedi cael eu hosgoi, tra tmae baich afiechyd a marwolaethau cynamserol yn disgyn yn anghymesur ar bobl sy'n agored i wendidau economaidd-gymdeithasol.

Nifer o weithdrefnau sy'n berthnasol i iechyd y cyhoedd sydd ar y gweill ar hyn o bryd ac a neilltuwyd i'r ENVI pwyllgor - megis datblygu dyfodol digidol sy'n seiliedig ar foeseg a gwella cynhwysiant a chywirdeb llunio polisi - wedi'u cysylltu'n agos â heriau iechyd cyhoeddus.

ENVI Mae Llythyr Cenhadaeth at y Comisiynydd-ddynodedig ar gyfer Iechyd yn disgrifio sawl blaenoriaeth, yn eu plith tackling betruso brechlyn ochr yn ochr â sicrhau bod y dyfeisiau meddygol yn cael eu gweithredu'n effeithiol ac sy'n canolbwyntio ar y dyfodol rheoliadau.

Y Llythyr Cenhadol yn galw am wneud defnyddio cyfleoedd a gynigir gan e-iechyd ac yn blaenoriaethu creu a Gofod Data Iechyd Ewropeaidd. Rhaid mynd i'r afael â gwahanol heriau yn y gofod hwn, megis y goblygiadau moesegol a thegwch digideiddio, m-iechyd, preifatrwydd a pherchnogaeth data,

Yn y cyfamser, aDeallusrwydd rtificial, marchnata digidol, a goblygiadau ehangach digideiddio ar gyfer systemau iechyd, gan gynnwys esblygiad meddygaeth wedi'i bersonoli yn flaenoriaethau allweddol wrth symud ymlaen.

Ar ben hyn, yr ENVI bwyllgor's rôl ar masnach ryngwladol abuddsoddiad cytundebau a'r UE's agwedd tuag at iechyd byd-eang gall ddarparu gwerth ychwanegol sylweddol i iechyd y cyhoedd.

Mae'r un peth yn berthnasol i sicrhau digonol cyllid dyraniadau yng nghyllideb yr UE ar gyfer cyflawni amcanion ecwiti iechyd ac iechyd yn effeithiol.

Nid yw popeth yn glyd yn y Senedd ...

Er gwaethaf consensws trawsbleidiol ar yr angen i weithredu ymhellach ar ganser, nid yw'r cyfan yn rosy yn yr ardd. T.y grŵp Sosialaidd yn y Senedd eisiau tgyda phethau gan Arlywydd-ethol y Comisiwn von der Leyen- mwy o rym i'w gomisiynwyr ei hun a llai o bwer i'r rhai o'r E.PP.

Tef S&Dcadair Iratxe García ysgrifennodd at vdL yr wythnos hon, gan ddweud: “Rydym yn siomedig o sylwi ar y rolau anghytbwys a gynigir i'ch Is-lywyddion gweithredol yn y dyfodol, nad ydynt yn adlewyrchu'n ddigonol gydbwysedd y pwerau a ddeilliodd o'r etholiadau Ewropeaidd."

Bod'sa eithaf clir cyfeiriad at von der Leyen gwneud yr EPP's Valdis Dombrovskis ei thrydydd is-weithredwr-ddreswyl, gyda'r Cynllun Buddsoddi Cynaliadwy yn rhan o Dombrovskis' briff o “economi sy'n gweithio i'r bobl".

Ymddengys mai eu dadl yw y dylai'r cynllun buddsoddi eistedd o dan bortffolio Green Deal eu dyn eu hunain, Frans Timmerman.

Ddim yn hollol efallai y byddai'r Ursula golau gwyrdd wedi gobeithio amdano, os nad oedd disgwyl mewn gwirionedd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.