Trydan yn arwain y ras am #CarbonNeutrality

| Medi 20, 2019

Mae datgarboneiddio'r sector pŵer yn cyflymu yn yr UE. Diweddarwyd dangosyddion allweddol Dangos bod angen gweithredu ac ariannu gwleidyddol i sicrhau buddsoddiadau ychwanegol a thrydaneiddio sectorau eraill.

Mae uchelgeisiau datgarboneiddio dwfn Ewrop wedi gosod trawsnewidiad llwyr o'r ffordd yr ydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio trydan. Mae ffynonellau carbon niwtral yn prysur ddod yn norm ar gyfer cynhyrchu pŵer. Fodd bynnag, set newydd o ddangosyddion allweddol - y Baromedr Pwer a gyhoeddwyd heddiw gan Eurelectric - yn dangos bod angen gweithredu gwleidyddol pellach i sicrhau datgarboneiddio amserol sectorau defnydd terfynol eraill fel diwydiannau trafnidiaeth, gwresogi ac ynni-ddwys.

Cyflymu datgarboneiddiad y sector pŵer

Yn y sector pŵer, mae datgarboneiddio yn cyflymu. Yn 2018, roedd 58% o'r holl drydan a gynhyrchwyd yn yr UE yn garbon-niwtral. Mae'r duedd hon yn parhau ac yn dyfnhau yn 2019. Ac erbyn 2030, disgwylir i 75% o'r holl gynhyrchu pŵer fod yn garbon-niwtral. Yn yr un amserlen, bydd cydbwysedd y capasiti ffosil sy'n weddill yn troi tuag at nwy o ganlyniad i ddirwyn glo i ben yn raddol, gan leihau dwyster CO2 ymhellach. Fodd bynnag, bydd angen buddsoddiadau cynyddol i gyrraedd nodau y cytunwyd arnynt ar gyfer ynni adnewyddadwy, a dylid monitro esblygiad gallu cadarn i sicrhau diogelwch cyflenwad yn agos.

Bydd angen cynyddu buddsoddiadau grid hefyd yn sylweddol er mwyn gwasanaethu system bŵer fwy cymhleth sy'n cysylltu llawer iawn o gynhyrchu datganoledig â nifer cynyddol o gerbydau trydan, pympiau gwres a thechnolegau ymyl grid eraill. Bydd angen strwythur tariff newydd i ganiatáu ar gyfer y buddsoddiadau hyn a rhoi'r cymhellion cywir i gwsmeriaid.

“Mae datgarboneiddio’r sector pŵer ymlaen yn gyflym. Ond mae angen i ni weld buddsoddiadau ychwanegol mewn cynhyrchu a gridiau er mwyn aros ar y trywydd iawn ”, meddai Kristian Ruby, Ysgrifennydd Cyffredinol Eurelectric.

Angen mwy o gamau ar gyfer trydaneiddio trafnidiaeth

Bydd angen buddsoddiadau ychwanegol hefyd i ddatgarboneiddio ynni eraill gan ddefnyddio sectorau fel gwresogi, diwydiant a thrafnidiaeth. Er mwyn datgarboneiddio system ynni Ewrop yn llawn, rhaid i'r gyfran o drydan yng nghyfanswm y defnydd o ynni bron dreblu - o 22% heddiw i o leiaf 60% gan 2050.

Yn benodol mae angen i'r sector trafnidiaeth weld newid. Heddiw, dim ond 1% o'r ynni a ddefnyddir wrth gludo sy'n drydanol. Mae angen i hynny gynyddu i 63% i gyflawni datgarboneiddio llawn. Gyda'r safonau CO2 y cytunwyd arnynt eisoes ar gyfer ceir a faniau, mae 30 yn disgwyl rhai ceir trydan 40-2030 miliwn. Bydd angen cyflymiad cyfatebol wrth gyflwyno'r seilwaith codi tâl yn cyd-fynd â hyn. Mae angen i faint o bwyntiau gwefru sydd ar gael i'r cyhoedd dyfu mwy na 20-fold dros y blynyddoedd 10 nesaf.

“Mewn trafnidiaeth ffordd mae angen gwthiad gwleidyddol a chefnogaeth ariannu arnom i gyflwyno'r seilwaith codi tâl angenrheidiol. A dylem osod plwg hawl i blygio i wneud y newid i drydan mor syml ac mor gyfleus â phosibl i ddefnyddwyr ”, meddai Kristian Ruby.

Mae Baromedr Pwer Eurelectric yn tynnu paralel rhwng cyflwr presennol y system ynni a photensial y sector pŵer ar gyfer datgarboneiddio. Yn seiliedig ar ffeithiau a ffigurau solet, mae'r Baromedr yn gwneud argymhellion ar wyth elfen sy'n hanfodol ar gyfer trawsnewid ynni yn llwyddiannus. Bydd y dadansoddiad llawn yn cael ei gyflwyno i ASEau yn ystod digwyddiad pwrpasol yn Strasbwrg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, cydgysylltedd trydan, ynni, EU

Sylwadau ar gau.