#FORATOM - 93 Mae cymdeithasau Ewropeaidd yn galw ar yr UE i roi'r brif flaenoriaeth i ymchwil ac arloesi

| Medi 20, 2019
Mae cymdeithasau Ewropeaidd 93, gan gynnwys FORATOM, wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn annog sefydliadau’r UE i greu Rhaglen Horizon Europe uchelgeisiol a thrin ymchwil ac arloesi (Ymchwil a Datblygu) fel blaenoriaeth o dan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf 2021-2027. I'r perwyl hwn, mae'r llofnodwyr yn galw am ddyrannu o leiaf € 120 biliwn i raglen Horizon Europe i helpu Ewrop i fynd i'r afael â llawer o'r heriau cyfredol.

Yn y datganiad, mae’r llofnodwyr yn tanlinellu bod angen i Ewrop adeiladu ar lwyddiant rhaglen Horizon 2020, cynyddu’r buddsoddiadau a wnaed hyd yma a chytuno ar gyllideb sy’n paratoi’r ffordd i Ewrop gyflawni heriau cymdeithasol allweddol heddiw ac yfory. Byddai dull o'r fath yn caniatáu i'r Undeb Ewropeaidd gynnal ei arweinyddiaeth arloesi byd-eang.

“Mae’r datganiad hwn, a lofnodwyd gan gymdeithasau Ewropeaidd bron 100, yn nodi’n gywir bod angen i ni weithio gyda’n gilydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r heriau cyfredol sy’n wynebu Ewrop a chyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy y cytunwyd arnynt,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM Yves Desbazeille. “Mae’n anrhydedd i ni gymryd rhan yn y fenter hon gan ein bod yn rhannu’r farn bod angen i Ewrop fuddsoddi llawer mwy mewn cydweithredu Ymchwil a Datblygu pan-Ewropeaidd, a dylai rhan ohono gefnogi datblygiad technolegau carbon isel fel niwclear.”

Mae llofnodwyr y datganiad ar y cyd yn galw ar i Horizon Europe ganolbwyntio ar gyflawni'r canlynol:

  • Hybu twf, cyflogaeth a chystadleurwydd Ewrop yn y dyfodol;
  • sicrhau sedd Ewrop ymhlith blaenwyr y chwyldro technolegol, a;
  • datblygu a graddio'r technolegau a fydd yn pweru'r cyfandir yn yr 21st ganrif.

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, mae'r cymdeithasau'n annog Sefydliadau'r UE i ddyrannu cyfanswm cyllideb 60% Horizon Europe o leiaf i biler II “Heriau Byd-eang a Chystadleurwydd Diwydiannol Ewropeaidd”. Bydd hyn yn galluogi adeiladu partneriaethau tymor hir ymhlith yr amrywiol actorion Ymchwil a Datblygu Ewropeaidd, lleihau ansicrwydd ac ysgogi buddsoddiad busnes yn Ewrop.

Mae'r amcanion hyn yn unol ag argymhellion FORATOM tuag at brosiectau Ymchwil a Datblygu yr UE. Yn ei phapur sefyllfa diweddar, mae'r gymdeithas yn tanlinellu pwysigrwydd derbyn lefel uwch o gymorth ariannol gan yr UE a dyrannu'r cronfeydd hyn i'r meysydd hynny sy'n darparu'r gwerth mwyaf ychwanegol, gan sicrhau partneriaethau tymor hir ar gyfer arloesi traws-sector.

“Mae'n gwneud synnwyr llwyr y dylid cynllunio strategaeth weithredu Horizon Europe a buddsoddiadau eraill yr UE i gefnogi pob diwydiant a all helpu i gyflawni nodau'r UE megis diogelwch ynni a datgarboneiddio. Bydd cyplysu sector yn elfen allweddol yn strategaeth Ymchwil a Datblygu yr UE, ac mae yma, er enghraifft, lle dylid cynnwys y diwydiant niwclear ym mhartneriaethau a phrosiectau Ymchwil a Datblygu'r UE a all elwa o adweithyddion niwclear presennol a dyluniadau datblygedig, ”ychwanegodd Desbazeille.

Ym marn FORATOM, mae sicrhau bod rhaglenni Horizon Europe ac Euratom 2021-2025 yn ategu ei gilydd trwy gysylltu themâu cyffredin ac agweddau trawsbynciol yn hollbwysig ar gyfer partneriaethau llwyddiannus yr UE.

Mwy o wybodaeth: Papur Sefyllfa FORATOM Ymchwil ac Arloesi Niwclear yr UE: Mewn Cydweithrediad â Chenhadaethau Horizon Europe.

Amdanom ni: Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15 a thrwy'r cymdeithasau hyn, mae FORATOM yn cynrychioli bron i gwmnïau Ewropeaidd 3,000 sy'n gweithio yn y diwydiant ac yn cefnogi swyddi 1,100,000.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Jessica Johnson: jessica.johnson@foratom.org.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, EU, ynni niwclear

Sylwadau ar gau.