Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

| Medi 23, 2019

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd flynyddol hawliau dynol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau

Yn y 42nd sesiwn Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, llefarydd ar ran Hawliau Dynol Heb Ffiniau gwnaeth ddatganiad llafar yn tynnu sylw at achos camdriniaeth o’r fath a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev a’i wraig, yn eu chwedegau, a’u mab 33 oed).

Vladimir Kokorev

Vladimir Kokorev

Fe wnaeth barnwr o Sbaen eu rhoi mewn cyfnod cadw hir cyn y treial, ynghyd â dim mynediad i'w ffeil achos (cyfundrefn o'r enw “Secreto de sumario”), ac amodau carchar arbennig o llym wedi'u cadw ar gyfer terfysgwyr, pobl dan amheuaeth o derfysgaeth a throseddwyr treisgar. O dan gyfraith Sbaen, gelwir y system hon o wyliadwriaeth eithafol Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, lefel 5 neu FIES 5.

Carcharwyd tri aelod y teulu, na fu erioed yn defnyddio nac yn annog trais, yn hwyr yn 2015 ar amheuaeth o air gwyngalchu arian yn annelwig. Cafodd dau ohonyn nhw eu cadw tan ddiwedd 2017 ac un tan 2018 cynnar. Ni ddaethpwyd â chyhuddiadau ffurfiol ymlaen oherwydd nad oedd tystiolaeth bod teulu Kokorev wedi delio ag arian a gynhyrchwyd yn anghyfreithlon.

Tua diwedd y ddwy flynedd hon o garchar, estynnwyd eu cadw am ddwy flynedd arall, er gwaethaf absenoldeb cyhuddiad ffurfiol a thystiolaeth o drosedd ragfynegol. Fodd bynnag, ar ôl i nifer o Aelodau Senedd Ewrop gynnal bwrdd crwn ym Mrwsel i wadu camddefnyddio system FIES, newidiwyd estyniad eu cadw cyn-treial ddwy flynedd arall i gyfyngu tiriogaethol. Mae'r mesur hwn yn cyfyngu'r teulu i Gran Canaria ac yn ei gwneud yn ofynnol iddynt adrodd yn wythnosol i'r llys lleol.

Fel y mae achos Kokorev yn dangos, ymddengys bod y system FIES yn cael ei gweithredu mewn modd diwahân ac anghyson heb fecanweithiau goruchwylio a rheoli priodol.

Roedd yr achos hwn yn rhan o ymgyrch Hawliau Dynol Heb Ffiniau yn erbyn system ddadleuol FIES sydd wedi cael ei beirniadu ers blynyddoedd lawer gan y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Ewrop, ASau ac ASEau Sbaen yn ogystal â chan sefydliadau hawliau dynol.

Yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa, Hawliau Dynol Heb Ffiniau argymell bod Sbaen

 • diwygio'r system FIES trwy amlinellu meini prawf penodol yn gyhoeddus ar gyfer pob statws o FIES 1 i 5 ac egluro cadwyn o broses gorchymyn a gwneud penderfyniadau ar gyfer lleoli carcharorion o dan bob un o statws FIES;
 • gwella amodau cadw yn y ddau garchar yn Gran Canaria, gan gynnwys cynnydd yn nifer y staff yn y ddau gyfleuster;
 • adolygu gweithrediad Cyfarwyddeb 2012 / 13 / EU Senedd Ewrop a'r Cyngor o 22 Mai 2012 ynghylch yr hawl i wybodaeth mewn achos troseddol i sicrhau bod y secreto de sumario nid yw'r gyfundrefn yn peryglu hawliau'r carcharorion, yn benodol nad oes unrhyw dystiolaeth na rhesymu y mae cadw pretrial yn seiliedig arnynt yn cael eu dal yn ôl oddi wrthynt.

Yng nghynhadledd OSCE yng Ngenefa, Hawliau Dynol Heb Ffiniau argymell bod Sbaen

 • diddymu'r gyfraith ar gadw incommunicado;
 • rhoi'r gorau i ddal carcharorion heb gyhuddiadau ffurfiol;
 • gwneud defnydd llawer mwy helaeth o ddewisiadau amgen i gadw carchardai;
 • rhoi'r gorau i gymhwyso'r dosbarthiad FIES ar gyfer carcharorion nad ydynt yn beryglus;
 • diddymu'r secreto de sumario cyfundrefn;
 • rhoi diwedd ar gadw cyn y treial fel modd o gosbi;
 • parchu rhagdybiaeth diniweidrwydd;
 • parchu'r rhwymedigaeth diwydrwydd arbennig;

Hawliau Dynol Heb Ffiniau hefyd wedi annog Sbaen i gydymffurfio ag argymhellion y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop. Daeth y corff anllywodraethol ym Mrwsel i ben trwy alw ar OSCE / ODIHR i gynnwys y mater hwn yn eu rhaglen gydweithredu â Chomisiwn Fenis Cyngor Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hawliau Dynol, Sbaen

Sylwadau ar gau.