Cysylltu â ni

Frontpage

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd flynyddol hawliau dynol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau

Yn y 42nd sesiwn Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, llefarydd ar ran Hawliau Dynol Heb Ffiniau gwnaeth ddatganiad llafar yn tynnu sylw at achos camdriniaeth o’r fath a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev a’i wraig, yn eu chwedegau, a’u mab 33 oed).

hysbyseb
Vladimir Kokorev

Vladimir Kokorev

Fe wnaeth barnwr o Sbaen eu rhoi mewn cyfnod cadw hir cyn y treial, ynghyd â dim mynediad i'w ffeil achos (cyfundrefn o'r enw “Secreto de sumario”), ac amodau carchar arbennig o llym wedi'u cadw ar gyfer terfysgwyr, pobl dan amheuaeth o derfysgaeth a throseddwyr treisgar. O dan gyfraith Sbaen, gelwir y system hon o wyliadwriaeth eithafol Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, lefel 5 neu FIES 5.

Carcharwyd tri aelod y teulu, na fu erioed yn defnyddio nac yn annog trais, yn hwyr yn 2015 ar amheuaeth o air gwyngalchu arian yn annelwig. Cafodd dau ohonyn nhw eu cadw tan ddiwedd 2017 ac un tan 2018 cynnar. Ni ddaethpwyd â chyhuddiadau ffurfiol ymlaen oherwydd nad oedd tystiolaeth bod teulu Kokorev wedi delio ag arian a gynhyrchwyd yn anghyfreithlon.

Tua diwedd y ddwy flynedd hon o garchar, estynnwyd eu cadw am ddwy flynedd arall, er gwaethaf absenoldeb cyhuddiad ffurfiol a thystiolaeth o drosedd ragfynegol. Fodd bynnag, ar ôl i nifer o Aelodau Senedd Ewrop gynnal bwrdd crwn ym Mrwsel i wadu camddefnyddio system FIES, newidiwyd estyniad eu cadw cyn-treial ddwy flynedd arall i gyfyngu tiriogaethol. Mae'r mesur hwn yn cyfyngu'r teulu i Gran Canaria ac yn ei gwneud yn ofynnol iddynt adrodd yn wythnosol i'r llys lleol.

hysbyseb

Fel y mae achos Kokorev yn dangos, ymddengys bod y system FIES yn cael ei gweithredu mewn modd diwahân ac anghyson heb fecanweithiau goruchwylio a rheoli priodol.

Roedd yr achos hwn yn rhan o ymgyrch Hawliau Dynol Heb Ffiniau yn erbyn system ddadleuol FIES sydd wedi cael ei beirniadu ers blynyddoedd lawer gan y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Ewrop, ASau ac ASEau Sbaen yn ogystal â chan sefydliadau hawliau dynol.

Yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa, Hawliau Dynol Heb Ffiniau argymell bod Sbaen

 • diwygio'r system FIES trwy amlinellu meini prawf penodol yn gyhoeddus ar gyfer pob statws o FIES 1 i 5 ac egluro cadwyn o broses gorchymyn a gwneud penderfyniadau ar gyfer lleoli carcharorion o dan bob un o statws FIES;
 • gwella amodau cadw yn y ddau garchar yn Gran Canaria, gan gynnwys cynnydd yn nifer y staff yn y ddau gyfleuster;
 • adolygu gweithrediad Cyfarwyddeb 2012 / 13 / EU Senedd Ewrop a'r Cyngor o 22 Mai 2012 ynghylch yr hawl i wybodaeth mewn achos troseddol i sicrhau bod y secreto de sumario nid yw'r gyfundrefn yn peryglu hawliau'r carcharorion, yn benodol nad oes unrhyw dystiolaeth na rhesymu y mae cadw pretrial yn seiliedig arnynt yn cael eu dal yn ôl oddi wrthynt.

Yng nghynhadledd OSCE yng Ngenefa, Hawliau Dynol Heb Ffiniau argymell bod Sbaen

 • diddymu'r gyfraith ar gadw incommunicado;
 • rhoi'r gorau i ddal carcharorion heb gyhuddiadau ffurfiol;
 • gwneud defnydd llawer mwy helaeth o ddewisiadau amgen i gadw carchardai;
 • rhoi'r gorau i gymhwyso'r dosbarthiad FIES ar gyfer carcharorion nad ydynt yn beryglus;
 • diddymu'r secreto de sumario cyfundrefn;
 • rhoi diwedd ar gadw cyn y treial fel modd o gosbi;
 • parchu rhagdybiaeth diniweidrwydd;
 • parchu'r rhwymedigaeth diwydrwydd arbennig;

Hawliau Dynol Heb Ffiniau hefyd wedi annog Sbaen i gydymffurfio ag argymhellion y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop. Daeth y corff anllywodraethol ym Mrwsel i ben trwy alw ar OSCE / ODIHR i gynnwys y mater hwn yn eu rhaglen gydweithredu â Chomisiwn Fenis Cyngor Ewrop.

 

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd