Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol

Gwnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn ychwanegol yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan sicrhau bod prosesu a storio data bob dydd ar gael dros y rhyngrwyd yn hytrach nag ar yriannau caled lleol ansicr. Dyma ail fuddsoddiad Google yn ei ganolfan ddata yn y Ffindir, wedi'i leoli mewn hen ffatri bapur i'r dwyrain o Helsinki ac wedi'i oeri gan y môr. Mae'n dod â chyfanswm cyfran y cawr technoleg mewn gosodiadau canolfannau data Ewropeaidd i € 3 biliwn.

Heb os, dathlu'r symudiad fydd Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni Senedd Ewrop (ITRE), a fydd yn cwrdd yr wythnos hon. Mae buddsoddiad Google yn ddatganiad clir o ffydd yn economi ddigidol Ewrop. Wrth gwrdd â Phrif Weinidog y Ffindir, Antti Rinne, ddydd Gwener, galwodd Prif Swyddog Gweithredol Google, Sundar Pichai, y buddsoddiad yn “sbardun sylweddol” o “dwf a chyfle”.

Gyda'r byd bellach yn byw bywyd ar y cwmwl, mae canolfannau data wedi sefydlu eu hunain yn gyflym fel seilwaith critigol. Yn ôl ymchwil o Cisco, mae traffig rhyngrwyd byd-eang wedi treblu i bob pwrpas ers dim ond 2015. Nid yw'r traffig hwn yn dangos unrhyw arwyddion o leihau. Mae llifoedd data ar fin dyblu eto o fewn y tair blynedd nesaf, i rai zettabytes 4.2 (hynny yw, 4.2 triliwn GB) bob blwyddyn.

Wrth i ddefnyddwyr a chwmnïau, economïau trefol a chenedlaethol gofleidio technoleg 5G a gwreiddio cysylltiadau newydd trwy Rhyngrwyd y Pethau (IoT), dim ond tyfu fydd yr angen am ganolfannau data. Erbyn 2025, bydd rhai defnyddwyr rhyngrwyd symudol 5 biliwn ledled y byd, i fyny o 3.6 biliwn y llynedd. Cymdeithas GSM, corff masnach gweithredwyr rhwydwaith symudol, yn disgwyl nifer y cysylltiadau IoT i'w treblu i dros 25 biliwn gan 2025.

Ond nid oes unrhyw guddio rhag y ffaith bod twf yr economi ddigidol yn defnyddio llawer iawn o egni. Eisoes, yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol wedi amcangyfrif hynny mae canolfannau data yn cyfrif am oddeutu 1% o'r galw am drydan yn fyd-eang. Yn yr UD, mae angen mwy na 90 biliwn KWh o drydan ar ganolfannau data bob blwyddyn. Mae hynny'n cyfateb i oddeutu gweithfeydd pŵer glo mawr 34 (500 MW). Arbenigwyr o Brifysgol Leeds wedi darganfod bod defnydd pŵer canolfannau data yn dyblu bob pedair blynedd i bob pwrpas.

Mae datblygiadau sylweddol mewn effeithlonrwydd ynni, wrth gwrs, yn cyfyngu cyflymder twf galw am bŵer i raddau. Mae'r IEA yn disgwyl i effeithlonrwydd ynni barhau i wella dros y degawdau nesaf. Ond wrth i ganolfannau data newydd gael eu dwyn ar-lein, bydd y galw am ynni yn cynyddu serch hynny.

Yr unig opsiwn sydd ar ôl yw ychwanegu mwy o bwer i'r grid. Ac felly mae Google wedi rhoi rheswm arall i ITRE ddathlu'r wythnos hon: pecyn o fargeinion ynni adnewyddadwy newydd 18, y bydd hanner y capasiti ohonynt yn Ewrop. Mae gan y cwmni ymfalchïo o'i “phrynu ynni mwyaf erioed”, gyda buddsoddiadau yng Ngwlad Belg (92 MW), Denmarc (160 MW), y Ffindir (255 MW) a Sweden (286 MW).

Credir i raddau helaeth am y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol o ran technoleg ddigidol. Ond mae ymchwydd y ganolfan ddata yn tynnu sylw at sut mae egni hanfodol yn aros - ac y bydd yn aros - i'w lwyddiant.

Nid y cwmnïau technoleg yn unig sydd wedi gafael yn y berthynas rhwng ynni ac arloesedd. Mae'r sector ynni ei hun yn gyflym yn ei gydnabod hefyd. Prif ddigwyddiad olew a nwy'r byd, er enghraifft - Arddangosfa a Chynhadledd Ryngwladol Petroliwm Abu Dhabi sydd ar ddod (ADIPEC) - cyn bo hir bydd yn croesawu cyn Is-lywydd Google ei hun, Sebastian Thrun, i siarad am ddigideiddio ynni. Mae gwesteiwr y gynhadledd, Cwmni Olew Cenedlaethol Abu Dhabi (ADNOC), eisoes cychwyn ar strategaeth mae'n galw “Oil & Gas 4.0”, er mwyn archwilio cysylltiad pŵer a digidol mewn byd sy'n cael ei siapio'n gynyddol gan Big Data a'r IoT. Yn wir, mae gan brif weithredwr ADNOC ei hun, Dr Sultan Ahmed Al Jaber o'r enw i'r sector ynni “ailfeddwl sut mae'n mabwysiadu a chymhwyso technoleg”.

y Mae gan IEA galw ynni byd-eang yn tyfu oddeutu 25% dros y ddau ddegawd nesaf. Bydd 2.5 biliwn arall o bobl sy'n symud i ardaloedd trefol gan 2050, ynghyd â dwy ran o dair o'r boblogaeth fyd-eang sy'n dod i mewn i'r dosbarth canol, yn creu pwysau aruthrol nid yn unig ar gyfer rhwydweithio cwmwl a llifoedd data newydd, ond hefyd ar gyfer y pŵer sy'n cefnogi'r technolegau newydd hyn.

Bydd gan yr ITRE lawer i'w drafod yr wythnos hon. Dylai gofio y bydd y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol yn dibynnu cymaint ar ynni ag ar dechnoleg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU

Sylwadau ar gau.