Cysylltiadau #Actig

| Medi 24, 2019
Mae gan yr Alban yr arbenigedd a’r weledigaeth i wasanaethu fel cyswllt rhwng rhanbarth yr Arctig a’r byd ehangach gyda chyfleoedd i helpu i fynd i’r afael â materion fel twristiaeth gynaliadwy, ynni adnewyddadwy a newid yn yr hinsawdd, meddai Ysgrifennydd Materion Allanol yr Alban.

Wrth lansio Fframwaith Polisi Arctig cyntaf yr Alban yn Orkney, amlygodd Fiona Hyslop gydweithrediad yn y gorffennol ac archwilio ar y cyd, wrth edrych ymlaen at sut y gall arbenigedd yr Alban ar faterion Arctig arwain at waith pellach gyda phartneriaid Arctig yn y dyfodol. Mae gwledydd sydd â thiriogaethau yn yr Arctig eisoes yn brif bartneriaid masnach i'r Alban, gan gyfrif am oddeutu 27.5% o'n hallforion tramor yn 2017. Maent hefyd yn darddiad bron i hanner yr holl fuddsoddiadau uniongyrchol tramor yn yr Alban.

Mae'r fframwaith yn gosod uchelgeisiau i'r Alban ledled yr Arctig wrth annog y byd academaidd, y gymdeithas ddinesig a sefydliadau'r llywodraeth i gael lefel uwch o gydweithio â chymheiriaid rhyngwladol.

Wrth siarad ar Gampws Ymchwil ac Arloesi Orkney yn Stromness, dywedodd Hyslop: “Mae'r Alban yn parhau i fod yn genedl Ewropeaidd sy'n edrych tuag allan, wedi ymrwymo i berthnasoedd cadarnhaol gyda'n cymdogion Ewropeaidd a'r rhai ymhellach i ffwrdd, er gwaethaf yr ansicrwydd ynghylch ymadawiad y DU o'r UE.

“Mae partneriaethau Albanaidd-Arctig wedi dwysáu dros y blynyddoedd diwethaf, gan gydnabod bod angen atebion rhyngwladol ar gyfer heriau rhyngwladol. Mae lansio Cysylltiadau Arctig yn creu cyfleoedd i fwrw ymlaen â gwaith amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd allweddol a chryfhau cysylltiadau masnach a buddsoddi mewn meysydd fel ynni adnewyddadwy ynghyd â hyrwyddo'r Alban fel canolbwynt trafnidiaeth forol a logisteg mewn lleoliad da. Byddwn hefyd yn defnyddio'r lansiad hwn i rannu arbenigedd blaenllaw'r Alban mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin fel comisiynu diogelwch a datgarboneiddio.

“Fel rhan o’n cynnig i’r Gogledd Uchel, rydym yn sefydlu cronfa i gefnogi cysylltiadau pobl i bobl i helpu cymunedau i adeiladu cysylltiadau Arctig ac annog prifysgolion yr Alban i gymryd rhan hyd yn oed yn agosach gyda Phrifysgol yr Arctig. Byddwn yn hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth o fewn gofal iechyd digidol ac addysg mewn ardaloedd anghysbell ac yn hyrwyddo ein cysylltiadau diwylliannol.

“Lansiad Fframwaith Polisi’r Arctig yw’r man cychwyn mewn oes gyffrous newydd ar gyfer cysylltiadau rhwng yr Alban a’r Arctig. Mae ein hymrwymiad i'r rhanbarth yn glir ac rwy'n benderfynol bod yr Alban yn parhau i fod yn bartner gweithredol wrth wynebu'r heriau a'r cyfleoedd y mae ein byd sy'n newid yn barhaus yn eu cyflwyno. ”

Cefndir

Yn cael ei gynnal ar y cyd â Menter yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd a Chyngor Ynysoedd Erch, y Fframwaith Polisi Arctig daeth y lansiad â llunwyr polisi, academyddion, arweinwyr busnes ac eraill sydd â diddordeb yn nyfodol perthynas yr Alban â'r Gogledd Uchel ynghyd.

Ymhlith y siaradwyr yn y lansiad mae:

  • Y Cynghorydd James Stockan, Arweinydd Cyngor Ynysoedd Erch
  • Mr Graeme Harrison, Rheolwr Ardal Orkney, Menter yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd
  • Janette Park, Curadur, Amgueddfa Stromness
  • Yr Athro Ted Cowan, Athro Emeritws Hanes yr Alban, Prifysgol Caeredin
  • Mr David Reid, Arweinydd Alldaith, Alldaith Dychwelyd yr Arctig
  • Dr Richard Smith, Aelod Alldaith, Alldaith Dychwelyd yr Arctig
  • Mr Thomas Knowles, Pennaeth Buddsoddi Strategol, Amgylchedd Hanesyddol yr Alban
  • Dr Sarah Mair Bellshaw, Canolfan Ymchwil Hamdden a Thwristiaeth
  • Ms Kisti Mijnhijmer, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth, Rhaglen Ymylon y Gogledd a'r Arctig

y Rhaglen Ymylol Gogleddol ac Arctig 2014-2020 yn ffurfio cydweithrediad rhwng naw gwlad partner rhaglen; aelod-wladwriaethau'r Ffindir, Iwerddon, Sweden a'r Deyrnas Unedig (yr Alban a Gogledd Iwerddon) mewn cydweithrediad ag Ynysoedd Ffaro, Gwlad yr Iâ, yr Ynys Las a Norwy.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae sefydliadau’r Alban wedi sicrhau cyfanswm o € 6.8 miliwn trwy raglen Ymylol y Gogledd a’r Arctig. Hyd yn hyn, mae dros hanner y prosiectau a ariannwyd trwy raglen APC wedi cynnwys dimensiwn Albanaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Alban

Sylwadau ar gau.