Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

| Medi 26, 2019

Mae'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Arbennig ar effaith newid yn yr hinsawdd ar gefnforoedd a'r cryosffer - rhannau wedi'u rhewi o'n planed. Mae'r adroddiad yn rhoi sylfaen wyddonol gref i lunwyr polisi ledled y byd am eu hymdrechion i foderneiddio'r economi, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a mynd i'r afael â'i effeithiau ar y cefnforoedd, hyrwyddo datblygu cynaliadwy a dileu tlodi.

Mae'r Comisiynydd Gweithredu Hinsawdd ac Ynni Miguel Arias Cañete, Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd Karmenu Vella a'r Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas yn croesawu'r adroddiad, gan ei ystyried yn alwad i ddeffro i'r gymuned fyd-eang fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau ar cefnforoedd cyn gynted â phosibl.

“Mae casgliadau’r adroddiad newydd hwn yn glir: mae cynhesu byd-eang a achosir gan bobl yn newid ein cefnforoedd yn sylweddol. Maent yn cynhesu, yn dod yn fwy asidig, yn cynnwys llai o ocsigen. Mae lefelau'r môr yn codi'n gynt o lawer na'r disgwyl.

“Mae effeithiau’r amgylchedd cyfnewidiol hwn yn ddinistriol i ecosystemau morol bregus fel riffiau cwrel, dolydd morwellt neu goedwigoedd gwymon. Mae diogelwch bwyd pobl yn dibynnu ar bysgodfeydd mewn perygl. Bydd yn rhaid i gymunedau arfordirol wynebu digwyddiadau eithafol amlach, fel tonnau gwres morol a llifogydd.

“Fodd bynnag, gall cefnforoedd iach hefyd ddarparu rhai o’r atebion i newid yn yr hinsawdd trwy ddal y rhan fwyaf o’r gwres gormodol a CO2 a gynhyrchir gan ein cymdeithas fodern, a thrwy ddarparu bwyd cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy.

“Dim ond os ydym yn cyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C y gall cefnforoedd aros yn iach. Felly mae'r UE yn parhau i annog gweithredu Cytundeb Paris yn uchelgeisiol. Ym mis Tachwedd 2018, mae'r UE eisoes wedi cyflwyno ei strategaeth i ddod yn economi di-garbon gan 2050 ac mae'r adroddiad hwn yn alwad frys arall i weithredu, gan ddangos pa mor bwysig yw bwrw ymlaen heb betruso ar y llwybr hwnnw.

“Mae'r UE hefyd yn gweithredu eisoes i fynd i'r afael â'r cysylltiad rhwng newid yn yr hinsawdd a'r cefnforoedd trwy ei strategaeth Llywodraethu Cefnfor. Mae'r Comisiwn hefyd wedi lansio Cenhadaeth Ymchwil ac Arloesi ar Gefnforoedd Iach i gyflawni'r atebion i ddiogelu'r eco-systemau gwerthfawr hyn.

“Mae’r adroddiad IPPC hwn yn rhoi’r ffeithiau diymwad inni, y dystiolaeth wyddonol, o sut mae ein hinsawdd yn newid a sut mae’n effeithio ar bob un ohonom. Ein cyfrifoldeb ni fel gwleidyddion yw trosi'r ffeithiau hyn yn gamau gweithredu. ”

Cefndir

Ynglŷn â'r UE, newid yn yr hinsawdd a chefnforoedd

O dan Gytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, mae'r UE wedi ymrwymo i dorri 40 o leiaf 2030% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr. Buddsoddiad yw hwn yn ein ffyniant a chynaliadwyedd economi Ewrop. Mae'r UE wedi sefydlu fframwaith rheoleiddio modern ac uwch ar gyfer y trawsnewid ynni glân, gan gyflawni amcan Comisiwn Juncker i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes ynni adnewyddadwy ac i roi effeithlonrwydd ynni yn gyntaf. Er enghraifft, erbyn 2030, bydd 32% o ddefnydd ynni'r UE yn dod o ffynonellau adnewyddadwy. Gyda'r mesurau hyn ar waith ar hyn o bryd, mae'r UE hyd yn oed yn mynd i or-gyflawni'r targed hwn a lleihau ei allyriadau 45%. Mae hyn yn cynnwys ynni'r cefnfor, o'r gwynt, y tonnau neu'r llanw. Yr UE yw'r arweinydd byd-eang mewn technolegau ynni cefnfor.

Mae mesurau eraill sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd a'r cefnforoedd yn cynnwys sefydlu Ardaloedd Morol Gwarchodedig (MPAs). Mae MPAs yn cefnogi addasu a lliniaru newid yn yr hinsawdd wrth ddarparu gwasanaethau ecosystem eraill. Maent yn amddiffyn cynefinoedd arfordirol (riffiau cwrel, mangrofau, gwlyptiroedd), yn lleihau amlygiad pobl i risgiau newid yn yr hinsawdd ac yn gweithredu fel seilwaith naturiol (ee amddiffyn rhag stormydd). Yn 2018, mae'r UE wedi cyflawni targed y Cenhedloedd Unedig o amddiffyn 10% o'i ddyfroedd fel MPA, ddwy flynedd cyn dyddiad cau 2020.

Ynglŷn â'r IPCC

Y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) yw corff y Cenhedloedd Unedig sy'n gyfrifol am asesu'r wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd. Mae ei adroddiadau yn seiliedig yn bennaf ar lenyddiaeth wyddonol a thechnegol a adolygwyd gan gymheiriaid ac a gyhoeddwyd ac maent yn dwyn ynghyd gannoedd o arbenigwyr blaenllaw o bob cwr o'r byd.

Mwy o wybodaeth

Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC)

Dolen i'r adroddiad

Planet i Bawb: strategaeth hirdymor ar y wefan Europa, gan gynnwys testun Cyfathrebu'r Comisiwn

Strategaeth Llywodraethu Cefnfor

Gwybodaeth bellach am ymchwil a hinsawdd yr UE

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cenhedloedd Unedig, US

Sylwadau ar gau.