Mae gwastraff-i-ynni gartref yn #CircularEconomy - #CEWEP Yn Cyflwyno #SustainabilityRoadMap2035

| Medi 26, 2019

Ar 24 Medi, lansiodd CEWEP, yn cynrychioli gweithredwyr gweithfeydd Gwastraff-i-Ynni Ewropeaidd y cyntaf erioed Map Ffordd Cynaliadwyedd Gwastraff-i-Ynni. Mae'r ddogfen newydd, a gyflwynir o flaen mwy na llunwyr polisi Ewropeaidd 100, rhanddeiliaid a chynrychiolwyr diwydiant ym Mrwsel yn manylu ar weledigaeth y sector i 2035 gan ddangos sut mae'r sector Gwastraff i Ynni yn darparu gwasanaethau hanfodol i'r gymdeithas.

“Ni allwn siarad am economi gylchol yn 2035 heb siarad am sut i gadw’r cylchoedd deunydd yn lân, sut i sicrhau bod yr holl wastraff na ellir ei ailgylchu yn dal i gael ei drin yn ddiogel, bod yr holl werth sy’n gynhenid ​​yn y gwastraff, yr egni a’r deunyddiau gweddilliol. , yn cael ei ddefnyddio. Hynny yw, fel y sector Gwastraff-i-Ynni, rydym yn teimlo'n gartrefol yn yr economi gylchol, rydym ni a bydd ein hangen, ”meddai Paul De Bruycker, llywydd CEWEP yn ystod y digwyddiad.

Yn ôl cyfrifiadau CEWEP, bydd Ewrop yn dal i gynhyrchu tua 142 miliwn tunnell o wastraff gweddilliol y bydd angen ei drin yn 2035 hyd yn oed os bydd yr holl dargedau gwastraff a osodwyd gan Gyfreithiau Gwastraff yr UE a fabwysiadwyd yn 2018 yn cael eu cyrraedd mewn pryd. Mae angen dadl ynghylch y ffordd orau o drin y gwastraff hwn, yn enwedig gan na fyddai'r galluoedd trin cyfredol yn ddigonol ar gyfer tua 40 miliwn o'r gwastraff gweddilliol hwn (rhagor o wybodaeth). At hynny, dylai deddfwriaeth yr UE yn y dyfodol fynd i'r afael â gwastraff masnachol a diwydiannol trwy osod targedau ailgylchu a dargyfeirio tirlenwi rhwymol ar gyfer y ffrydiau gwastraff hyn.

Mae'r map ffordd yn galw am gydnabod rôl Gwastraff i Ynni wrth drin gwastraff sydd wedi'i halogi â sylweddau nad ydynt yn ffit i'w ailgylchu ac fel hyn yn galluogi ailgylchu o ansawdd. Yn ogystal, mae Gwastraff i Ynni hefyd yn cyfrannu at ailgylchu trwy adfer metelau a mwynau o'r lludw gwaelod. Er bod y metelau a adferwyd yn cael eu cyfrif tuag at y targedau ailgylchu, nid oes gan ailgylchu'r ffracsiwn mwynol o ludw gwaelod yr un gydnabyddiaeth er bod deunyddiau crai fel tywod a graean y byddai eu hangen mewn amrywiol gymwysiadau adeiladu yn cael eu disodli yn y modd hwn.

Yn ei fap ffordd mae CEWEP yn galw am gydnabod rôl gyfannol Gwastraff i Ynni wrth amddiffyn yr hinsawdd trwy drin gwastraff a fyddai fel arall yn cael ei dirlenwi ac yn disodli tanwydd ffosil a fyddai wedi cael ei losgi mewn gweithfeydd pŵer confensiynol. Mae'r trydan, gwres a stêm a gynhyrchir gan Blanhigion Gwastraff-i-Ynni Ewropeaidd yn cael eu cyflenwi i breswylwyr a diwydiant, fodd bynnag, byddai ehangu'r seilwaith sydd ar gael yn helpu i ddefnyddio'r ynni hwn hyd yn oed yn fwy effeithlon.

“Mae llawer o gwestiynau wedi bod yn codi: sut i drin gwastraff cymysg, sut i drin gwastraff masnachol a diwydiannol yn ddibynadwy, sut i leihau tirlenwi ar raddfa fawr yn sylweddol, sut i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac ati. Mae angen mynd i’r afael â’r holl faterion pwysig hyn a mae angen Gwastraff-i-Ynni arnom ar gyfer hynny, ”crynhodd Paul De Bruycker.

Cyd-drefnwyd y digwyddiad gydag ESWET, y gymdeithas Ewropeaidd sy'n cynrychioli gweithgynhyrchwyr ym maes Technoleg Gwastraff-i-Ynni, lle gwnaethant hefyd gyflwyno Gweledigaeth Gwastraff-i-Ynni yn 2050: Technolegau Glân ar gyfer Rheoli Gwastraff Cynaliadwy.


Map Ffordd Cynaliadwyedd WtE 2035


Sleidiau lansio map ffordd
(24 / 09 / 2019)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, biodanwyddau, economi Cylchlythyr, ynni, farchnad ynni, Diogelwch ynni, Gwastraff

Sylwadau ar gau.