#EnergyEfficiency yn gyntaf: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu tri Argymhelliad i helpu aelod-wladwriaethau i roi'r trawsnewidiad ynni glân ar waith

| Medi 27, 2019

Mae rhoi effeithlonrwydd ynni yn gyntaf yn un o amcanion allweddol yr Undeb Ynni. Mae arbedion ynni yn ffordd effeithlon o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a thrwy hynny gyfrannu at weithred yr UE yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Maen nhw hefyd yn helpu Ewropeaid i arbed arian ar eu biliau ynni.

Heddiw, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd dri argymhelliad i helpu aelod-wladwriaethau i drawsosod a gweithredu'r diwygio'r Gyfarwyddeb ar Effeithlonrwydd Ynni. Maent yn arbennig o berthnasol yng nghyd-destun cwblhau'r Cynlluniau Ynni a Hinsawdd Cenedlaethol. Mae'r Gyfarwyddeb hon yn un o'r darnau blaenllaw yn y Pecyn Ynni Glan i Bawb Ewrop lle mae'r UE wedi gosod y targedau uchelgeisiol i fod o leiaf 32.5% yn fwy effeithlon o ran ynni gan 2030, o'i gymharu â senario 'busnes fel arfer'. Mae'r argymhellion yn darparu canllawiau manwl ar weithrediad ymarferol y rhwymedigaeth arbed ynni am y cyfnod 1 Ionawr 2021 i 31 Rhagfyr 2030; y darpariaethau mesuryddion a biliau diwygiedig ar gyfer ynni thermol; ac effeithlonrwydd gwresogi ac oeri.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Rhaid i ni sicrhau bod cyfraniadau cenedlaethol ar effeithlonrwydd ynni yn gyfystyr â tharged 2030 yr UE o 32.5% o leiaf. Gallai'r bwlch fod mor fawr â thua chwe phwynt canran ac felly, rydym yn gwahodd aelod-wladwriaethau i gamu i fyny eu gêm. Bydd yr argymhellion a fabwysiadwyd heddiw yn helpu aelod-wladwriaethau i fanteisio i'r eithaf ar y potensial presennol. Nid yw'n ymwneud â hygrededd yn unig. Peidiwn â cholli’r cyfle i foderneiddio ein heconomïau. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Miguel Arias Cañete: “Ewrop yw’r mewnforiwr mwyaf o danwydd ffosil yn y byd. Gyda'n huchelgais cynyddol ar effeithlonrwydd ynni, rydyn ni'n rhoi diwedd ar hyn. Mae'r rheolau effeithlonrwydd ynni diwygiedig yn hwb mawr i annibyniaeth ynni Ewrop. Bydd llawer o'r hyn a wariwn ar danwydd ffosil wedi'i fewnforio bellach yn cael ei fuddsoddi gartref mewn adeiladau mwy effeithlon, diwydiannau cynaliadwy a thrafnidiaeth. Bydd y targed newydd o 32.5% yn rhoi hwb i’n cystadleurwydd diwydiannol, yn creu swyddi, yn lleihau biliau ynni, yn helpu i fynd i’r afael â thlodi ynni a gwella ansawdd aer ”.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr argymhellion a pholisi effeithlonrwydd ynni'r UE yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, farchnad ynni, Diogelwch ynni, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Strategaeth Diogelwch Ynni Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.