Mae arbenigwyr Chatham House yn archwilio sut y gallai’r sgandal arlywyddol ddiweddaraf chwarae allan yng ngwleidyddiaeth ddomestig yr Unol Daleithiau, yn yr Wcrain ac mewn materion rhyngwladol.
Uwch Gymrawd Ymchwil, yr UD a Rhaglen America
Pennaeth Rhaglen yr UD ac America, a Deon Academi y Frenhines Elizabeth II, Chatham House
Cymrawd Ymchwil a Rheolwr, Fforwm yr Wcráin, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia
Pennaeth, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House
Mae Donald Trump yn siarad yn y Cenhedloedd Unedig ar 24 Medi. Llun: Getty Images.

Yn sgil adroddiad chwythwr chwiban a honnodd fod Donald Trump wedi cysylltu cymorth milwrol â’r Wcráin â pharodrwydd yr olaf i ymchwilio i’r cyn is-lywydd Joe Biden, ymgeisydd blaenllaw ar gyfer yr enwebiad Democrataidd yn etholiadau arlywyddol 2020, a’i fab, Hunter, Llefarydd y Democratiaid Tŷ. Mae Nancy Pelosi wedi cychwyn ymchwiliad uchelgyhuddo ffurfiol. Mae arbenigwyr Chatham House yn archwilio effaith y tro diweddaraf hwn o ddigwyddiadau.

Mae digon o gwestiynau i'r Gyngres ac i gynghreiriaid tramor

Lindsay Newman

Am fwy na blwyddyn, bu'r Democratiaid yn gweithio i ymchwilio i gyfranogiad posib yr Arlywydd Donald Trump yn ymyrraeth Rwsia yn etholiad arlywyddol 2016. Nawr, ymhen wythnos, mae'n ymddangos eu bod wedi penderfynu bod testun galwad ffôn gydag Arlywydd Wcrain Volodymyr Zelenskyi ac ymdrechion honedig dilynol gan weinyddiaeth Trump i atal rhyddhau adroddiad chwythwr chwiban cysylltiedig yn droseddau clir, anghyraeddadwy.

Ymhlith y cwestiynau allweddol sydd o'n blaenau fydd, o ystyried y rhaniad presennol o fewn y blaid Ddemocrataidd rhwng blaengarwyr a chymedrolwyr, a fydd mwyafrif Democratiaid y Tŷ yn pleidleisio i uchelgyhuddo Trump, yn enwedig os yw'r adroddiad chwythwr chwiban yn cael ei ryddhau. Hyd yn oed yn fwy ansicr yw a oes unrhyw bosibilrwydd y byddai 2 / 3 o’r Senedd a arweinir gan Weriniaethwyr yn pleidleisio i euogfarnu Trump, yn enwedig o ystyried ei bleidleisio cadarn o fewn y blaid Weriniaethol ac adroddodd deimlad cyhoeddus budr tuag at uchelgyhuddo.

Ar ben hynny, a fydd gambl y Democratiaid ar uchelgyhuddo bellach yn tanseilio cefnogaeth Trump i 2020, neu a fydd naratif 'Biden Wcráin' yn disodli ymatal 'e-bost Clinton' 2016?

Y tu allan i'r Unol Daleithiau, bydd gan alwad Zelenskyi atseiniau ar gyfer sut mae arweinwyr tramor yn ymgysylltu â gweinyddiaeth Trump. Er nad yw atal amod cymorth tramor yn ddim byd newydd - yn 2013, rhewodd Barack Obama rywfaint o gymorth ac offer milwrol i’r Aifft ar ôl i’r Arlywydd Abdel Fattah al-Sisi gymryd pŵer - atal cymorth tramor yn ôl i gynghreiriad oni bai bod y cynghreiriad hwnnw’n ymchwilio i wleidyddiaeth ddomestig yn yr Unol Daleithiau. mae gwrthwynebwr, hyd y gwyddys, yn diriogaeth nas profwyd.

Gall y cynsail hwn adael llywodraethau tramor mewn sefyllfa fregus pan fyddant yn ateb galwad gan swyddog gweinyddol ac yn codi'r cwestiwn a fydd cynghreiriaid, sydd eisoes wedi blino ar bolisi tramor gweinyddol Trump aflonyddgar, yn ceisio cryfhau cysylltiadau â phwerau eraill fel Tsieina a, i raddau llai, Rwsia.

Bydd uchelgyhuddo yn sbarduno newid mewn agweddau

Leslie Vinjamuri

Mae Donald Trump wedi bod yn destun cyfres anghymesur o hir a storïol o ymchwiliadau i enwaediad yr arlywydd o’r normau a’r deddfau sy’n llywodraethu, ymhlith pethau eraill, cyllid yr arlywydd a’i rwystr o ymchwiliadau.

Fodd bynnag, mae'r penderfyniad i fwrw ymlaen ag uchelgyhuddiad ffurfiol yn newidiwr gemau. Bydd hyn yn rhoi pwysau ar bob rhan o lywodraeth yr UD a moesgarwch i gefnogi'r egwyddor a'r arfer o ymchwilio. Bydd yn symbylu sylw'r cyhoedd. Bydd gwrandawiadau uchelgyhuddo yn wleidyddol hir a dwys.

Ac os hanes yw unrhyw beth i fynd heibio, bydd gwrandawiadau uchelgyhuddo yn sbarduno newid yn agweddau'r cyhoedd, ac nid o blaid yr arlywydd o reidrwydd. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r cyhoedd yn America wedi edrych ar ymchwiliadau Congressional trwy lens bleidiol. Ond mae geiriau'n bwysig ac mae gwrandawiadau uchelgyhuddo ffurfiol yn debygol o fod yn wahanol.

Yn gyntaf, mae'r ffaith bod Nancy Pelosi, siaradwr Tŷ'r Cynrychiolwyr, wedi bod yn fwriadol ac yn amharod i ddechrau proses uchelgyhuddo ffurfiol yn ychwanegu cyfreithlondeb i'w phenderfyniad i wneud hynny nawr ac mae hefyd yn awgrymu i'r cyhoedd fod yr honiadau diweddaraf yn wahanol yn y bôn. .

Yn ail, mae'r honiadau cyfredol yn ganlyniadol ar unwaith oherwydd eu bod o arwyddocâd ar gyfer etholiadau arlywyddol 2020.

Os yw Trump wrthi’n ceisio tanseilio un o’r ymgeiswyr blaenllaw ar gyfer yr enwebiad Democrataidd, daw gwrandawiadau uchelgyhuddo yn uniongyrchol berthnasol i sancteiddrwydd ac uniondeb yr ysgolion cynradd Democrataidd ac etholiad 2020. Mae'r Gyngres hefyd mewn perygl o gael ei gweld yn tanseilio rhagolygon arlywydd sy'n eistedd os yw honiadau'r chwythwr chwiban yn troi allan i fod yn annilys. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r Gyngres dan bwysau i symud yn gyflym. Mae hwn yn wahaniaeth allweddol rhwng ymchwiliadau Mueller a honiadau chwythwr chwiban heddiw.

Yn drydydd, mae'r set gyfredol o honiadau yn awgrymu bod yr arlywydd yn cymryd risg gyda diogelwch cenedlaethol America a'i democratiaeth, i gyd ar yr un pryd. Mae gwarantu diogelwch Wcráin yn greiddiol i bolisi tramor America, yn enwedig ers atodiad Rwsia 2014 o Crimea. Bydd parodrwydd honedig Trump i wneud cymorth milwrol yr Unol Daleithiau yn amodol ar alw bod yr Wcrain yn ymchwilio i’r cyn is-lywydd a bydd un o’r prif ymgeiswyr Democrataidd yn anodd hyd yn oed i Weriniaethwyr ei anwybyddu, os caiff ei gadarnhau.

Sefyllfa anodd i'r Wcráin

Orysia Lutsevych a James Nixey

Wedi'i ddal yn y groes groes mae'r Wcráin. Mae'n labordy democratiaeth sy'n wynebu bygythiadau dirfodol deublyg - yn fewnol rhag llygredd, ac yn allanol o Rwsia nad yw'n credu y dylai'r wladwriaeth annibynnol fod mwyafrif helaeth ei 45 miliwn o ddinasyddion a chyfraith ryngwladol yn nodi ei bod. Yn y cyd-destun hwn, mae datblygiad yr Unol Daleithiau a chymorth milwrol i'r Wcráin yn parhau i fod yn hollbwysig.

Mae Zelenskyi wir yn gobeithio datrys y gwrthdaro â Rwsia, er nad yw nodau'r Kremlin tuag at yr Wcrain wedi newid. Gallai heddwch am bris budd cenedlaethol yr Wcrain ansefydlogi'r wlad yn fewnol.

Mae gan yr Arlywyddion Trump a Putin farn hynod debyg ar yr Wcrain. Nid yw'r ddau yn poeni llawer am ei phobl a'i huchelgeisiau, ac yn ei ystyried - nid Rwsia - fel prif achos y nadir mewn perthynas rhwng y ddau 'bwer mawr'. Ond rhaid gwrthwynebu'r demtasiwn i Trump bwyso Kyiv i fargen, yn hytrach na'r Kremlin.

I fod yn sicr, roedd Hunter Biden yn annoeth i fod yn rhan o gwmni ynni cysgodol Wcrain. Mae'n parhau i fod yn ddigalon sut mae cymaint o Orllewinwyr dylanwadol yn cymryd rhan gyda chymeriadau amheus trwy'r gofod ôl-Sofietaidd. Ond heb unrhyw dystiolaeth o gamwedd gan dad neu fab Biden, ymddengys mai'r brif stori ar gyfer yr Wcrain yw un o flacmel de facto: datblygu a chymorth milwrol (mae dirfawr angen amdano) yn gyfnewid am 'faw'.