Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu platfform cyfan Huawei 5G i unrhyw gwmni Americanaidd sydd am ei weithgynhyrchu a’i osod a ei weithredu, yn gwbl annibynnol ar Huawei ”.

Mae Huawei, gwneuthurwr offer telathrebu mwyaf y byd, wedi bod ar restr ddu masnach yr Unol Daleithiau ers mis Mai ynghylch pryderon y gallai Beijing ddefnyddio ei offer i ysbïo. Mae Huawei wedi gwadu honiadau dro ar ôl tro y byddai’n helpu llywodraeth China i sbïo ar system telathrebu gwledydd eraill neu darfu arni.

Cafodd yr agoraethau diweddar gan y cwmni i’r Unol Daleithiau eu dyfynnu gan Dr Hui Cao, Pennaeth Strategaeth a Pholisi Huawei EU, a oedd yn siarad mewn digwyddiad ym Mrwsel. Dywedodd, “Mae hwn yn 'offrwm heddwch' y gobeithiwn y bydd yn cael ei ystyried."

Dywedodd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Huawei Technologies Co Ltd, Ren Zhengfei, ddydd Iau fod y cwmni eisoes yn cynhyrchu gorsafoedd sylfaen 5G sy'n rhydd o gydrannau'r Unol Daleithiau ac yn bwriadu cynhyrchu mwy na dwbl y flwyddyn nesaf. O fis Hydref, bydd y cwmni'n cynhyrchu 5,000 o orsafoedd sylfaen cyfathrebu symudol 5G bob mis, a'r flwyddyn nesaf mae'n bwriadu gwneud tua 1.5 miliwn o orsafoedd, meddai.

Roedd Dr Cao yn siarad ar wahân mewn digwyddiad ar sut y gall 5G helpu i hyrwyddo’r hyn a elwir yn “gysylltedd trafnidiaeth”, gan baratoi’r ffordd ar gyfer “ffyrdd mwy diogel ac amgylchedd glanach.”

Dywedodd y gall ei gwmni “ddod yn bartner anhepgor i’r Undeb Ewropeaidd” wrth iddo ymdrechu i ddatblygu rhwydweithiau diogel a dibynadwy i rymuso dyfodol digidol cyffredin ar draws y cyfandir.

Clywodd y ddadl “DigitALL” y gallai Ewrop chwarae rhan flaenllaw yn chwyldro cyfathrebu symudol 5G trwy ddatblygu Digital Trust gyda’i phartneriaid technoleg.

“Bydd sofraniaeth dechnoleg yr UE - gan bwysleisio seiberddiogelwch, diogelu data a phreifatrwydd - yn cael ei wella trwy weithio’n agos gyda’r diwydiant TGCh,” meddai Dr Cao.

“Fel prif gyflenwr offer telathrebu’r byd, mae Huawei yn barod i fynd i’r afael â phryderon yr UE am ystod eang o faterion, o lywodraethu data a moeseg AI i reoli risgiau’r gadwyn gyflenwi ar gyfer offer a ddefnyddir yn seilwaith critigol a systemau digidol Ewrop,” Tynnodd Dr Cao sylw.

Wrth siarad â chynulleidfa o ddadansoddwyr, cyflwynodd Dr Cao adroddiad 2025 Global Industry Vision Huawei, sy'n rhoi manylion y Megatrends 10 mewn datblygiad TGCh y gellir ei ddisgwyl dros y pum mlynedd nesaf.

“Os yw’r UE yn flaengar ac yn bachu ar y cyfleoedd y mae’r technolegau newydd hyn yn eu cynrychioli, gall arwain y byd yn y chwyldro digidol wrth gynnal agwedd ddoeth tuag at sofraniaeth technoleg,” meddai Dr Cao.

Mae'r “Megatrends” 10 a nodwyd yn adroddiad Gweledigaeth 2025 Diwydiant Byd-eang Huawei, sy'n llunio'r dyfodol ac yn ysbrydoli oes newydd o gynhwysiant digidol, yn cynnwys:
- Dysgu byw gyda robotiaid: bydd cyfradd fabwysiadu robotiaid domestig deallus yn cyrraedd 14% erbyn 2025.
- Dysgu gweithio gyda robotiaid: bydd robotiaid diwydiannol yn gweithio ochr yn ochr â phobl ym maes gweithgynhyrchu, gyda robotiaid 103 ar gyfer pob gweithiwr 10,000 a gyflwynir gan 2025.
- Golwg Fawr: bydd canran y cwmnïau sy'n defnyddio Realiti Estynedig a Rhithwir yn cynyddu i 10%.
- Creadigrwydd Estynedig: Bydd 97% o gwmnïau mawr yn defnyddio AI yn eu gwasanaethau neu eu gweithrediadau.
- Bydd cyfathrebu'n dod yn ddi-ffrithiant: bydd mentrau'n gwneud defnydd effeithlon o 86% o'r data y maen nhw'n ei gynhyrchu.
- Dim angen chwilio: bydd cyfradd fabwysiadu cynorthwywyr digidol personol deallus yn cyrraedd 90per cent.
- Bydd ceir yn cael eu cysylltu fwyfwy â'r Rhyngrwyd ac â'i gilydd: bydd technoleg C-V2X (Cerbyd Cellog i Bopeth) yn cael ei gosod yn 15% o gerbydau'r byd.

bydd faint o ddata byd-eang a gynhyrchir yn flynyddol yn cyrraedd zettabytes 180.

Dywedodd Dr Cao y bydd rhwydweithiau 5G yn cwmpasu 58% o boblogaeth y byd erbyn 2025.

“Byddwn yn byw mewn economi gynyddol symbiotig Bydd 85% o gymwysiadau busnes yn seiliedig ar gymylau.”

Meddai, “Roeddem yn byw mewn cyfnod hanesyddol pan fydd y datblygiadau technolegol aruthrol a welwn yn trawsnewid ein bywydau yn llwyr, p'un a ydym yn ei hoffi ai peidio.

“Gyrwyr fydd robotiaid ac AI. Gall robotiaid ddod yn aelodau newydd o'n teulu ac amcangyfrifir y bydd gan 14 y cant o deuluoedd robot domestig craff yn eu cartrefi yn y dyfodol. Bydd robotiaid yn newid ein marchnadoedd swyddi. Y cwestiwn yw: ydyn ni'n barod am newid o'r fath? ”

Meddai, “Rydyn ni yn Huawei eisiau atebion gwyrdd, sy'n golygu lleiafswm llygredd a ffyrdd mwy diogel.”

Amcangyfrifir, meddai, erbyn 2022, y bydd C-V15X (Cerbyd Cellog i Bopeth) yn 2 y cant o geir a gallai hyn godi i 30 i 40 y cant mewn rhai dinasoedd. Erbyn 2021 dywedodd y bydd mwyafrif y cerbydau newydd a gynhyrchir yn Tsieina yn cefnogi C-V2X.

Dywedodd, yr wythnos hon, y cyhoeddwyd y bydd maes awyr newydd yn cael ei adeiladu yn Beijing a fydd yn trin tua 76 miliwn o deithwyr y flwyddyn. “Bydd angen effeithlonrwydd uchel fel systemau adnabod wynebau a systemau parcio arbennig ar gyfer niferoedd mor enfawr o deithwyr. Bydd robotiaid ac AI yn diwallu llawer o'r angen hwn. "

Pwysleisiodd Huawei hefyd botensial ei atebion 5G i fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol hanfodol trwy leihau, er enghraifft, tagfeydd traffig ac allyriadau CO2 trwy gyfathrebu 5G a thechnoleg cerbydau cysylltiedig.

Prif siaradwr arall yn y digwyddiad oedd Dr Fabrizio Cortesi, Cyfarwyddwr Strategaeth a Chydweithrediad adran Rhwydweithiau Di-wifr Huawei Europe, a ddywedodd fod y tueddiadau yn y sector telathrebu hyd at 2025 yn cynnig buddion, gan gynnwys sicrhau ffyrdd mwy diogel ac amgylchedd glanach.

Roedd torri tagfeydd mewn dinasoedd yn golygu ffyrdd mwy diogel tra byddai arbedion ar ddefnydd tanwydd yn gwella ansawdd aer.

Diffiniodd “gysylltedd trafnidiaeth” fel un a fyddai’n golygu y byddai cerbydau’n cael eu cysylltu fwyfwy â’i gilydd, â seilwaith ffyrdd ac â’r rhyngrwyd.

Meddai: “Mae 5G yn wyrdd ac mae’n cynnig cyfleoedd heb eu hail i liniaru newid yn yr hinsawdd.

“Mae gennym dechnoleg sy'n atal y dyfodol yn C-V2X (Cerbyd Cellog i Bopeth), sy'n gweithio orau gyda 5G, a hyderwn y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn integreiddio'n llawn, yr hyn a fydd yn fuan yn safon fyd-eang ar gyfer ceir cysylltiedig, i mewn ei Ddeddf Ddirprwyedig sydd ar ddod ar gyfer Systemau Cludiant Deallusol Cydweithredol (C-ITS). "

Dywedodd y byddai 5G yn “alluogwr” allweddol wrth gyflawni'r tueddiadau newydd a amlinellwyd yn y digwyddiad.

“Gall 5G wneud y byd yn wyrddach a dod â gwelliannau ym mhobman, yn anad dim oherwydd ei fod yn hynod effeithlon o ran pŵer.”

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd bellach yn ailfeddwl ei ddeddfwriaeth C-ITS cyn ei hailgyflwyno i'r Cyngor Ewropeaidd erbyn diwedd y flwyddyn.

“Dyma gyfle i Ewrop gyflwyno deddfwriaeth a fydd yn caniatáu iddi ymuno â China a’r Unol Daleithiau ar flaen y gad o ran arloesi mewn cerbydau cysylltiedig, wrth inni fynd i mewn i oes 5G,” meddai Cortesi.

Trwy ddefnyddio 5G yn llawn, ceir cysylltiedig deallus, IoT, cyfrifiadura cwantwm a thechnolegau craff eraill, gall system drafnidiaeth ddeallus iach helpu i leddfu bywydau trigolion trefol prysur, lleihau costau teithio ac amseroedd teithio, a hybu effeithlonrwydd ar draws dinasoedd Ewropeaidd, yn ogystal â lleihau nifer y damweiniau a marwolaethau ar ffyrdd y cyfandir.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Dyddiad, Diogelu data, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol, Economi, cynnwys, Erthygl Sylw, gwyliadwriaeth màs, diogelwch

Sylwadau ar gau.