Partneriaeth Newydd Affrica-Caribïaidd-Môr Tawel / Undeb Ewropeaidd: Mae'r prif drafodwyr yn cytuno ar flaenoriaethau economaidd ar gyfer cytundeb yn y dyfodol

| Medi 30, 2019

Yn cyfarfod yn Efrog Newydd ar 28 Medi ar gyrion Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, y prif drafodwyr ComisiynyddMimica (Yn y llun) a nododd y Gweinidog Togolese Robert Dussey ymhellach fframwaith economaidd cysylltiadau yn y dyfodol rhwng gwledydd Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel â'r Undeb Ewropeaidd ar ôl 2020.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol a Phrif Drafodwr yr UE, Neven Mimica: “Flwyddyn ar ôl lansio ein trafodaethau, mae siâp y cytundeb yn y dyfodol yn dod yn fwy manwl gywir bob dydd. Heddiw, gwnaethom gymeradwyo'r testun ar y blaenoriaethau economaidd sy'n anelu at hybu twf, swyddi a gwell amodau byw i bawb. Ond mae'r cloc yn tician, ac rydw i'n cyfrif ar yr holl bartneriaid i wneud yr ymdrechion angenrheidiol i gyflwyno cytundeb rydyn ni i gyd ei eisiau cyn bo hir: modern ac uchelgeisiol. "

Dywedodd Gweinidog Materion Tramor Togo, Cydweithrediad ac Integreiddiad Affrica Robert Dussey, necgotiator hief yr ACP a chadeirydd Grŵp Negodi Canolog y Gweinidogion: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r gwaith y mae ein trafodwyr wedi’i wneud ers ein cyfarfod diwethaf. Rydym wedi gwneud cynnydd rhagorol gyda'n gilydd, a diolchaf i bawb sydd wedi gweithio'n ddiysgog i hyrwyddo'r sylfaen gyffredin a'r protocolau rhanbarthol. Rydym yn cadarnhau ein hymrwymiad i ddod â Chytundeb i ben a fydd yn cynhyrchu canlyniad ennill-ennill i'r ACP a'r UE. "

Y camau nesaf

Bydd y trafodaethau yn parhau ar y rhannau sy'n weddill o'r cytundeb yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae'r trafodaethau ar yr hyn a elwir yn “sylfaen gyffredin” ar gyfer pob gwlad yn cwmpasu'r darpariaethau cyffredinol, cydweithredu rhyngwladol, y dull cydweithredu, y fframwaith sefydliadol a'r darpariaethau terfynol.

Ar yr un pryd, bydd sgyrsiau ar y tair partneriaeth â phob rhanbarth yn dwysáu. Disgwylir i'r prif drafodwyr drafod cynnydd ar y tair colofn ranbarthol yn eu cyfarfod nesaf, a drefnwyd ar gyfer mis Hydref.

Cefndir

Disgwylir i Gytundeb Cotonou sy'n llywodraethu cysylltiadau UE-ACP ddod i ben yn 2020. Lansiwyd trafodaethau ar Bartneriaeth ACP-EU newydd ym mis Medi 2018.

Canolbwyntiodd y rowndiau cychwynnol o sgyrsiau yn bennaf ar y “sylfaen gyffredin”, sy'n nodi'r gwerthoedd a'r egwyddorion sy'n dod â gwledydd yr UE ac ACP ynghyd ac yn nodi'r meysydd blaenoriaeth strategol y mae'r ddwy ochr yn bwriadu gweithio arnynt gyda'i gilydd.

Yn ogystal, mae cytundeb y dyfodol i fod i gynnwys pileri rhanbarthol penodol sy'n canolbwyntio ar weithredu gan ganolbwyntio ar anghenion pob rhanbarth. Daeth y rownd gyntaf o ymgynghoriadau ar y pileri rhanbarthol i ben yng ngwanwyn 2019.

Bydd Partneriaeth ACP-UE y dyfodol yn cadarnhau ymhellach y cysylltiadau gwleidyddol agos rhwng yr UE a gwledydd ACP ar lwyfan y byd. Gyda'i gilydd, mae gwledydd ACP a'r UE yn cynrychioli mwy na hanner aelod-wledydd y Cenhedloedd Unedig a dros 1.5 biliwn o bobl.

Mwy o wybodaeth

Mandad negodi ACP

Cyfarwyddebau Negodi UE

Cwestiynau ac atebion: Partneriaeth ACP-EU newydd ar ôl 2020

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, ACP, Affrica, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.