Yn rhy fuan i alw #JunckerPlan yn llwyddiant - adroddiad newydd

| Hydref 3, 2019
Mae cynllun buddsoddi mawr nesaf yr UE, sy'n olynu Cynllun Juncker, fel y'i gelwir, yn debygol o fod yn ganolog i 'Fargen Werdd Euroean' y mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi cyffwrdd â hi. Ond mae adroddiad a ryddhawyd gan Gyrff Anllywodraethol Corfflu a Rhwydwaith Gwylio Banc CEE yn canfod bod Cynllun Juncker hyd yma wedi dangos gwendidau yn ei dryloywder, ei gynaliadwyedd, ei grynodiad daearyddol a'i ychwanegedd, ac yn galw am welliannau ar gyfer ei gyfnod ôl-2020.
Lansiwyd y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), conglfaen Cynllun Juncker, ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yng Ngwanwyn 2015 gyda'r nod o ysgogi cyllideb yr UE i ysgogi cyfalaf preifat a chataleiddio strategol, buddsoddiadau trawsnewidiol a chynhyrchiol gyda gwerth ychwanegol economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol uchel. Fe'i galwyd yn llwyddiant hyd yn oed cyn i asesiad cadarn o gyflawniadau'r cynllun gael ei gwblhau.
Gan archwilio perfformiad cam peilot yr EFSI, mae'r adroddiad newydd yn nodi nifer o ddiffygion difrifol y mae angen mynd i'r afael â hwy os yw ei olynydd i gael yr effaith a fwriadwyd.
  • Cynaliadwyedd: Cefnogaeth EFSI ar gyfer prosiectau sydd wedi'u labelu 'gweithredu yn yr hinsawdd' (gweler y rhestr lawn yma) dim ond yn gymharol uwch na gweithred safonol yr EIB yn yr hinsawdd wrth ddosbarthu € 2.6 biliwn mewn gwarantau i brosiectau tanwydd ffosil a gwarantau ychwanegol gwerth € 5bn i brosiectau trafnidiaeth carbon-ddwys.
  • Dosbarthiad daearyddol: Mae'r mwyafrif o warantau wedi'u llofnodi wedi bod i brosiectau yn Ffrainc, yr Eidal a Sbaen.
  • Ychwanegolrwydd: daeth Llys Archwilwyr Ewrop i'r casgliad yn ei adroddiad diweddaraf y gallai swm y buddsoddiad a ddefnyddiwyd gan yr EFSI fod wedi'i oramcangyfrif. Dangosodd yr adroddiad fod cefnogaeth EFSI wedi disodli ffynonellau cyllido neu ariannu amgen a oedd yn bodoli eisoes, yn bennaf ym meysydd ynni a thrafnidiaeth.
  • Llywodraethu, uniondeb a thryloywder: er gwaethaf peth cynnydd o'i gymharu â chamau cynnar gweithredu'r cynllun, mae gwybodaeth allweddol am y prosiectau cymeradwy yn dal i fod heb ei datgelu ac mae Pwyllgor Buddsoddi EFSI wedi methu â chyflawni meini prawf annibyniaeth, gyda sawl achos o wrthdaro buddiannau. . At hynny, dylid osgoi cefnogaeth i brosiectau sy'n destun ymchwiliad twyll.
I ddechrau, roedd Cynllun Juncker i fod i helpu i adfywio economi Ewrop mewn eiliad o argyfwng economaidd. Ymestynnwyd oes yr EFSI gyntaf tan ddiwedd 2020 - gyda'i darged buddsoddi wedi cynyddu o € 315bn io leiaf € 500bn - ac yna ail-frandiwyd InvestEU fel rhan o gyllideb ôl-2020 yr UE.
Ac eto, mae'r adroddiad yn darlunio EFSI fel bag cymysg, heb gyrraedd yr hyn a ddisgwylid o gynllun buddsoddi gwerth biliynau o ewro.
Dywedodd Xavier Sol, cyfarwyddwr Counter Balance: “Os yw InvestEU am chwarae rhan ganolog yn y Fargen Werdd Ewropeaidd yn y dyfodol, mae angen i'r Comisiwn Ewropeaidd ddysgu gwersi o'i fenter flaenllaw flaenorol, 'Cynllun Juncker.' Mae lle i reoli llawer mwy llym er mwyn sicrhau nad busnes fel arfer yn unig yw cynlluniau buddsoddi. Ar y gorau mae gan y 'Cynllun Juncker' hanes cymysg, ac mae lle i welliannau mawr gael buddsoddiadau'r UE yn fwy tryloyw a gweithio'n well i ddinasyddion a thiriogaethau Ewrop. "
Dywedodd Anna Roggenbuck, swyddog polisi yn CEE Bankwatch Network: “Mae cyfraniad yr EFSI at fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn dal yn rhy gyfyngedig. Nid yw EFSI ond wedi rhagori ychydig ar y gefnogaeth i brosiectau gweithredu yn yr hinsawdd o'i gymharu â gweithrediadau safonol EIB. Yng nghanol a dwyrain Ewrop, mae EFSI wedi methu â rhoi unrhyw hwb i fuddsoddiadau gweithredu yn yr hinsawdd. Nid dyma'r hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl o'r hyn a oedd i fod i fod yn fecanwaith ariannol arloesol. Mae'r Gronfa hefyd wedi cyrraedd y terfyn crynodiad daearyddol uchaf gyda'i chefnogaeth i Ffrainc, Sbaen a'r Eidal. Yn wir, os ystyrir maint yr economi, gwledydd eraill a elwodd fwyaf fel Gwlad Groeg, y Ffindir, Bwlgaria neu Slofacia. Fodd bynnag, nid yw'r ystyriaethau hyn yn dod â ni'n agosach at ddeall pa fethiannau yn y farchnad yr aethpwyd i'r afael â'r buddsoddiadau hyn mewn ffordd systematig, yn enwedig yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.