Cysylltu gyda ni

Frontpage

Swyddogion cyfraith traws-Iwerydd i ymchwilio i #GusinskyFile

cyhoeddwyd

on

Mae oligarch Rwsiaidd gwarthus yn cael ei ymchwilio ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd yn dilyn cyfres o achosion llys sifil wedi cwympo. Mae Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol Prydain (NCA) a Swyddfa Rheoli Asedau Tramor America (OFAC) wedi cael manylion nifer o gamau yn ymwneud â Vladimir Gusinsky. Mae gan yr NCA frîff i wrthweithio gwyngalchu arian, tra bod OFAC yn chwilio am unigolion yr ystyrir eu bod yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Phil Braund.

Y llynedd, nododd OFAC sawl unigolyn a chwmni o Rwsia fel Cenedlaetholwyr Dynodedig Arbennig.

Un sefydliad a gymeradwywyd yn ddiweddar oedd Gazprom-Media, yr oedd Gusinsky wedi delio ag ef yn sylweddol. Roedd hyd yn oed yn brolio bod ganddo “gytundeb na ellir ei dorri” gyda nhw a’r Kremlin.

Ers 2017, mae'n ymddangos bod Mr Gusinsky, sy'n filiwnydd miliwn, wedi dwyn cyfres o hawliadau yn America yn erbyn cwmnïau'r UD. Mae'r rhan fwyaf o achosion yn cael eu ffeilio gan mai Ymddiriedolaeth Vladimir Gusinsky Revocable yw'r plaintiff.

Mae'r endid hwnnw wedi'i gofrestru mewn cyfeiriad yn Chicago, Capital Resources Group Inc. Ac, enwir “Vladimir Gusinsky” fel y prifathro.

Cofnodir ei DOB yno fel 27 / 01 / 55 ac enwir ei wraig fel “Ellina” Gusinsky. A yw'r Vladimir Gusinsky hwn yn gyd-ddigwyddiad rhyfeddol?

Achos llys yn America

Yn ei achos llys mae'n aml yn dyfynnu nad yw cwmnïau wedi gweithredu er ei fudd gorau, na rhai cyfranddalwyr eraill y mae'n honni eu bod yn eu cynrychioli.

Facebook: Ellina a Valdimir Gusisnky

Ond wythnosau'n unig ar ôl cyflwyno papurau, mae ei gyfreithwyr bron bob amser yn gwrthod y gweithredoedd o'u gwirfodd.

Mae gwybodaeth o ddogfennau llys yn dangos bod Gusinsky fel arfer yn cael ei gynrychioli gan gwmni Rigrodsky a Long o'r UD.

Mae ganddo swyddfeydd yn Delaware, California ac Efrog Newydd, ac mae'n honni ei fod yn arbenigo mewn torri deddfau gwarantau ffederal, torri dyletswyddau ymddiriedol gan fewnfudwyr corfforaethol, a thorri deddfau amddiffyn defnyddwyr ar ran buddsoddwyr sefydliadol ac unigol.

Dim ond un o lawer o hawliadau a gofnodwyd ar gofnodion cyhoeddus hygyrch o sawl ffynhonnell yn y DU a’r UD sy’n dangos bod “Vladimir Gusinsky Revocable Trust” yn 2017 wedi siwio “Exar Corporation” yn llysoedd Ardal Ogleddol California.

Roedd yr honiad yn honni bod cyn-gyfarwyddwyr wedi torri dyletswydd, thema a ailadroddir mewn sawl hawliad tebyg arall gan yr “Ymddiriedolaeth”.

Cafodd ei ddiswyddo’n wirfoddol heb fod ymhell ar ôl iddo gael ei gychwyn ar delerau na chawsant eu datgelu hyd yn hyn.

Facebook: Vladimir Gusinsky

Enghraifft arall yw honiad yr “Ymddiriedolaeth” yn erbyn “KLX Inc et al” yn 2018 gerbron Llys Ffederal Delaware.

Wedi'i ddisgrifio fel “gweithred ddosbarth” ragdybiol ar ran “deiliaid stoc cyhoeddus”, cafodd ei ddiswyddo'n wirfoddol yn gyflym unwaith eto ar delerau cyfrinachol.

Dywedodd Sophie Eyre, partner yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol blaenllaw, Bird and Bird yn Llundain: “Mae'r raddfa ymgyfreitha hon yn anghyffredin iawn, yn yr un modd â natur luosog ac ailadroddus ei chychwyn a'i gadael ymddangosiadol.

“Mae yna bob posibilrwydd, wrth gwrs, bod hyn yn cael ei egluro trwy gyd-ddigwyddiad neu amgylchiadau anarferol nad yw’n amlwg eto o unrhyw ffynhonnell hygyrch i’r cyhoedd, ond mae’n siŵr ei bod yn iawn i’r awdurdodau gael cyfle i geisio’r esboniad hwnnw.”

Ymchwiliad Ynysoedd Cayman

Mae'r “Ffeil Gusinsky” hefyd wedi'i hanfon at FTI Consulting yn Ynysoedd y Cayman.

Maent yn edrych i mewn i gau sydyn y New Media Distribution Company sy'n eiddo i Gusinsky.

Cwympodd NMDC ar ôl i fwy na $ 5 miliwn gael ei dalu i'w gyfrifon yn dilyn gwrandawiad llys.

Roedd Gusinsky wedi addo i Lys Cyflafareddu Rhyngwladol Llundain ym mis Hydref 2018 y byddai'n defnyddio'r arian i ad-dalu benthyciad i fanc East-West United Bank yn Lwcsembwrg.

Ond wnaeth e ddim.

Aeth yr arian i bedwar aelod o staff heb eu datgelu am eu “talent greadigol”.

Mae cyfrifwyr fforensig bellach yn aredig trwy lyfrau NMDC i ddarganfod pwy gafodd ei dalu a pham.

Ac, o gofio bod Gusinsky wedi dweud wrth y llys ar lw ei fod yn berchen ar NMDC, maen nhw'n ceisio sefydlu a oedd hynny'n gywir ac, os nad oedd, pwy oedd y gwir berchennog ar adeg ei gau.

Mae galwadau am i Gusinsky gael ei ail-alw i’r Uchel Lys i egluro pam na thalodd y Banc Dwyrain-Gorllewin Unedig.

ASau i gyd am weithredu ar wyngalchu arian

Mae'r 'Ffeil Gusinsky' hefyd wedi mynd at Tom Tugendhat, AS, a chadeirydd y Pwyllgor Dethol Materion Tramor, sydd wedi dangos diddordeb mewn gwladolion Rwseg a'u gweithgareddau yn y DU.

Mae gan Gusinsky gartref yn Kensington a Chelsea, Llundain.

Tom Tugendhat AS, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Materion Tramor

Y llynedd galwodd y pwyllgor ar y Llywodraeth i “dynhau” ar arian llygredig sy’n dod i Brydain ac yn cael ei “wyngalchu”.

Mae gwyngalchu arian yn ffordd anghyfreithlon o guddio enillion sâl a wneir trwy droseddu.

Mae'n cynnwys cyfres o drosglwyddiadau banc neu fasnachol cymhleth i arian “glân”, y gellir eu defnyddio wedyn at ddibenion cyfreithlon.

Mae asiantaethau gorfodaeth cyfraith ledled y byd yn cydweithredu â'i gilydd i ddod o hyd i lanswyr arian a'r bobl sy'n hwyluso'r trafodion ffug.

Mae Llundain yn ystyried bod Llundain yn ganolfan fawr ar gyfer gwyngalchu arian, enw da na ellir ei osgoi a ysgogodd adroddiad y Pwyllgor Dethol Materion Tramor o'r enw “Moscow Gold”.

Ar ôl ei ymholiadau, roedd yn mynnu cosbau pellach yn erbyn “unigolion cysylltiedig Kremlin”.

Dywedodd Tugendhat: “Dylai’r Llywodraeth fod yn cymryd llawer mwy o ddifrif y bygythiad o lygredd o Rwsia, nad yw’n drosedd ariannol bellach ond yn fater diogelwch cenedlaethol.

“Y gwir amdani yw bod y chwech i fisoedd 12 diwethaf wedi dangos i ni nad trosedd yn unig mohono bellach, mae’n fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol.

“Yr hyn rydyn ni’n tynnu sylw ato’n glir iawn yw’r cysylltiad rhwng arian llygredig Rwsia a’r Kremlin a’r ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio wedyn o dan orchmynion Kremlin i hyrwyddo nodau Kremlin.

“Boed hynny yn wledydd llygredig sy’n gysylltiedig â ni, fel yr Wcrain, neu a arferai ariannu milisia mewn rhannau o’r byd lle byddem yn dymuno’n blwmp ac yn blaen nad oeddent, neu i ariannu ymgyrchoedd Facebook fel y gwelsom mewn gweithiau diweddar.”

Anogodd y Pwyllgor Dethol Materion Tramor am well cydweithredu â'r UD a'r UE i greu sancsiynau rhyngwladol cryfach.

Dywedodd ei fod yn caniatáu i’r Kremlin - trwy unigolion ac endidau - gyflawni “gweithredoedd ymddygiad ymosodol” yn erbyn Prydain.

Ychwanegodd yr adroddiad: "Er gwaethaf y rhethreg gref, mae'r Arlywydd Putin a'i gynghreiriaid wedi gallu parhau 'busnes fel arfer' trwy guddio a gwyngalchu eu hasedau llygredig yn Llundain.

“Mae troi llygad dall at rôl Llundain wrth guddio elw llygredd sy’n gysylltiedig â Kremlin yn peryglu arwyddo nad yw’r DU o ddifrif ynglŷn â wynebu sbectrwm llawn mesurau tramgwyddus yr Arlywydd Putin."

Mae Gusinsky yn ffoi o Rwsia

Ffodd Vladimir Gusinsky o Rwsia yn 2000 ar ôl cwympo allan gyda’r Arlywydd Putin, sydd newydd ei osod.

Roedd yn ddihoeni yng Ngharchar enwog Butyrka yng nghanol Moscow ar gyhuddiadau o “breifateiddio anghyfreithlon”, pan ddaeth Gweinidog y Wasg Mikhail Lesin ato i werthu ei gwmni “Media Most” i Gazprom.

Yn gyfnewid, addawodd Lesin i Gusinsky y byddai'n cau'r achos yn ei erbyn.

Cytunodd Gusinsky, a thridiau yn ddiweddarach cafodd ei ryddhau, a gadawodd y wlad am Sbaen.

Yn gyntaf, trwy lysoedd Sbaen llwyddodd y Rwsiaid i Gusinsky gael ei arestio ond yn ddiweddarach methodd ymdrechion i'w estraddodi.

Erbyn i'r Rwsiaid ofyn eto roedd wedi ffoi i Israel.

Yn ddiweddarach, cafodd Gusinsky basbort Sbaenaidd trwy ddatgan ei fod yn Iddew Sephardi - ystyr Sephardi yw Sbaeneg neu Sbaenaidd.

Mae ganddo basbort Israel hefyd ac ar hyn o bryd mae'n byw yn St Moritz Swistir.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, gan fod y Gazprom-Media bellach yn prynu’r stanc olaf yn ei sianeli, daeth Gusinsky i gytundeb arall gyda’r Kremlin - cytundeb a dorrodd a gafodd ei “gadarnhau gan Putin”.

Vladimir Putin, arlywydd Rwsia

Byddai Gusinsky yn galw hwn yn “gytundeb na ellir ei dorri” - bargen a fyddai’n gwarantu comisiynau diddiwedd iddo ac arian ar gyfer ei ddramâu darlledu.

Ar y llaw arall, roedd y contract hefyd yn atal Gusinsky rhag manteisio ar benderfyniad a wnaed o'i blaid gan Lys Hawliau Dynol Ewrop yn Strasbwrg.

Dyfarnodd yr ECHR y gallai ef [Gusinsky] fynd ar ôl asedau tramor Gazprom mewn achos sifil.

Dywedir iddo ddefnyddio “yn sinigaidd” y dyfarniad i agor trafodaethau gyda’r Kremlin.

Gyda’i “gytundeb na ellir ei dorri” yn gadarn yn ei boced gefn, cynhyrchodd Cwmni Dosbarthu Cyfryngau Newydd Gusinsky (NMDC) fwy na phenodau gwreiddiol 3,000 a chasglu llu o wobrau ar hyd y ffordd.

Mae llawer o raglenni yn ffefrynnau cadarn gyda gwylwyr Rwsia - roedd “Agent of National Security”, “The War of Cops”, “Secrets of Investigation” i gyd wedi cyrraedd cynulleidfaoedd o filiynau.

Yn gyfan gwbl, dywedir bod cwmnïau Gusinsky yn cyflenwi 13% o'r cynnwys ar gyfer teledu Rwsia.

'Asiant dylanwad'

Datgelodd newyddiadurwyr ymchwiliol Rwsiaidd enwog Ilya Rozhdestvensky a Roman Badanin, yn ysgrifennu ar gyfer Proekt [Project] Media, y ffaith bod y cynhyrchydd cynnwys Panorama wedi gwneud pob sioe “Secrets of Investigation” am oddeutu $ 125,000.

Ond roedd sianeli teledu Rwsia yn eu prynu am ddwbl y pris hwnnw - gan wneud elw ymerodraeth cyfryngau Gusinsky o fwy na $ 500 miliwn ers 2000.

Ac, mae rhai pobl bellach yn awgrymu, o ystyried ei “asiant dylanwad” Rwsiaidd dramor, y dylid cofrestru Gusinsky yn America o dan ei Ddeddf Cofrestru Asiantau Tramor (FARA).

Cyflwynwyd FARA yn yr 1940s i atal propaganda Natsïaidd rhag lledaenu yn yr UD.

Ar un adeg cofrestrwyd asiantaeth newyddion Sofietaidd TASS a phapurau newydd Izvestia a Pravda fel asiantau.

Darlledwr Rwsia Heddiw wedi'i gofrestru ond eisiau eithriad.

Roedd yn amharod i ddatgelu ei gyllid, aelodau bwrdd a dangos tystiolaeth o annibyniaeth olygyddol.

Mae bellach wedi cofrestru.

Ers cyflwyno FARA 221 mae cwmnïau Rwsiaidd wedi eu cofrestru fel asiantaethau llywodraeth dramor.

'Ni wneir unrhyw daliadau'

Yn ei lyfr Heb Putin. Deialogau ag Evgeniy Kiselev, Mae Gweinidog Cyllid Rwsia, Mikhail Kasianov, yn adrodd cyfarfod gyda Vladimir Gusinsky.

Dywedodd fod pennaeth y cyfryngau i fod i dalu cyfran gyntaf y benthyciadau gwladol $ 150 miliwn a roddwyd i gychwyn ei orsaf NTV.

Meddai: “Roedd Gusinsky yn bendant iawn na fydd unrhyw daliad cyntaf, ail, na degfed taliad yn cael ei wneud ar y benthyciad hwn.

Mikhail Kasianov, cyn Weinidog Cyllid

“Dywedais wrtho y bydd yn rhaid i chi dalu gan fod y cytundeb presennol yn nodi dyddiadau a symiau yn glir.

“Atebodd 'chi yw'r Gweinidog Cyllid sydd newydd ei wneud ac nid ydych chi'n gwybod unrhyw beth am gytundebau gwleidyddol pwysig'.

“Dywedodd wrthyf fod ei grŵp Mwyaf yn cefnogi’r awdurdodau yn etholiadau 1996.

“Ac, roedd yna ddealltwriaeth y byddai pob dyled yn cael ei dileu oherwydd hyn.

“Fe wnes i fynnu bod yn rhaid cyflawni ei rwymedigaethau diamod.”

Dywedodd Kasianov mai ymateb Gusinsky oedd tynnu ei ffôn symudol allan a galw'r Prif Weinidog Sergey Stepashin.

Sergey Stepashin, cyn Brif Weinidog Rwsia

Ar ôl ychydig eiriau sionc crogodd i fyny. Eiliadau yn ddiweddarach Stepashin o'r enw Kasianov.

Dywedodd Kasianov: "Dywedwyd wrthyf am setlo'r cwestiwn, cynnig rhywbeth, nid oes angen sgandalau arnom."

Fodd bynnag, ni chafodd y mater ei ddatrys.

Dywedodd Kasianov: “Dywedodd Gusinsky wrtha i y byddwn yn difaru beth roeddwn i wedi'i wneud.

“Drannoeth ymddangosodd erthygl ddienw yn y papur newydd Segodnya - sy’n eiddo i Gusinsky - yn dweud fy mod wedi cymryd‘ kickbacks ’.”

Mae llawer o Rwsiaid yn credu bod gan Gusinsky gysylltiadau cryf â'r Moscow o hyd.

'Rhestr amser gwely' Gusinsky o elynion

Yn ddiweddar fe wnaeth Gusinsky a chyn bartner busnes Konstantin Kagalovsky wrthdaro yn yr Uchel Lys yn Llundain mewn anghydfod ynghylch gorsaf deledu Wcrain, TVi.

Ar ôl y gwrandawiad dywedodd Mr Kagalovsky: “Mae pawb yn meddwl bod Goose - fel y’i gelwir - yn ddyn ofnus ar ffo o’r Kremlin.

“Wel, ni allai unrhyw beth fod ymhellach o’r gwir.

“Mae ganddo fargen gyda’r Kremlin - rhywbeth y gwnaeth frolio i mi amdano - mae hynny wedi caniatáu iddo wneud ffortiwn allan o gyflenwi rhaglenni teledu i orsafoedd Rwsia am flynyddoedd.

“Wnaeth e erioed flino ar ddweud wrtha i am ei fargen arbennig gyda’r Kremlin.

“Pwy lofnododd y fargen a sut roedd yn golygu y byddai’n rhaid iddo gadw draw o wleidyddiaeth gartref.

“Fe’i galwodd yn fargen ag‘ Ochr Moscow ’a dywedodd iddo gael ei arwyddo gan Ffederasiwn Rwsia, Gazprom a Gazprom Media.

“A phryd bynnag y byddai’n siarad am Putin, anaml y byddai’n ei alw wrth ei enw - fel arfer roedd yn‘ Big Boss this and Big Boss that ’.

“Mynnodd fod ganddo berthynas arbennig â Moscow, ond dwi ddim mor siŵr.

“Rwy’n credu bod ganddyn nhw ef ar fachyn ac yn ei chwarae.

“I'r cyhoedd mae Gusinsky yn ddioddefwr gwleidyddol ac yn elyn i Putin.

“Fodd bynnag, mae'n arfer nodweddiadol KGB i wneud gelyn agored yn asiant dylanwad cudd.

“Rwy’n ei gofio’n dweud wrthyf cyn iddo fynd i gysgu yn y nos, ysgrifennodd am restr o’r bobl yr oedd yn eu casáu a’i gadw wrth erchwyn ei wely.

“Fe fyddech chi'n synnu pwy oedd ar ei restr.”

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd