Cysylltu gyda ni

Frontpage

Swyddogion cyfraith traws-Iwerydd i ymchwilio i #GusinskyFile

cyhoeddwyd

on

Mae oligarch Rwsiaidd gwarthus yn cael ei ymchwilio ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd yn dilyn cyfres o achosion llys sifil wedi cwympo. Mae Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol Prydain (NCA) a Swyddfa Rheoli Asedau Tramor America (OFAC) wedi cael manylion nifer o gamau yn ymwneud â Vladimir Gusinsky. Mae gan yr NCA frîff i wrthweithio gwyngalchu arian, tra bod OFAC yn chwilio am unigolion yr ystyrir eu bod yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Phil Braund.

Y llynedd, nododd OFAC sawl unigolyn a chwmni o Rwsia fel Cenedlaetholwyr Dynodedig Arbennig.

Un sefydliad a gymeradwywyd yn ddiweddar oedd Gazprom-Media, yr oedd Gusinsky wedi delio ag ef yn sylweddol. Roedd hyd yn oed yn brolio bod ganddo “gytundeb na ellir ei dorri” gyda nhw a’r Kremlin.

Ers 2017, mae'n ymddangos bod Mr Gusinsky, sy'n filiwnydd miliwn, wedi dwyn cyfres o hawliadau yn America yn erbyn cwmnïau'r UD. Mae'r rhan fwyaf o achosion yn cael eu ffeilio gan mai Ymddiriedolaeth Vladimir Gusinsky Revocable yw'r plaintiff.

Mae'r endid hwnnw wedi'i gofrestru mewn cyfeiriad yn Chicago, Capital Resources Group Inc. Ac, enwir “Vladimir Gusinsky” fel y prifathro.

Cofnodir ei DOB yno fel 27 / 01 / 55 ac enwir ei wraig fel “Ellina” Gusinsky. A yw'r Vladimir Gusinsky hwn yn gyd-ddigwyddiad rhyfeddol?

Achos llys yn America

Yn ei achos llys mae'n aml yn dyfynnu nad yw cwmnïau wedi gweithredu er ei fudd gorau, na rhai cyfranddalwyr eraill y mae'n honni eu bod yn eu cynrychioli.

Facebook: Ellina a Valdimir Gusisnky

Facebook: Ellina a Valdimir Gusisnky

Ond wythnosau'n unig ar ôl cyflwyno papurau, mae ei gyfreithwyr bron bob amser yn gwrthod y gweithredoedd o'u gwirfodd.

Mae gwybodaeth o ddogfennau llys yn dangos bod Gusinsky fel arfer yn cael ei gynrychioli gan gwmni Rigrodsky a Long o'r UD.

Mae ganddo swyddfeydd yn Delaware, California ac Efrog Newydd, ac mae'n honni ei fod yn arbenigo mewn torri deddfau gwarantau ffederal, torri dyletswyddau ymddiriedol gan fewnfudwyr corfforaethol, a thorri deddfau amddiffyn defnyddwyr ar ran buddsoddwyr sefydliadol ac unigol.

Dim ond un o lawer o hawliadau a gofnodwyd ar gofnodion cyhoeddus hygyrch o sawl ffynhonnell yn y DU a’r UD sy’n dangos bod “Vladimir Gusinsky Revocable Trust” yn 2017 wedi siwio “Exar Corporation” yn llysoedd Ardal Ogleddol California.

Roedd yr honiad yn honni bod cyn-gyfarwyddwyr wedi torri dyletswydd, thema a ailadroddir mewn sawl hawliad tebyg arall gan yr “Ymddiriedolaeth”.

Cafodd ei ddiswyddo’n wirfoddol heb fod ymhell ar ôl iddo gael ei gychwyn ar delerau na chawsant eu datgelu hyd yn hyn.

Facebook: Vladimir Gusinsky

Facebook: Vladimir Gusinsky

Enghraifft arall yw honiad yr “Ymddiriedolaeth” yn erbyn “KLX Inc et al” yn 2018 gerbron Llys Ffederal Delaware.

Wedi'i ddisgrifio fel “gweithred ddosbarth” ragdybiol ar ran “deiliaid stoc cyhoeddus”, cafodd ei ddiswyddo'n wirfoddol yn gyflym unwaith eto ar delerau cyfrinachol.

Dywedodd Sophie Eyre, partner yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol blaenllaw, Bird and Bird yn Llundain: “Mae'r raddfa ymgyfreitha hon yn anghyffredin iawn, yn yr un modd â natur luosog ac ailadroddus ei chychwyn a'i gadael ymddangosiadol.

“Mae yna bob posibilrwydd, wrth gwrs, bod hyn yn cael ei egluro trwy gyd-ddigwyddiad neu amgylchiadau anarferol nad yw’n amlwg eto o unrhyw ffynhonnell hygyrch i’r cyhoedd, ond mae’n siŵr ei bod yn iawn i’r awdurdodau gael cyfle i geisio’r esboniad hwnnw.”

Ymchwiliad Ynysoedd Cayman

Mae'r “Ffeil Gusinsky” hefyd wedi'i hanfon at FTI Consulting yn Ynysoedd y Cayman.

Maent yn edrych i mewn i gau sydyn y New Media Distribution Company sy'n eiddo i Gusinsky.

Cwympodd NMDC ar ôl i fwy na $ 5 miliwn gael ei dalu i'w gyfrifon yn dilyn gwrandawiad llys.

Roedd Gusinsky wedi addo i Lys Cyflafareddu Rhyngwladol Llundain ym mis Hydref 2018 y byddai'n defnyddio'r arian i ad-dalu benthyciad i fanc East-West United Bank yn Lwcsembwrg.

Ond wnaeth e ddim.

Aeth yr arian i bedwar aelod o staff heb eu datgelu am eu “talent greadigol”.

Mae cyfrifwyr fforensig bellach yn aredig trwy lyfrau NMDC i ddarganfod pwy gafodd ei dalu a pham.

Ac, o gofio bod Gusinsky wedi dweud wrth y llys ar lw ei fod yn berchen ar NMDC, maen nhw'n ceisio sefydlu a oedd hynny'n gywir ac, os nad oedd, pwy oedd y gwir berchennog ar adeg ei gau.

Mae galwadau am i Gusinsky gael ei ail-alw i’r Uchel Lys i egluro pam na thalodd y Banc Dwyrain-Gorllewin Unedig.

ASau i gyd am weithredu ar wyngalchu arian

Mae'r 'Ffeil Gusinsky' hefyd wedi mynd at Tom Tugendhat, AS, a chadeirydd y Pwyllgor Dethol Materion Tramor, sydd wedi dangos diddordeb mewn gwladolion Rwseg a'u gweithgareddau yn y DU.

Mae gan Gusinsky gartref yn Kensington a Chelsea, Llundain.

Tom Tugendhat AS, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Materion Tramor

Tom Tugendhat AS, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Materion Tramor

Y llynedd galwodd y pwyllgor ar y Llywodraeth i “dynhau” ar arian llygredig sy’n dod i Brydain ac yn cael ei “wyngalchu”.

Mae gwyngalchu arian yn ffordd anghyfreithlon o guddio enillion sâl a wneir trwy droseddu.

Mae'n cynnwys cyfres o drosglwyddiadau banc neu fasnachol cymhleth i arian “glân”, y gellir eu defnyddio wedyn at ddibenion cyfreithlon.

Mae asiantaethau gorfodaeth cyfraith ledled y byd yn cydweithredu â'i gilydd i ddod o hyd i lanswyr arian a'r bobl sy'n hwyluso'r trafodion ffug.

Mae Llundain yn ystyried bod Llundain yn ganolfan fawr ar gyfer gwyngalchu arian, enw da na ellir ei osgoi a ysgogodd adroddiad y Pwyllgor Dethol Materion Tramor o'r enw “Moscow Gold”.

Ar ôl ei ymholiadau, roedd yn mynnu cosbau pellach yn erbyn “unigolion cysylltiedig Kremlin”.

Dywedodd Tugendhat: “Dylai’r Llywodraeth fod yn cymryd llawer mwy o ddifrif y bygythiad o lygredd o Rwsia, nad yw’n drosedd ariannol bellach ond yn fater diogelwch cenedlaethol.

“Y gwir amdani yw bod y chwech i fisoedd 12 diwethaf wedi dangos i ni nad trosedd yn unig mohono bellach, mae’n fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol.

“Yr hyn rydyn ni’n tynnu sylw ato’n glir iawn yw’r cysylltiad rhwng arian llygredig Rwsia a’r Kremlin a’r ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio wedyn o dan orchmynion Kremlin i hyrwyddo nodau Kremlin.

“Boed hynny yn wledydd llygredig sy’n gysylltiedig â ni, fel yr Wcrain, neu a arferai ariannu milisia mewn rhannau o’r byd lle byddem yn dymuno’n blwmp ac yn blaen nad oeddent, neu i ariannu ymgyrchoedd Facebook fel y gwelsom mewn gweithiau diweddar.”

Anogodd y Pwyllgor Dethol Materion Tramor am well cydweithredu â'r UD a'r UE i greu sancsiynau rhyngwladol cryfach.

Dywedodd ei fod yn caniatáu i’r Kremlin - trwy unigolion ac endidau - gyflawni “gweithredoedd ymddygiad ymosodol” yn erbyn Prydain.

Ychwanegodd yr adroddiad: "Er gwaethaf y rhethreg gref, mae'r Arlywydd Putin a'i gynghreiriaid wedi gallu parhau 'busnes fel arfer' trwy guddio a gwyngalchu eu hasedau llygredig yn Llundain.

“Mae troi llygad dall at rôl Llundain wrth guddio elw llygredd sy’n gysylltiedig â Kremlin yn peryglu arwyddo nad yw’r DU o ddifrif ynglŷn â wynebu sbectrwm llawn mesurau tramgwyddus yr Arlywydd Putin."

Mae Gusinsky yn ffoi o Rwsia

Ffodd Vladimir Gusinsky o Rwsia yn 2000 ar ôl cwympo allan gyda’r Arlywydd Putin, sydd newydd ei osod.

Roedd yn ddihoeni yng Ngharchar enwog Butyrka yng nghanol Moscow ar gyhuddiadau o “breifateiddio anghyfreithlon”, pan ddaeth Gweinidog y Wasg Mikhail Lesin ato i werthu ei gwmni “Media Most” i Gazprom.

Yn gyfnewid, addawodd Lesin i Gusinsky y byddai'n cau'r achos yn ei erbyn.

Cytunodd Gusinsky, a thridiau yn ddiweddarach cafodd ei ryddhau, a gadawodd y wlad am Sbaen.

Yn gyntaf, trwy lysoedd Sbaen llwyddodd y Rwsiaid i Gusinsky gael ei arestio ond yn ddiweddarach methodd ymdrechion i'w estraddodi.

Erbyn i'r Rwsiaid ofyn eto roedd wedi ffoi i Israel.

Yn ddiweddarach, cafodd Gusinsky basbort Sbaenaidd trwy ddatgan ei fod yn Iddew Sephardi - ystyr Sephardi yw Sbaeneg neu Sbaenaidd.

Mae ganddo basbort Israel hefyd ac ar hyn o bryd mae'n byw yn St Moritz Swistir.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, gan fod y Gazprom-Media bellach yn prynu’r stanc olaf yn ei sianeli, daeth Gusinsky i gytundeb arall gyda’r Kremlin - cytundeb a dorrodd a gafodd ei “gadarnhau gan Putin”.

Vladimir Putin, Arlywydd Rwsia

Vladimir Putin, arlywydd Rwsia

Byddai Gusinsky yn galw hwn yn “gytundeb na ellir ei dorri” - bargen a fyddai’n gwarantu comisiynau diddiwedd iddo ac arian ar gyfer ei ddramâu darlledu.

Ar y llaw arall, roedd y contract hefyd yn atal Gusinsky rhag manteisio ar benderfyniad a wnaed o'i blaid gan Lys Hawliau Dynol Ewrop yn Strasbwrg.

Dyfarnodd yr ECHR y gallai ef [Gusinsky] fynd ar ôl asedau tramor Gazprom mewn achos sifil.

Dywedir iddo ddefnyddio “yn sinigaidd” y dyfarniad i agor trafodaethau gyda’r Kremlin.

Gyda’i “gytundeb na ellir ei dorri” yn gadarn yn ei boced gefn, cynhyrchodd Cwmni Dosbarthu Cyfryngau Newydd Gusinsky (NMDC) fwy na phenodau gwreiddiol 3,000 a chasglu llu o wobrau ar hyd y ffordd.

Mae llawer o raglenni yn ffefrynnau cadarn gyda gwylwyr Rwsia - roedd “Agent of National Security”, “The War of Cops”, “Secrets of Investigation” i gyd wedi cyrraedd cynulleidfaoedd o filiynau.

Yn gyfan gwbl, dywedir bod cwmnïau Gusinsky yn cyflenwi 13% o'r cynnwys ar gyfer teledu Rwsia.

'Asiant dylanwad'

Datgelodd newyddiadurwyr ymchwiliol Rwsiaidd enwog Ilya Rozhdestvensky a Roman Badanin, yn ysgrifennu ar gyfer Proekt [Project] Media, y ffaith bod y cynhyrchydd cynnwys Panorama wedi gwneud pob sioe “Secrets of Investigation” am oddeutu $ 125,000.

Ond roedd sianeli teledu Rwsia yn eu prynu am ddwbl y pris hwnnw - gan wneud elw ymerodraeth cyfryngau Gusinsky o fwy na $ 500 miliwn ers 2000.

Ac, mae rhai pobl bellach yn awgrymu, o ystyried ei “asiant dylanwad” Rwsiaidd dramor, y dylid cofrestru Gusinsky yn America o dan ei Ddeddf Cofrestru Asiantau Tramor (FARA).

Cyflwynwyd FARA yn yr 1940s i atal propaganda Natsïaidd rhag lledaenu yn yr UD.

Ar un adeg cofrestrwyd asiantaeth newyddion Sofietaidd TASS a phapurau newydd Izvestia a Pravda fel asiantau.

Darlledwr Rwsia Heddiw wedi'i gofrestru ond eisiau eithriad.

Roedd yn amharod i ddatgelu ei gyllid, aelodau bwrdd a dangos tystiolaeth o annibyniaeth olygyddol.

Mae bellach wedi cofrestru.

Ers cyflwyno FARA 221 mae cwmnïau Rwsiaidd wedi eu cofrestru fel asiantaethau llywodraeth dramor.

'Ni wneir unrhyw daliadau'

Yn ei lyfr Heb Putin. Deialogau ag Evgeniy Kiselev, Mae Gweinidog Cyllid Rwsia, Mikhail Kasianov, yn adrodd cyfarfod gyda Vladimir Gusinsky.

Dywedodd fod pennaeth y cyfryngau i fod i dalu cyfran gyntaf y benthyciadau gwladol $ 150 miliwn a roddwyd i gychwyn ei orsaf NTV.

Meddai: “Roedd Gusinsky yn bendant iawn na fydd unrhyw daliad cyntaf, ail, na degfed taliad yn cael ei wneud ar y benthyciad hwn.

Mikhail Kasianov, cyn Weinidog Cyllid

Mikhail Kasianov, cyn Weinidog Cyllid

“Dywedais wrtho y bydd yn rhaid i chi dalu gan fod y cytundeb presennol yn nodi dyddiadau a symiau yn glir.

“Atebodd 'chi yw'r Gweinidog Cyllid sydd newydd ei wneud ac nid ydych chi'n gwybod unrhyw beth am gytundebau gwleidyddol pwysig'.

“Dywedodd wrthyf fod ei grŵp Mwyaf yn cefnogi’r awdurdodau yn etholiadau 1996.

“Ac, roedd yna ddealltwriaeth y byddai pob dyled yn cael ei dileu oherwydd hyn.

“Fe wnes i fynnu bod yn rhaid cyflawni ei rwymedigaethau diamod.”

Dywedodd Kasianov mai ymateb Gusinsky oedd tynnu ei ffôn symudol allan a galw'r Prif Weinidog Sergey Stepashin.

Sergey Stepashin, cyn Brif Weinidog Rwsia

Sergey Stepashin, cyn Brif Weinidog Rwsia

Ar ôl ychydig eiriau sionc crogodd i fyny. Eiliadau yn ddiweddarach Stepashin o'r enw Kasianov.

Dywedodd Kasianov: "Dywedwyd wrthyf am setlo'r cwestiwn, cynnig rhywbeth, nid oes angen sgandalau arnom."

Fodd bynnag, ni chafodd y mater ei ddatrys.

Dywedodd Kasianov: “Dywedodd Gusinsky wrtha i y byddwn yn difaru beth roeddwn i wedi'i wneud.

“Drannoeth ymddangosodd erthygl ddienw yn y papur newydd Segodnya - sy’n eiddo i Gusinsky - yn dweud fy mod wedi cymryd‘ kickbacks ’.”

Mae llawer o Rwsiaid yn credu bod gan Gusinsky gysylltiadau cryf â'r Moscow o hyd.

'Rhestr amser gwely' Gusinsky o elynion

Yn ddiweddar fe wnaeth Gusinsky a chyn bartner busnes Konstantin Kagalovsky wrthdaro yn yr Uchel Lys yn Llundain mewn anghydfod ynghylch gorsaf deledu Wcrain, TVi.

Ar ôl y gwrandawiad dywedodd Mr Kagalovsky: “Mae pawb yn meddwl bod Goose - fel y’i gelwir - yn ddyn ofnus ar ffo o’r Kremlin.

“Wel, ni allai unrhyw beth fod ymhellach o’r gwir.

“Mae ganddo fargen gyda’r Kremlin - rhywbeth y gwnaeth frolio i mi amdano - mae hynny wedi caniatáu iddo wneud ffortiwn allan o gyflenwi rhaglenni teledu i orsafoedd Rwsia am flynyddoedd.

“Wnaeth e erioed flino ar ddweud wrtha i am ei fargen arbennig gyda’r Kremlin.

“Pwy lofnododd y fargen a sut roedd yn golygu y byddai’n rhaid iddo gadw draw o wleidyddiaeth gartref.

“Fe’i galwodd yn fargen ag‘ Ochr Moscow ’a dywedodd iddo gael ei arwyddo gan Ffederasiwn Rwsia, Gazprom a Gazprom Media.

“A phryd bynnag y byddai’n siarad am Putin, anaml y byddai’n ei alw wrth ei enw - fel arfer roedd yn‘ Big Boss this and Big Boss that ’.

“Mynnodd fod ganddo berthynas arbennig â Moscow, ond dwi ddim mor siŵr.

“Rwy’n credu bod ganddyn nhw ef ar fachyn ac yn ei chwarae.

“I'r cyhoedd mae Gusinsky yn ddioddefwr gwleidyddol ac yn elyn i Putin.

“Fodd bynnag, mae'n arfer nodweddiadol KGB i wneud gelyn agored yn asiant dylanwad cudd.

“Rwy’n ei gofio’n dweud wrthyf cyn iddo fynd i gysgu yn y nos, ysgrifennodd am restr o’r bobl yr oedd yn eu casáu a’i gadw wrth erchwyn ei wely.

“Fe fyddech chi'n synnu pwy oedd ar ei restr.”

EU

A fydd y Kremlin yn mynd y tu hwnt i ymyrraeth etholiad?

cyhoeddwyd

on

Unwaith y perswadir y Kremlin y bydd Joe Biden yn dod yn arlywydd nesaf yr Unol Daleithiau, efallai y bydd yn mynd am y jugular. Eisoes heddiw, nid trin etholiadau, ond gallai sbarduno gwrthdaro sifil yn yr Unol Daleithiau fod yn brif nod cymysgu Moscow ym materion domestig America, ysgrifennu Pavlo Klimkin ac Andreas Umland.

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r Kremlin wedi chwarae gyda gwleidyddion a diplomyddion, yn anad dim, cymdogion Rwsia, ond hefyd gyda rhai'r Gorllewin, gêm ysgyfarnog a draenog, fel y gwyddys o stori dylwyth teg Almaeneg. Yn ras adnabyddus y chwedl Sacsonaidd Isel, dim ond ychydig o gamau y mae'r draenog yn eu rhedeg, ond ar ddiwedd y rhych mae wedi gosod ei wraig sy'n edrych yn debyg iawn iddo. Pan fydd yr ysgyfarnog, yn sicr o fuddugoliaeth, yn stormydd i mewn, mae gwraig y draenog yn codi ac yn galw allan iddo “Rydw i yma eisoes!” Ni all yr ysgyfarnog ddeall y gorchfygiad, mae'n cynnal 73 o rediadau pellach, ac, yn y 74th hil, yn marw o flinder.

Byth ers tro gwrth-Orllewinol Rwsia yn 2005, mae dadansoddwyr llywodraethol ac anllywodraethol ledled y byd wedi bod yn brysur yn trafod ac yn rhagweld gweithred sarhaus nesaf Moscow. Ac eto, yn y rhan fwyaf o achosion, pan fydd “ysgyfarnogod” craff y byd - gwleidyddion, arbenigwyr, ymchwilwyr, newyddiadurwyr et al. - wedi cyrraedd gydag ymatebion mwy neu lai digonol, roedd “draenogod” Rwseg eisoes wedi cyflawni eu nodau. Cymaint oedd yr achos gyda goresgyniad Rwsia o Dde Ossetia Georgia ac Abkhazia yn 2008, “dynion bach gwyrdd” ar Crimea yr Wcrain yn 2014, hacwyr y tu mewn i Bundestag yr Almaen yn 2015, bomwyr dros Syria ers 2015, seiber-ryfelwyr yn etholiadau’r Unol Daleithiau yn 2016, neu lofruddion “cemegol” yn Salisbury Lloegr yn 2018.

Ar draws y byd, gall rhywun ddod o hyd i gannoedd o arsylwyr sensitif sy'n gallu darparu sylwadau miniog ar hyn neu'r weithred ddieflig honno yn Rwseg. Fodd bynnag, ar gyfer yr holl brofiad a gronnwyd, fel rheol dim ond wedi hynny y darperir mewnwelediadau o'r fath. Hyd yn hyn, mae delwyr olwynion y Kremlin yn parhau i synnu llunwyr polisi’r Gorllewin a’r tu allan i’r Gorllewin a’u melinau trafod gyda fforymau newydd, ymosodiadau anghymesur, dulliau anuniongred a chreulondeb ysgytwol. Yn amlach na pheidio, dim ond ar ôl i “fesur gweithredol” newydd neu ymyrraeth anghydffurfiol gael ei gwblhau'n llwyddiannus y mae dychymyg a didrugaredd Rwseg yn cael ei werthfawrogi'n ddigonol.

Ar hyn o bryd, gallai llawer o arsylwyr yr Unol Daleithiau - boed hynny yng ngwleidyddiaeth genedlaethol, gweinyddiaeth gyhoeddus neu wyddor gymdeithasol - fod yn paratoi eto i ymladd y rhyfel diwethaf. Mae ymyrraeth etholiad Rwseg a gweithrediadau dylanwad eraill ar feddwl pawb, ledled America. Ac eto, fel y mae’r Wcráin wedi dysgu’n chwerw yn 2014, dim ond pêl feddal y mae’r Kremlin yn ei chwarae cyn belled ei fod yn credu bod ganddo rywfaint o gyfle i ennill. Mae'n parhau'n gymharol gymedrol cyhyd ag y bydd colled bosibl - o safbwynt Moscow - yn gymharol annymunol yn unig. Cymaint oedd yr achos, yn ystod ymyrraeth Rwsia yn etholiadau arlywyddol 2016 yn yr UD.

Mae'r profiad Wcreineg yn ystod y chwe blynedd diwethaf yn awgrymu senario llawer grimmer. Ar ryw adeg yn ystod Chwyldro Euromaidan, naill ai ym mis Ionawr neu fis Chwefror 2014, roedd Putin yn deall y gallai fod yn colli ei afael ar yr Wcrain. Efallai y bydd dyn Moscow yn Kyiv, a oedd ar y pryd yn Arlywydd yr Wcráin Viktor Yanukovych (er ei fod yn cael cymorth mawr gan Paul Manafort), yn cael ei gicio allan gan bobl yr Wcrain. O ganlyniad, newidiodd Arlywydd Rwsia drac yn sylweddol eisoes cyn y digwyddiad.

Mae medal Kremlin a ddyfarnwyd i'r milwyr anhysbys o Rwseg a gymerodd ran yn anecsiad y Crimea yn rhestru dyddiad 20 Chwefror 2014, fel dechrau'r llawdriniaeth i feddiannu rhan o'r Wcráin. Ar y diwrnod hwnnw, roedd Arlywydd Wcreineg pro-Rwsiaidd Yanukovych yn dal i fod mewn grym, ac yn bresennol yn Kyiv. Nid oedd ei hediad o brifddinas yr Wcrain ddiwrnod yn ddiweddarach, ac yn agored, gan senedd yr Wcrain, ar 22 Chwefror 2014, wedi bod yn amlwg yn rhagweladwy eto, ar 20 Chwefror 2014. Ond roedd y Kremlin eisoes wedi newid o ddim ond rhyfela gwleidyddol yn erbyn yr Wcrain i baratoi go iawn. rhyfel - rhywbeth sydd wedyn yn annirnadwy i raddau helaeth i'r mwyafrif o arsylwyr. Efallai bod rhywbeth tebyg yn wir, yn null Moscow tuag at yr Unol Daleithiau heddiw hefyd.

I fod yn sicr, prin y bydd milwyr Rwseg yn glanio ar lannau America. Ac eto, efallai na fydd hynny'n angenrheidiol. Mae'r posibilrwydd o wrthdaro sifil treisgar yn yr Unol Daleithiau heddiw, mewn unrhyw ffordd, yn cael ei drafod gan ddadansoddwyr difrifol, yn erbyn cefndir polareiddio gwleidyddol enfawr a phigau emosiynol yng nghymdeithas America. Fel yn hoff chwaraeon Putin o Judo - lle mae'n dal Belt Ddu! - gellir defnyddio eiliad fer o anghydbwysedd y gelyn yn gynhyrchiol, a gall fod yn ddigonol i achosi iddo gwympo. Efallai na fydd yr Unol Daleithiau, ar ei ben ei hun, yn aeddfed ar gyfer gwrthdaro sifil. Ac eto, mae'n annhebygol y bydd arbenigwyr rhyfela hybrid diwyd ym Moscow yn colli cyfle i'w wthio ychydig ymhellach. Ac fe allai’r gêm y bydd “draenogod” Rwseg yn ei chwarae fod yn un wahanol nag yn y gorffennol, a ddim eto’n gwbl ddealladwy i “ysgyfarnogod yr Unol Daleithiau.”

Roedd Hillary Clinton yn 2016 yn ymgeisydd arlywyddol yn annymunol iawn, gan Moscow, fel arlywydd newydd America. Eto heddiw, mae arlywydd democrataidd, ar ôl i Rwsia hacio gweinyddwyr ac ymgyrch ddieflig y Blaid Ddemocrataidd yn erbyn Clinton yn 2016, yn obaith gwirioneddol fygythiol i’r Kremlin. Ar ben hynny, roedd Joe Biden, o dan yr Arlywydd Obama, yn gyfrifol am bolisi'r Unol Daleithiau tuag at yr Wcrain, mae'n gwybod cystal â hoffi'r wlad, ac felly mae'n arbennig o annymunol i Moscow.

Yn olaf ond nid lleiaf, efallai fod gan Moscow fwy o gysylltiadau â Trump a'i entourage nag y mae'r cyhoedd yn America yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd. Byddai'r Kremlin, mewn achos o'r fath, hyd yn oed yn fwy casáu llywyddiaeth Biden, a datgeliad posibl o'i ymyriadau cynharach ychwanegol, yn yr UD. Mae'r polion felly'n uwch, ar gyfer y Kremlin, yn 2020 nag yn 2016. Os nad oes gan Trump gyfle credadwy i gael ei ethol am ail dymor, efallai nad ymyrraeth etholiad yn unig fydd y mater mwyach. Efallai bod Moscow eisoes yn gweithredu mwy o gynlluniau sinistr na cheisio helpu Trump. Os yw Putin o'r farn na all atal Biden, ni fydd y Kremlin yn colli cyfle i gael gwared ar yr UD yn gyfan gwbl, fel actor rhyngwladol perthnasol.

Roedd Pavlo Klimkin, ymhlith eraill, yn Llysgennad Wcrain i'r Almaen yn 2012-2014 yn ogystal â gweinidog materion tramor yr Wcráin yn 2014-2019. Mae Andreas Umland yn ymchwilydd yn Sefydliad y Dyfodol Wcrain yn Kyiv a Sefydliad Materion Rhyngwladol Sweden yn Stockholm.

Barn yr awduron yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae USEUCOM yn dangos parodrwydd i gefnogi NATO yn Her Ymarfer Austere

cyhoeddwyd

on

Ymunodd arweinwyr, strategwyr, cynllunwyr a gweithredwyr Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) â'u cymheiriaid NATO yn ymarfer Her Austere 2021 (AC21) i ymarfer ymateb cydgysylltiedig i argyfwng mawr ffuglennol yr wythnos hon. Tra cynhaliwyd yr ymarfer fwy neu lai i amddiffyn iechyd y cyfranogwyr a'n cymunedau rhag COVID-19 cymerodd mwy na 4,000 o bersonél milwrol a sifil ran.

Daeth yr ymarfer â USEUCOM a'i gydrannau ynghyd a ymunodd â Lluoedd Cyd-Reoli a Brunssum y Lluoedd ar y Cyd a Lluoedd Cefnogi NATO ar gyfer yr ymarfer post gorchymyn bob dwy wythnos, cyfrifiadurol, a ddaeth i ben heddiw (23 Hydref).

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at dynnu ar y gwersi rydyn ni wedi'u dysgu o'r ymarfer hwn wrth i ni baratoi ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol gyda'n gilydd," meddai'r Almaenwr Gen. Jörg Vollmer, rheolwr Brunssum Command y Cyd-heddlu. Mae AC21 yn rhan o gyfres ymarfer corff a gynlluniwyd ac a weithredwyd ers y 1990au ac a ganolbwyntiodd ar hyfforddi cydgysylltiad gorchymyn ymladd, gorchymyn a rheolaeth ac integreiddio galluoedd a swyddogaethau ar draws pencadlys USEUCOM, ei orchmynion cydran, rhyngasiantaeth yr UD a NATO.

Cysylltwyd yr ymarfer yn fyd-eang ag ymarferion gorchymyn ymladdwyr eraill yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Gorchymyn Strategol yr Unol Daleithiau ac Ymarfer Mellt Byd-eang Ymarfer Gorchymyn Gofod yr Unol Daleithiau 2021 a Her Turbo Command Trafnidiaeth yr UD 2021. “Mae ymarferion fel AC21 yn paratoi staff USEUCOM i ymateb i argyfyngau mewn modd amserol ac yn dda- mewn modd cydgysylltiedig gyda'n Cynghreiriaid NATO, sydd yn y pen draw yn cefnogi sefydlogrwydd a diogelwch rhanbarthol, ”meddai Maj Byddin yr Unol Daleithiau, Gen. John C. Boyd, cyfarwyddwr hyfforddiant ac ymarferion USEUCOM.

Er i'r pandemig parhaus orfodi amrywiaeth o ymarferion DEFNYDDIO i gael eu haddasu neu eu canslo eleni, mae hyfforddiant ac adeiladu partneriaeth wedi parhau. “Rydyn ni’n parhau i fod yn ystumiol ac yn barod i gefnogi NATO yn erbyn unrhyw elyn neu fygythiad - boed yn argyfwng milwrol neu’n firws anweledig,” ychwanegodd Boyd. “Gyda’i gilydd ar achosion di-rif, mae’r Unol Daleithiau a NATO wedi dangos perthynas waith gref na ellir ei thorri i wrthweithio unrhyw fygythiad i’r gynghrair. Mae AC21 yn enghraifft arall eto o gryfder a chydsafiad cynghrair NATO a chyfraniadau USEUCOM at amddiffyniad cyfunol Ewrop. ”

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ledled Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a Chefnfor yr Iwerydd. Mae USEUCOM yn cynnwys oddeutu 72,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

Brexit

Llywydd Sassoli i arweinwyr yr UE: Helpwch i gael y trafodaethau cyllideb i symud eto

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Sassoli gydag Arlywydd Ffrainc Macron a Changhellor yr Almaen Merkel yn uwchgynhadledd 15 Hydref © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Mewn araith yn uwchgynhadledd yr UE ar 15 Hydref, mynnodd Llywydd y Senedd David Sassoli ei bod hi nawr i fyny i arweinwyr yr UE ddatgloi’r trafodaethau sydd wedi’u gohirio ar gyllideb 2021-2027.

Anogodd yr Arlywydd Sassoli benaethiaid llywodraeth yr UE i ddiweddaru’r mandad negodi y maent wedi’i roi i lywyddiaeth Cyngor yr Almaen i wneud cytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn bosibl.

Nododd fod trafodwyr y Senedd wedi gofyn am € 39 biliwn ychwanegol ar gyfer rhaglenni allweddol yr UE sydd o fudd i Ewropeaid ac yn hyrwyddo adferiad cynaliadwy. “Swm paltry yw hwn o’i osod yn erbyn pecyn cyffredinol gwerth € 1.8 triliwn, ond un a fyddai’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r dinasyddion a fydd yn elwa o’n polisïau cyffredin,” meddai’r Arlywydd Sassoli, gan gyfeirio at gyfanswm y saith- cyllideb blwyddyn a chynllun adfer Covid-19.

Nododd Sassoli, os derbynnir cynnig cyfaddawd y Senedd gan y Cyngor, bydd yn rhaid codi nenfwd gwariant y gyllideb o ddim ond € 9 biliwn a bydd hyn yn dod â nenfwd y rhaglenni hynny i'r un lefel gwariant yn union ag yn y cyfnod 2014-2020 mewn termau real.

Dywedodd fod yn rhaid cyfrif y taliadau llog am y ddyled y mae'r UE yn bwriadu eu rhoi i ariannu'r adferiad ar ben nenfydau'r rhaglen er mwyn peidio â gwasgu cyllido'r polisïau hyn ymhellach. Mae'r cynllun adfer “yn ymrwymiad anghyffredin, ac felly dylid trin cost y llog fel cost anghyffredin hefyd. Ni ddylai fod yn dibynnu ar ddewis rhwng y costau hyn a'r rhaglenni [cyllideb].

Pwysleisiodd y Llywydd hefyd yr angen am amserlen rwymol ar gyfer cyflwyno mathau newydd o refeniw cyllideb dros y blynyddoedd i ddod ac ar gyfer darpariaethau hyblyg yn y gyllideb i ariannu digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

Roedd Sassoli yn amddiffyn Senedd y Senedd galw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau. “Rhaid i ni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60% erbyn 2030. Mae angen targed arnom, sy'n gweithredu fel disglair ddisglair ar y llwybr i niwtraliaeth hinsawdd. Mae amddiffyn yr amgylchedd yn golygu swyddi newydd, mwy o ymchwil, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, mwy o gyfleoedd. ”

“Fe ddylen ni ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd a ddarperir gan sefydliadau cyhoeddus i newid ein modelau twf yn radical wrth warantu trosglwyddiad teg sy’n gweithio i ni ac i genedlaethau’r dyfodol. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl, ”ychwanegodd.

Wrth sôn am y trafodaethau parhaus ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol, mynegodd Sassoli bryder ynghylch y diffyg eglurder gan ochr y DU. “Gobeithio y bydd ein ffrindiau yn y DU yn defnyddio’r ffenestr gul iawn o gyfle sy’n parhau i weithio’n adeiladol tuag at oresgyn ein gwahaniaethau,” meddai, gan ychwanegu y dylai’r DU anrhydeddu ei hymrwymiadau a chael gwared ar y darpariaethau dadleuol yn ei deddf marchnad fewnol.

Galwodd Sassoli hefyd am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Thwrci. “Mae rhethreg Twrci yn tyfu’n fwyfwy ymosodol ac yn sicr nid yw ymyrraeth y wlad yn y gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn helpu pethau. Nawr yw’r amser i’r UE gefnogi ymdrechion cyfryngu’r Almaen yn llawn, i sefyll yn unedig a siarad ag un llais, ”meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd