A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

| Hydref 8, 2019
Mae tîm o arbenigwyr wedi llunio cynllun i ddefnyddio olrhain blockchain ar gyfer masnach rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon er mwyn osgoi ail-osod ffin galed ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu John Chalmers.

Dywedodd consortiwm ELAND ddydd Llun (7 Hydref) y byddai ei gynnig yn cynnwys adeiladu system cludo nwyddau diogel yn seiliedig ar gynwysyddion cloi digidol, cofnodion llwybro GPS, ardystiad awtomataidd a gorfodi gwrth-ymyrryd gyda phob manylyn wedi'i gofnodi mewn cronfa ddata cyfres amser blockchain. .

“Yn ei hanfod, warws wedi’i bondio ar olwynion ydyw, ac mae’n torri cwlwm Gordian o sut y gall y DU adael yr UE a chynnal y gwarantau a nodir yng Nghytundeb Dydd Gwener y Groglith,” meddai Prif Swyddog Gweithredol ELAND Charles Le Gallais mewn datganiad.

“Rydyn ni’n galluogi symudiad di-dor nwyddau ar draws ffiniau i barhau heb yr angen am gefn gwlad Gwyddelig,” meddai Le Gallais, cyn filwr o Brydain y mae ei dîm yn cynnwys arweinwyr busnes, arbenigwyr cludo a pheirianwyr technoleg.

Dywedodd Le Gallais wrth Reuters fod swyddogion Brexit Prydain a senedd Iwerddon wedi cael eu briffio ar y cynllun.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Prydain, a ofynnwyd am y cynllun: “Mae’r llywodraeth yn ddiolchgar am yr holl fewnbwn yn y mater hwn, y mae’n ei ystyried yn ofalus.”

Yn Nulyn, dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Iwerddon: “Nid oes gennym unrhyw sylw i’w wneud ar y cynnig hwn.”

Dywedodd Razat Gaurav, prif swyddfa weithredol Llamasoft, sy'n cynhyrchu meddalwedd i helpu cwmnïau ledled y byd i reoli a strwythuro cadwyni cyflenwi, y byddai'r cynllun yn darparu gwelededd o'r hyn sy'n croesi'r ffin, a diogelwch. Fodd bynnag, os yw'n rhy gymhleth, ni fyddai diwydiant yn ei ddefnyddio.

Fe wnaeth Gweithgynhyrchu Gogledd Iwerddon, grŵp sy'n ymgyrchu i leihau cost gwneud busnes, ei wrthod fel rhywbeth sy'n ymarferol yn unig ar gyfer nwyddau gwerthfawr neu sensitif fel alcohol neu feddyginiaethau.

Ffin Iwerddon yw'r prif faen tramgwydd ar gyfer ysgariad Prydain o'r UE, y mae'r Prif Weinidog Boris Johnson yn dweud y mae'n rhaid iddo ddigwydd ar Hydref 31 hyd yn oed heb fargen.

Yr wythnos diwethaf cynigiodd Johnson y byddai Gogledd Iwerddon, ar ôl Brexit, yn parhau i fod yn gyson â marchnad sengl yr UE ar gyfer masnach mewn anifeiliaid, bwyd a nwyddau a weithgynhyrchir ond y byddai'n gadael undeb tollau'r UE ynghyd â gweddill y DU.

Yn anochel, byddai hyn yn gofyn am ryw fath o wiriadau ffiniau er mwyn cadw cyfanrwydd y farchnad sengl. Dywed cynnig Johnson na fyddai angen seilwaith ffisegol ar y ffin o hyd diolch i drefniadau amgen ar gyfer gwiriadau, gan gynnwys technoleg monitro.

Mae swyddogion yr UE wedi bod yn amheugar o awgrymiadau Prydain y gallai technoleg wneud y gwaith oherwydd nad yw Llundain wedi dangos bod atebion o’r fath hyd yn oed yn bodoli.

Dywedodd ELAND fod ei gynnig yn seiliedig ar “dechnoleg brofedig”, y byddai'n amlwg o fewn tri mis ac y gallai gael ei weithredu'n llawn o fewn blwyddyn.

Dywedodd Prif Weithredwr Gweithgynhyrchu Gogledd Iwerddon, Stephen Kelly, y gallai'r cynllun weithio ar gyfer lorïau anhyblyg y gellir eu cloi'n ddigidol yn y man llwytho, ond nid yw'n glir sut y byddai'n gweithio i gerbydau eraill fel trelars ochr llen a thanceri.

Byddai hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion tollau ymddiried yn weithredwyr i beidio â smyglo a bod yn wir am gynnwys eu tryciau, ac roedd yn amau ​​y byddai perchnogion lorïau 140,000 Gogledd Iwerddon yn buddsoddi yn yr offer sydd ei angen.

“Pe bai hwn yn syniad hyfyw, byddai ffiniau Sweden-Norwy, UDA-Canada eisoes yn ei ddefnyddio ac mae’r ddau yn arweinwyr y byd ym maes technoleg trafnidiaeth,” meddai Kelly.

Dywedodd Gaurav gan Llamasoft, ar sail ei brofiad mewn rhannau eraill o'r byd, os yw diwydiant o'r farn bod y system olrhain yn rhy feichus ni fydd yn mabwysiadu'r dechnoleg.

“Maen nhw'n ceisio dod o hyd i ffyrdd o weithio o'i gwmpas,” meddai. “Ac yna rydych chi'n ôl i wiriad corfforol.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, iwerddon, Gogledd Iwerddon, UK

Sylwadau ar gau.