Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (8 Hydref) daeth cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE ynghyd ym Mrwsel - calon yr UE - i ddathlu diwedd Menter Dinasyddion Ewropeaidd hanesyddol (ECI) ac anfon neges gref a chlir at Gomisiwn yr UE a'r Cyngor. o'r UE.

Ymunodd Aelodau Senedd Ewrop (ASEau) a Dinasyddion yr UE â thosturi mewn Ffermio’r Byd a chynrychiolwyr Sefydliadau Anllywodraethol eraill i ddathlu cau ECI End the Cage Age, a enillodd lofnodion 1,617,405, gan greu hanes ar gyfer fferm. anifeiliaid.

hysbyseb

Digwyddodd y digwyddiad yng nghalon ardal yr UE ym Mrwsel, yn yr esplanade gyferbyn â chylchfan Schuman a rhwng adeiladau Cyngor yr UE a Chomisiwn yr UE. Ode to the Pig, roedd cerflun 10-metr trawiadol o fochyn yn neidio i ryddid yn cael ei arddangos, tra dangoswyd fideos ac areithiau ar ddwy sgrin o fewn llinell llygad adeiladau'r Comisiwn UE a Chyngor yr UE. Yn ogystal, gosodwyd baner gylchol 18-metr gyda'r neges “Ar gyfer anifeiliaid, ffermio cewyll diwedd”, yng nghanol cylchfan Schuman, i'w gweld o'r holl adeiladau cyfagos a cherddwyr ar y gylchfan. Rhannodd y mynychwyr luniau a straeon ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #EndTheCageAge yn cyfleu negeseuon dathlu, penderfyniad a gobaith.

Traddododd cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol areithiau angerddol ar arwyddocâd yr ECI hwn ar gyfer anifeiliaid fferm a dinasyddion yr UE, yn ogystal ag ar ymdrech gydweithredol anhygoel dros 170 o gyrff anllywodraethol. “Fe wnaethon ni hynny! Daeth pob un ohonom ynghyd, fel ffrindiau, fel cymrodyr, fel eiriolwyr anifeiliaid. Ac rydych chi'n gwybod beth - fe wnaethon ni guro'r system - fe wnaethon ni gael y cyfandir i sefyll i fyny, i ddweud na wrth gewyll.

“Flwyddyn yn ôl, roeddem yn ystyried ymgymryd â her; ECI i roi diwedd ar gewyll ar gyfer anifeiliaid fferm. Nid yw hyn yn drefn fer, gan fod y mwyafrif o ECIs yn y gorffennol wedi methu, ”meddai Philip Lymbery, Prif Swyddog Gweithredol Compassion in World Farming. “Nid yw’r gwaith caled yn dod i ben yma - nawr rhaid i ni wneud i’r ECI hwn gyfrif, trwy waith eirioli a deddfwriaeth.”

hysbyseb

Dywedodd Martina Stephany, cyfarwyddwr anifeiliaid fferm a maeth yn Four Paws: “Mae'r ECI hwn wedi dangos bod dinasyddion Ewropeaidd yn poeni llawer am yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant da byw. Maent yn sefyll gyda sefydliadau o wahanol wledydd a chefndiroedd, wedi'u huno y tu ôl i'r nod i Ddiweddu Oes y Cawell. Byddwn yn sicrhau y bydd eu llais yn cael ei glywed. Heddiw gwnaeth y mudiad hwn hanes, ond ni fyddwn yn gorffwys nes i ni gyrraedd ein nod a gwahardd cewyll ledled Ewrop. ”

Parhaodd ASEau trwy bwysleisio pwysigrwydd ECI Diwedd yr Oes Cage a sut mae ei ganlyniad yn mynnu i Sefydliadau’r UE bod yr amser i weithredu ar unwaith.

Dywedodd Eleonora Evi, ASE, is-lywydd yr Intergroup Lles Anifeiliaid a chyd-gadeirydd y Gweithgor Heb Gawell: “Heddiw rydym yn dathlu cyflawniad sydd wedi torri record. Mae dros 1.6 miliwn o ddinasyddion o bob rhan o Ewrop wedi dweud yn uchel ac yn glir: Rydyn ni eisiau anifeiliaid allan o gewyll nawr! Ynghyd ag ASEau eraill, byddwn yn sicrhau bod y Comisiwn Ewropeaidd yn stopio anwybyddu gofynion ei ddinasyddion, a'i fod yn gwahardd cewyll mewn ffermio. "

“Mae’r UE yn honni bod ganddo’r safonau lles anifeiliaid uchaf yn y byd, ond mae’n dal i gloi anifeiliaid mewn cewyll. Mae cannoedd o filiynau o anifeiliaid fferm yn yr UE yn dioddef yn ddyddiol, yn methu â mynegi eu hymddygiad naturiol ”, meddai Anja Hazekamp, ​​ASE, llywydd yr Intergroup Lles Anifeiliaid a chyd-gadeirydd y Gweithgor Heb Gage. “Mae'n hen bryd i'r UE ymuno â'r 21ain ganrif. Rhaid i artaith y bodau diniwed, ymdeimladol hyn ddod i ben, unwaith ac am byth. "

Un o agweddau mwyaf emosiynol y dydd oedd y foment y traddododd Angelina Berlingò, dinesydd o’r Eidal, ei haraith yn cynrychioli mwy na 1.6 miliwn o Ddinasyddion yr UE. Ymgyrchodd dros yr ECI a chasglodd fwy na llofnodion digidol a phapur 2,000 ar eu pennau eu hunain. “Mae wedi bod yn daith bersonol wych i fod yn rhan o lwyddiant cyffredinol yr ymgyrch”, meddai Angelina. “Mae canlyniad y ddeiseb hon yn dod â gobaith am fyd gwell i anifeiliaid dynol ac anifeiliaid nad ydyn nhw'n ddynol. Rydw i yma heddiw i weiddi unwaith eto: Diwedd Oes y Cawell! ”

Mwy am ECI Diwedd yr Oes Gawell

Caeodd ECI End the Cage Age ar 11 Medi, 2019, ar ôl ennill dros 1.6 miliwn o lofnodion yn ystod cyfnod o 12-mis. Mae hyn yn nodi un o'r diwrnodau mwyaf arwyddocaol i anifeiliaid fferm a welodd y byd erioed.

Nod yr ECI Diwedd yr Oes Cage yw dod â'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid fferm ledled Ewrop i ben. Mae dros 300 miliwn o foch, ieir, cwningod, hwyaid, soflieir a lloi yn cael eu carcharu mewn cewyll ledled yr UE. Mae'r mwyafrif o gewyll yn ddiffrwyth, yn gyfyng, ac yn gwrthod lle i'r anifeiliaid symud yn rhydd neu fynegi eu hymddygiad naturiol. Mae cewyll yn greulon ac yn gwbl ddiangen.

Diwedd Oes y Cage Mae ECI wedi bod yn ymdrech gydweithredol, lle ymunodd Tosturi mewn Ffermio’r Byd â chyrff anllywodraethol 170 o bob rhan o Ewrop. Ffurfiodd grwpiau amgylcheddol, hawliau defnyddwyr ac amddiffyn anifeiliaid glymblaid eang i rali dinasyddion o bob cornel o'r cyfandir. Dyma'r tro cyntaf mewn hanes i'r nifer hon o sefydliadau Ewropeaidd ddod at ei gilydd ar gyfer anifeiliaid fferm.

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

hysbyseb

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid yn lleihau

cyhoeddwyd

on

Mae'r defnydd o wrthfiotigau wedi lleihau ac mae bellach yn is mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl, meddai'r icon PDF adroddiad diweddaraf cyhoeddwyd gan y Bwyd Ewrop Awdurdod Diogelwch (EFSA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Gan ddefnyddio dull Un Iechyd, mae'r adroddiad gan dair asiantaeth yr UE yn cyflwyno data ar fwyta a datblygu gwrthfiotigau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn Ewrop ar gyfer 2016-2018.

Mae'r cwymp sylweddol yn y defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd yn awgrymu bod y mesurau a gymerwyd ar lefel gwlad i leihau defnydd yn profi i fod yn effeithiol. Bu bron i'r defnydd o ddosbarth o wrthfiotigau o'r enw polymyxins, sy'n cynnwys colistin, haneru rhwng 2016 a 2018 mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan fod polymyxinau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysbytai i drin cleifion sydd wedi'u heintio â bacteria sy'n gwrthsefyll aml -rug.

hysbyseb

Mae'r darlun yn yr UE yn amrywiol - mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl gwlad a dosbarth gwrthfiotig. Er enghraifft, defnyddir aminopenicillins, cephalosporinau a quinolones o'r 3edd a'r 4edd genhedlaeth (fluoroquinolones a quinolones eraill) yn fwy mewn pobl nag mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, tra bod polymyxinau (colistin) a tetracyclines yn cael eu defnyddio mwy mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl. .

Y cysylltiad rhwng defnyddio gwrthfiotigau ac ymwrthedd bacteriol

Mae'r adroddiad yn dangos bod defnyddio carbapenems, cephalosporinau 3edd a 4edd genhedlaeth a quinolones mewn pobl yn gysylltiedig ag ymwrthedd i'r gwrthfiotigau hyn yn Coli Escherichia heintiau mewn bodau dynol. Cafwyd hyd i gymdeithasau tebyg ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cysylltiadau rhwng bwyta gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac AMR mewn bacteria o anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, sydd yn ei dro yn gysylltiedig ag AMR mewn bacteria gan bobl. Enghraifft o hyn yw Campylobacter spp. bacteria, sydd i'w cael mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd ac yn achosi heintiau a gludir gan fwyd mewn pobl. Daeth arbenigwyr o hyd i gysylltiad rhwng gwrthiant yn y bacteria hyn mewn anifeiliaid ac ymwrthedd yn yr un bacteria mewn pobl.

Ymladd AMR trwy gydweithrediad

Mae AMR yn broblem iechyd cyhoeddus fyd-eang sylweddol sy'n cynrychioli baich economaidd difrifol. Mae'r dull Un Iechyd a weithredwyd trwy gydweithrediad EFSA, EMA ac ECDC a'r canlyniadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn galw am ymdrechion parhaus i fynd i'r afael ag AMB ar lefel genedlaethol, UE a byd-eang ar draws y sectorau gofal iechyd.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

'Diwedd Oes y Cage' - Diwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder

Heddiw (30 Mehefin), cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymateb deddfwriaethol i'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'Diwedd Oes y Cage' (ECI) gyda chefnogaeth dros filiwn o Ewropeaid o 18 talaith wahanol.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu cynnig deddfwriaethol erbyn 2023 i wahardd cewyll ar gyfer nifer o anifeiliaid fferm. Bydd y cynnig yn cael gwared yn raddol, ac yn gwahardd o'r diwedd, defnyddio systemau cawell ar gyfer pob anifail a grybwyllir yn y fenter. Bydd yn cynnwys anifeiliaid sydd eisoes dan ddeddfwriaeth: ieir dodwy, hychod a lloi; ac anifeiliaid eraill y soniwyd amdanynt gan gynnwys: cwningod, cywennod, bridwyr haen, bridwyr brwyliaid, soflieir, hwyaid a gwyddau. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi gofyn i EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) ategu'r dystiolaeth wyddonol bresennol i bennu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer gwahardd cewyll.

Fel rhan o'i Strategaeth Fferm i Fforc, mae'r Comisiwn eisoes wedi ymrwymo i gynnig adolygiad o'r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid, gan gynnwys ar drafnidiaeth a magu, sydd ar hyn o bryd yn cael gwiriad ffitrwydd, i'w gwblhau erbyn haf 2022.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid. Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol ac mae gennym gyfrifoldeb moesol, cymdeithasol i sicrhau bod amodau anifeiliaid ar y fferm ar gyfer anifeiliaid yn adlewyrchu hyn. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod yr UE yn parhau i fod ar flaen y gad ym maes lles anifeiliaid ar y llwyfan byd-eang a’n bod yn cyflawni disgwyliadau cymdeithasol. ”

Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth bydd y Comisiwn yn ceisio mesurau ategol penodol mewn meysydd polisi cysylltiedig allweddol. Yn benodol, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn darparu cefnogaeth ariannol a chymhellion - fel yr offeryn eco-gynlluniau newydd - i helpu ffermwyr i uwchraddio i gyfleusterau mwy cyfeillgar i anifeiliaid yn unol â'r safonau newydd. Bydd hefyd yn bosibl defnyddio'r Gronfa Just Transition a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gynorthwyo ffermwyr i addasu i systemau heb gawell.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd