Cysylltu â ni

Amddiffyn

Ymladd #Terfysgaeth ar-lein: Fforwm Rhyngrwyd yr UE wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng ledled yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ddoe (7 Hydref), mae cyfranogwyr 5ed Fforwm Rhyngrwyd yr UE, a gynhaliwyd gan y Comisiynwyr Avramopoulos a King, wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng yr UE - ymateb cyflym i gynnwys lledaeniad firaol cynnwys eithafol terfysgol a threisgar ar-lein.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a darparwyr gwasanaeth ar-lein, gan gynnwys Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Dropbox, JustPaste.it a Snap wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd yn wirfoddol o fewn y fframwaith a nodwyd gan y Protocol Argyfwng, wrth sicrhau data cryf amddiffyniadau a hawliau sylfaenol.

Trafododd Fforwm Rhyngrwyd yr UE hefyd y cynnydd cyffredinol a wnaed o ran sicrhau bod cynnwys terfysgol yn cael ei ddileu ar-lein ers ei gyfarfod diwethaf ym mis Rhagfyr 2018 yn ogystal â sut i gryfhau cydweithredu ar heriau eraill, megis camfanteisio'n rhywiol ar blant ar-lein.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos: "Ers i mi lansio Fforwm Rhyngrwyd yr UE bedair blynedd yn ôl, mae wedi mynd o nerth i nerth, gan gynnig fframwaith effeithiol i aelod-wladwriaethau a llwyfannau ar-lein i weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein. wedi llwyddo i adeiladu perthynas gref o ymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth â'r llwyfannau rhyngrwyd. Rwy'n falch o'r cynnydd yr ydym yn ei wneud a'r canlyniadau rhyfeddol yr ydym wedi'u cyflawni. Rydym yn mynd â'r cydweithrediad hwn gam arall ymhellach gyda Phrotocol Argyfwng yr UE. Gyda hyn. , byddwn yn barod i weithredu’n gyflym, yn effeithiol ac mewn ffordd fwy cydgysylltiedig i atal lledaenu cynnwys terfysgol. ”

Ychwanegodd Comisiynydd yr Undeb Diogelwch, Julian King: “Roedd y digwyddiadau yn Seland Newydd yn gynharach eleni yn ein hatgoffa’n llwyr fod cynnwys terfysgol yn lledaenu ar-lein ar gyflymder aruthrol. Er y gallai ein hymateb fod yn gyflym, nid yw'n ddigon cyflym. Ymateb yr UE yw’r Protocol i gynnwys y hafoc a grëwyd gan ddigwyddiadau o’r fath - mewn ffordd gydlynol. ”

Mae'r llawn Datganiad i'r wasg ac Taflen ffeithiau gael ar-lein.

Cyber ​​Security

Cybersecurity: Mae holl aelod-wladwriaethau'r UE yn ymrwymo i adeiladu seilwaith cyfathrebu cwantwm

cyhoeddwyd

on

Gyda'r llofnod diweddaraf gan Iwerddon o'r datganiad gwleidyddol i hybu galluoedd Ewropeaidd mewn technolegau cwantwm, seiberddiogelwch a chystadleurwydd diwydiannol, mae'r holl Aelod-wladwriaethau bellach wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd, ynghyd â'r Comisiwn Ewropeaidd ac Asiantaeth Ofod Ewrop, i adeiladu'r EuroQCI, seilwaith cyfathrebu cwantwm diogel a fydd yn rhychwantu'r UE gyfan. Bydd rhwydweithiau cyfathrebu diogel, uchel eu perfformiad o'r fath yn hanfodol i ddiwallu anghenion seiberddiogelwch Ewrop yn y blynyddoedd i ddod. Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: “Rwy’n hapus iawn gweld holl Aelod-wladwriaethau’r UE yn dod ynghyd i arwyddo datganiad EuroQCI - menter seilwaith Cyfathrebu Quantum Ewropeaidd - sylfaen gadarn iawn i gynlluniau Ewrop ddod yn brif. chwaraewr mewn cyfathrebu cwantwm. Yn hynny o beth, rwy’n eu hannog i gyd i fod yn uchelgeisiol yn eu gweithgareddau, gan mai rhwydweithiau cenedlaethol cryf fydd sylfaen yr EuroQCI. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Fel y gwelsom yn ddiweddar, mae seiberddiogelwch yn rhan hanfodol o'n sofraniaeth ddigidol yn fwy nag erioed. Rwy’n falch iawn o weld bod yr holl aelod-wladwriaethau bellach yn rhan o fenter EuroQCI, cydran allweddol o’n menter cysylltedd diogel sydd ar ddod, a fydd yn caniatáu i bob Ewropeaidd gael mynediad at wasanaethau cyfathrebu dibynadwy a diogel. ”

Bydd yr EuroQCI yn rhan o weithred ehangach gan y Comisiwn i lansio system cysylltedd diogel wedi'i seilio ar loeren a fydd yn sicrhau bod band eang cyflym ar gael ym mhobman yn Ewrop. Bydd y cynllun hwn yn darparu gwell gwasanaethau digidol i wasanaethau cysylltedd dibynadwy, cost-effeithiol. O'r herwydd, bydd yr EuroQCI yn ategu'r isadeileddau cyfathrebu presennol gyda haen ychwanegol o ddiogelwch yn seiliedig ar egwyddorion mecaneg cwantwm - er enghraifft, trwy ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar ddosbarthiad allwedd cwantwm, math diogel iawn o amgryptio. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Moscow

NATO yn erbyn Rwsia: Gemau peryglus

cyhoeddwyd

on

Mae'n ymddangos bod y Môr Du wedi dod yn fwy a mwy yn arena gwrthdaro rhwng NATO a Rwsia yn ddiweddar. Cadarnhad arall o hyn oedd yr ymarferion milwrol ar raddfa fawr Sea Breeze 2021, a gwblhawyd yn ddiweddar yn y rhanbarth, a gynhaliwyd gan yr Wcrain, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Y Sea Breeze - 2021 o ymarferion yw'r rhai mwyaf cynrychioliadol yn holl hanes eu daliad. Mynychwyd hwy gan 32 o wledydd, tua 5,000 o bersonél milwrol, 32 o longau, 40 o awyrennau, 18 o grwpiau o luoedd arbennig ar y ddaear a’r môr o’r Wcráin, yn ogystal ag aelod-wledydd a gwledydd partner NATO, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Prif leoliad yr ymarferion oedd yr Wcrain, sydd, am resymau amlwg, yn ystyried y digwyddiad hwn fel cefnogaeth filwrol ac yn rhannol wleidyddol i'w sofraniaeth, yn bennaf o ystyried colli'r Crimea a'r cyfyngder milwrol-wleidyddol yn y Donbas. Yn ogystal, mae Kiev yn gobeithio y bydd cynnal digwyddiad mor fawr yn cyfrannu at integreiddiad cyflym yr Wcráin i'r Gynghrair.

hysbyseb

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Fflyd y Môr Du o Ffederasiwn Rwseg yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y gyfres hon o symudiadau. Yna fe wnaethant weithio allan dasgau dyngarol yn bennaf, ynghyd â rhyngweithio rhwng fflydoedd gwahanol daleithiau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae senario’r ymarferion wedi newid yn sylweddol. Nid yw llongau Rwsiaidd yn cael eu gwahodd iddynt mwyach, ac mae datblygu gweithredoedd i sicrhau amddiffyniad awyr a gwrth-danfor a glaniadau amffibiaidd - gweithrediadau ymladd llyngesol nodweddiadol - wedi dod i’r amlwg.

Mae'r senario a gyhoeddwyd eleni yn cynnwys cydran arfordirol ar raddfa fawr ac yn efelychu cenhadaeth ryngwladol i sefydlogi'r sefyllfa yn yr Wcrain a wynebu grwpiau arfog anghyfreithlon a gefnogir gan wladwriaeth gyfagos, nid oes unrhyw un yn cuddio yn benodol mai Rwsia sy'n ei olygu.

Am resymau amlwg, dilynodd Lluoedd Arfog Rwsia'r ymarferion hyn yn agos iawn. Ac fel y digwyddodd, nid yn ofer! Roedd y môr yn cael ei batrolio gan longau rhyfel Rwsiaidd, ac roedd jetiau ymladdwyr Rwseg yn yr awyr yn gyson.

Yn ôl y disgwyl ym Moscow, gwnaeth llongau NATO sawl ymdrech i drefnu cythruddiadau. Ceisiodd dwy long ryfel-HNLMS Evertsen o Lynges yr Iseldiroedd ac Amddiffynwr HMS Prydain fynd yn groes i ddyfroedd tiriogaethol Rwsia ger y Crimea, gan gyfeirio at y ffaith mai dyma diriogaeth yr Wcráin. Fel y gwyddoch, nid yw'r Gorllewin yn cydnabod bod Rwsia yn atodi Crimea yn 2014. Yn union, o dan yr esgus hwn, cyflawnwyd y symudiadau peryglus hyn.

Ymatebodd Rwsia yn hallt. O dan y bygythiad o agor tân, bu’n rhaid i longau tramor adael dyfroedd tiriogaethol Rwsia. Fodd bynnag, ni chyfaddefodd Llundain nac Amsterdam mai cythrudd oedd hwn.

Yn ôl cynrychiolydd arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol NATO ar gyfer gwledydd De'r Cawcasws a Chanolbarth Asia, James Appathurai, bydd Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn aros yn rhanbarth y Môr Du i gefnogi ei gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae gan NATO safle clir o ran rhyddid mordwyo a'r ffaith mai Crimea yw'r Wcráin, nid Rwsia. Yn ystod y digwyddiad gyda HMS Defender, dangosodd cynghreiriaid NATO gadernid wrth amddiffyn yr egwyddorion hyn," meddai Appathurai.

Yn ei dro, dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Dominic Raab, y bydd llongau rhyfel Prydain "yn parhau i fynd i mewn i ddyfroedd tiriogaethol yr Wcráin." Galwodd y llwybr a ddilynir gan y dinistriwr tresmaswyr y llwybr rhyngwladol byrraf o Odessa i Sioraidd Batumi.

"Mae gennym bob hawl i basio trwy ddyfroedd tiriogaethol Wcrain yn rhydd yn unol â safonau rhyngwladol. Byddwn yn parhau i wneud hynny," pwysleisiodd y swyddog uchel ei safle.

Dywedodd Moscow na fyddai’n caniatáu digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol, ac os oes angen, mae’n barod i gymhwyso’r “mesurau anoddaf a mwyaf eithafol” i dramgwyddwyr, er bod senario o’r fath yn cael ei gyflwyno gan Kremlin fel un “annymunol dros ben” i Rwsia.

Dechreuodd llawer o arbenigwyr yn Rwsia ac yn y Gorllewin siarad ar unwaith am fygythiad posibl y 3ydd Rhyfel Byd, a all mewn gwirionedd fflamio oherwydd yr Wcráin. Mae'n amlwg nad yw rhagolygon o'r fath o fudd i unrhyw un: nid NATO na Rwsia. Serch hynny, mae agwedd amlwg a phenderfynol yn parhau ar y ddwy ochr, na all ond achosi ofn a phryder ymhlith pobl gyffredin.

Hyd yn oed ar ôl diwedd Sea Breeze 2021, mae NATO yn parhau i ddatgan na fyddant yn gadael y Môr Du yn unman. Cadarnheir hyn eisoes trwy anfon llongau newydd i'r rhanbarth.

Serch hynny, mae'r cwestiwn yn parhau i fod ar agor: a yw Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn barod i gymryd mesurau eithafol yn erbyn Rwsia o dan esgus amddiffyn sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol yr Wcráin, sy'n dal i gael ei gwrthod yn barhaus i NATO?

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae Cwmpawd Strategol yn ddadleuol ond yn well na difaterwch meddai Borrell

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth cyfarfod gweinidogion tramor yr UE ym Mrwsel heddiw (12 Gorffennaf) drafod 'Cwmpawd Strategol' yr UE. Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ei bod yn fenter bwysig a dadleuol, gan ychwanegu: “Nid wyf yn poeni a yw’n ddadleuol, mae’n well gen i gael dadleuon na difaterwch.”

Dyma'r tro cyntaf i'r gweinidogion tramor, yn hytrach na gweinidogion amddiffyn, drafod y prosiect hwn sy'n ceisio cryfhau rheolaeth argyfwng, gwytnwch, partneriaethau a galluoedd yr UE. 

Mae Cwmpawd Strategol yn cael ei ystyried gan y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) fel un o'r prosiectau pwysicaf ac uchelgeisiol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE. Y gobaith yw y gellir ei gwblhau erbyn Mawrth 2022, gyda drafft yn cael ei gyflwyno ym mis Tachwedd. Y gobaith yw y bydd gwladwriaethau'r UE yn darparu canllawiau gwleidyddol-strategol clir ar yr hyn y maent am i'r UE ei gyflawni yn y maes hwn yn ystod y 5 i 10 mlynedd nesaf. 
Bydd yn arwain y defnydd o offerynnau sydd ar gael i'r UE, gan gynnwys y rhai a sefydlwyd yn ddiweddar Cyfleuster Heddwch Ewropeaidd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd