#Brexit - Datganiad gan David Sassoli, llywydd Senedd Ewrop

| Hydref 9, 2019
Datganiad gan David Sassoli (Yn y llun), llywydd Senedd Ewrop yn dilyn ei gyfarfod â Phrif Weinidog y DU, Boris Johnson.

“Rwyf newydd gael cyfarfod gyda’r Prif Weinidog Johnson. Deuthum yma yn y gobaith hyderus o glywed cynigion a allai symud trafodaethau ymlaen. Fodd bynnag, rhaid imi nodi na fu unrhyw gynnydd.

“Fel y gwyddoch, mae bargen rhwng yr UE a’r DU yn gofyn nid yn unig am bleidlais ystyrlon gadarnhaol yn Nhŷ’r Cyffredin, ond hefyd gymeradwyaeth Senedd Ewrop.

“Felly mae’n bwysig bod Prif Weinidog y DU yn clywed yn uniongyrchol gan Senedd Ewrop ar ei agwedd tuag at Brexit. Rwy'n ddiolchgar i Mr Johnson am roi'r cyfle hwnnw i mi.

“Mae ein dull yn syml iawn. Credwn mai Brexit trefnus, y DU yn gadael gyda bargen, yw'r canlyniad gorau o bell ffordd. Roedd y fargen yr oeddem yn credu y cytunwyd arni â'r DU y llynedd yn destun y gallai'r EP fod wedi'i gefnogi. Datrysodd yr holl faterion sy'n gysylltiedig â thynnu'r DU allan o'r UE. Roedd yn rhoi sicrwydd i ddinasyddion a busnesau. Roedd yn edrych ymlaen at berthynas agos rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Fel y mae pethau, dyma'r cytundeb gorau posibl o hyd.

“Fel yr eglurais i Mr Johnson, ni fydd y Senedd yn cytuno i fargen am unrhyw bris. Ni fyddwn yn cytuno i fargen sy'n tanseilio Cytundeb Dydd Gwener y Groglith a'r broses heddwch nac yn peryglu cyfanrwydd ein marchnad sengl. Gwnaethom hyn yn blaen yn ein penderfyniad a fabwysiadwyd gyda mwyafrif enfawr ym mis Medi.

“Rydym wedi archwilio cynigion y DU i ddisodli'r cefn gwreiddiol a'n hymateb yw bod y rhain yn bell o rywbeth y gallai'r Senedd gytuno iddo. Yn ogystal, nid oes modd eu gweithredu ar unwaith.

“Mae trafodaethau, rwy’n gwybod, yn parhau ac mae’r Senedd, trwy ei Grŵp Llywio Brexit, yn cael ei hysbysu’n llawn gan Michel Barnier am y cynnydd ar y trafodaethau hynny.

“Mae dau ddewis arall i fargen ar y pwynt hwn: estyniad neu ddim bargen.

“Ar estyniad, mae’r Senedd yn agored i’r posibilrwydd hwn, pe bai rheswm neu bwrpas da dros hyn. Ond mater i'r DU yw gofyn am estyniad ac nid fy lle i yw gwneud sylwadau ar y dadleuon gwleidyddol neu'r materion cyfreithiol sy'n cael eu trafod yn y Deyrnas Unedig.

“Cyn belled nad oes bargen yn y cwestiwn, rydym yn glir iawn y byddai hwn yn ganlyniad negyddol iawn. Bydd yn niweidiol yn economaidd i'r ddwy ochr, yn enwedig i'r DU. Bydd ganddo ganlyniadau difrifol iawn ar ynys Iwerddon. Bydd yn cynyddu ansicrwydd i fusnes ac yn anad dim i ddinasyddion. Mae'n amlwg mai llywodraeth y DU fyddai “dim bargen”.

“O ran dinasyddion, byddwn yn parhau i sicrhau bod eu hawliau ym mhob senario yn cael eu gwarchod.

“Rwy’n gobeithio y gellir osgoi canlyniad dim bargen, ond os na, mae’r UE wedi cymryd y mesurau angenrheidiol i baratoi ar gyfer y canlyniad hwn.

“Rwy’n parhau i roi fy ffydd mewn synnwyr a chyfrifoldeb da ond ymhlith ffrindiau, mae dyletswydd yn mynnu ein bod yn dweud y gwir wrth ein gilydd.

"Diolch."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.