Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r asesiad cadarnhaol ynghylch sut mae wedi rheoli #EUBudget

| Hydref 9, 2019

Yn ei adroddiad diweddaraf am reoli cyllideb yr UE, cadarnhaodd Llys Archwilwyr Ewrop - yr archwilydd annibynnol o wariant yr UE - fod Comisiwn Juncker wedi gwella’n sylweddol y ffordd yr oedd yn gweinyddu cyllideb yr UE. Rhoddodd yr archwilwyr fil iechyd glân i 12 i gyfrifon blynyddol yr UEth flwyddyn yn olynol a barn gymwysedig ar y taliadau 2018 am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae hwn yn asesiad uchel o ymdrechion wedi'u targedu Comisiwn Juncker i sicrhau bod pob ewro o gyllideb yr UE yn cael ei wario yn unol â'r rheolau ac yn cynhyrchu gwerth ychwanegol i'n dinasyddion.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb ac Adnoddau Dynol Günther H. Oettinger: “Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio'n galed i sicrhau bod pob ewro o gyllideb yr UE yn cael ei wario er budd ein dinasyddion ac yn creu gwerth ychwanegol yr UE. Rydym yn sicrhau bod y rheolau yn cael eu parchu'n llawn a bod gwallau yn cael eu dwyn i'r lleiafswm. Rydym yn falch bod ein hymdrechion yn dwyn ffrwyth ac mae ein harchwilwyr annibynnol wedi cadarnhau unwaith eto ein bod wedi gwneud gwaith da. ”

Aelod-wladwriaethau'r UE - partneriaid pwysig wrth reoli cyllideb yr UE

Mae'r Comisiwn yn gyfrifol am weithredu cyllideb yr UE ynghyd ag amrywiaeth o bartneriaid - mae'n rheoli tua 75% o wariant yr UE ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE. Maent yn chwarae rhan allweddol mewn meysydd fel cydlyniant ac amaethyddiaeth, lle mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei sianelu trwy'r awdurdodau rheoli cenedlaethol a rhanbarthol. Mae gan y Comisiwn reolau llym o ran rheoli'r cronfeydd yn dda ac yn effeithiol. Rydym yn gweithio law yn llaw ag aelod-wladwriaethau i warantu bod y gyllideb yn cael ei gwario yn unol â'r rheolau hyn a bod pob ewro o gyllideb yr UE yn mynd lle mae ei angen fwyaf.

Ychwanegodd Oettinger: “Mae Polisi Cydlyniant yr UE a’n Polisi Amaethyddol Cyffredin wedi profi eu gallu i sicrhau canlyniadau da. Ar yr un pryd, cydlyniant a datblygu gwledig yw'r rhai mwyaf heriol i'w rheoli o hyd oherwydd y nifer fawr o actorion sy'n cymryd rhan. Mae'r Comisiwn yn helpu'r Aelod-wladwriaethau a'r gwahanol awdurdodau rheoli i wneud yn well pan fo angen. Mae ein hymdrechion hyd yn hyn yn dangos ein bod ar y trywydd iawn, byddwn yn parhau i weithio i'r un cyfeiriad. ”

Gwneud y gorau o bob ewro

Mae sicrhau bod pob ewro allan o gyllideb yr UE yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl ar draws meysydd polisi yn allweddol bwysig i'r Comisiwn. Dyma pam rydym wedi cyfarwyddo llawer o ymdrechion i sicrhau bod cyllideb yr UE nid yn unig yn cael ei gwario yn unol â'r rheolau ond hefyd yn cyllido prosiectau sy'n mynd i'r afael â heriau ledled yr UE ac yn gwneud gwahaniaeth i nifer fawr o bobl. Ym maes ymchwil er enghraifft, diolch i raglen ariannu Ymchwil ac Arloesi fwyaf y byd, Horizon 2020, mae'r UE yn cefnogi mwy nag ymchwilwyr 300,000, gan gynnwys ers ddoe laureates Gwobr Nobel 18, ac arloeswyr. O ran amddiffyn ffiniau a rheoli ymfudo - maes o bwysigrwydd allweddol i ddinasyddion yr UE - ers 2015, mae mentrau a ariennir gan yr UE wedi helpu i achub bywydau bron i 760,000 ym Môr y Canoldir ac wedi arwain at ostyngiad 92% yn y rhai sy'n cyrraedd 2018 o gymharu â'r brig yr argyfwng mudol yn 2015.

Mae'r ffocws ar werth ychwanegol yr UE hefyd wrth wraidd cynnig y Comisiwn ar gyfer y gyllideb hirdymor ar gyfer 2021-2027. Mae'n ceisio gosod amcanion cliriach a chanolbwyntio mwy ar berfformiad. Y nod yw ei gwneud hi'n haws monitro a mesur canlyniadau - a gwneud newidiadau pan fo angen. Disgwylir i hyn wella ymhellach y ffordd y mae cyllideb yr UE yn cael ei gwario.

Rheolau symlach i gynyddu effeithiolrwydd cyllid yr UE

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Comisiwn wedi gweithio i symleiddio'r rheolau ar gyfer gwario cyllideb yr UE ymhellach, gan fod rheolau symlach yn golygu mynediad haws i'r cronfeydd a llai o wallau rheoli.

Adennill cronfeydd yr UE a wariwyd yn anghywir

Nod y Comisiwn fel rheolwr cyllideb yr UE yw sicrhau, unwaith y bydd rhaglen wedi cau a bod yr holl reolaethau'n cael eu cyflawni, bod y risg sy'n weddill i gyllideb yr UE yn is na 2% - y lefel a ystyrir gan y Llys fel deunydd.

At y diben hwn, mae'r Comisiwn yn monitro gweithrediad cyllideb yr UE ar lawr gwlad. Os canfyddir bod aelod-wladwriaethau neu fuddiolwyr terfynol yn gwario arian yr UE yn anghywir, caiff y Comisiwn adennill arian i amddiffyn cyllideb yr UE. Yn 2018, mae'r Comisiwn yn amcangyfrif, ar ôl cywiriadau ac adferiadau o'r fath, bod y risg o gamgymeriad sy'n weddill yng nghyllideb yr UE yn is na 1%.

Cefndir

Mae cyhoeddi'r Adroddiad Blynyddol gan Lys Archwilwyr Ewrop yn cychwyn 'gweithdrefn rhyddhau' flynyddol cyllideb yr UE. I baratoi'r sylfaen ar gyfer y broses, ym mis Gorffennaf 2019 cyhoeddodd y Comisiwn wybodaeth am refeniw, gwariant, rheoli cyllideb a pherfformiad yr UE yn adroddiadau'r Adroddiadau Ariannol ac Atebolrwydd Integredig. Mae'r adroddiad hwn yn cadarnhau bod cyllideb yr UE yn 2018 wedi sicrhau canlyniadau pendant, wedi helpu i gyflawni blaenoriaethau gwleidyddol yr Undeb Ewropeaidd, wedi creu gwerth ychwanegol i ddinasyddion yr UE, ac wedi'i wario yn unol â rheolau'r UE.

Nid yw'r lefel amcangyfrifedig o wall yn fesur o dwyll, aneffeithlonrwydd na gwastraff. Yn syml, amcangyfrif ydyw o'r arian a dalwyd eisoes o gyllideb yr UE er gwaethaf diffyg cydymffurfio â rhai rheolau.

Mwy o wybodaeth

- Taflen Ffeithiau - Nodweddion allweddol gweithredu cyllideb yr UE 2018

- Adroddiad Rheoli a Pherfformiad Blynyddol 2018

- Adroddiadau Ariannol ac Atebolrwydd Integredig

- Cynnig y Comisiwn ar y Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, cyllideb yr UE, Y Comisiwn Ewropeaidd, Llys Archwilwyr Ewrop

Sylwadau ar gau.