#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan awdurdodau tollau Asiaidd a'r UE mewn ymgyrch dan arweiniad ASEM a gydlynwyd gan y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF).

Cyflawnwyd yr Ymgyrch Tollau ar y Cyd HYGIEA o fewn fframwaith Cyfarfod Asia-Ewrop (ASEM) fel rhan o ymdrechion ar y cyd y gwledydd sy'n cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn nwyddau ffug. Rhannwyd canlyniadau'r llawdriniaeth hon a gydlynwyd gan y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) yn yr 13th Cyfarfod cyfarwyddwyr cyffredinol a chomisiynwyr tollau ASEM a gynhaliwyd ym Mae Ha Long, Fietnam, ar 9-10 Hydref 2019.

Ar ran cyfarwyddwyr cyffredinol tollau a chomisiynwyr ASEM a'r Comisiwn Ewropeaidd, cyhoeddodd Nguyen Van Can, cyfarwyddwr cyffredinol tollau a Chadeirydd Fietnam, fod canlyniadau cod Operation o'r enw 'HYGIEA' sy'n targedu nwyddau ffug a ddefnyddir ym mywydau beunyddiol. mae dinasyddion (a elwir hefyd yn nwyddau defnyddwyr sy'n symud yn gyflym neu FMCG), yn cynnwys:

Cyfanswm o ddarnau 194,498 o bersawr persawrus, past dannedd, colur yn ogystal â 120,833.69kg o lanedydd ffug, siampŵ, diapers yn cael eu cadw a'u cipio fel canlyniadau uniongyrchol y llawdriniaeth sy'n targedu cynhyrchion ffug FMCG.

Yn ychwanegol at y nwyddau ffug a atafaelwyd uchod, cadwyd sawl llwyth o gynhyrchion tybaco - naill ai'n ffug neu'n bwriadu cael eu smyglo - yn cynnwys 44,062 kg o dybaco pibell ddŵr a sigaréts 77,811,800 i gyd yn ystod y llawdriniaeth.

- Darnau 4,202,432 o eitemau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), gan gynnwys nad ydynt yn cydymffurfio â'r rheolau diogelwch neu eu smyglo.

Yn ystod y llawdriniaeth hon, cynhaliodd yr awdurdodau tollau reolaethau corfforol neu belydr-X wedi'u targedu ar gannoedd o longau dethol a gludwyd gan gynwysyddion môr. Datgelodd y gwiriadau hyn amrywiaeth eang o nwyddau ffug gan gynnwys colur ffug, persawr, sebonau, siampŵau, glanedyddion, celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig.

Yn ystod cyfnod gweithredol HYGIEA, hwylusodd OLAF y cydweithrediad rhwng y gwledydd sy'n cymryd rhan gyda chefnogaeth tîm o ddeg swyddog cyswllt o Bangladesh, China, Japan, Malaysia, Fietnam, Lithwania, Malta, Portiwgal, Sbaen ac EUROPOL, i gyd yn gweithio gyda'i gilydd yn Brwsel. Defnyddiwyd Uned Cydlynu Gweithredol Rithwir (VOCU) - sianel gyfathrebu ddiogel ar gyfer gweithrediadau tollau ar y cyd o'r fath i sianelu llif y wybodaeth sy'n dod i mewn. Roedd y cyfnewid gwybodaeth hwn mewn amser real yn caniatáu i'r holl arbenigwyr dan sylw nodi'r llifoedd dan amheuaeth o nwyddau ffug allan o drafodion masnachol cyffredin.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), Ville Itala: “Mae Ymgyrch HYGIEA yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd awdurdodau tollau, partneriaid rhyngwladol a diwydiant yn gweithio gyda'i gilydd i frwydro yn erbyn ffugiau. Mae nwyddau ffug yn twyllo defnyddwyr, yn niweidio busnesau cyfreithlon ac yn achosi colledion enfawr i refeniw cyhoeddus. Mae nwyddau ffug hefyd yn tanseilio polisïau iechyd y cyhoedd. Pan mae nwyddau ffug yn gorlifo ein marchnadoedd, yr unig rai i elwa yw twyllwyr a throseddwyr. Rwy’n llongyfarch pawb yn gynnes a gymerodd ran yn Ymgyrch HYGIEA am y canlyniadau rhagorol. ”

[*] Aelod-wladwriaethau'r UE, Awstralia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Cynrychiolydd Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Seland Newydd, Norwy, Pacistan, Philippines, Rwsia, Singapore , Y Swistir, Gwlad Thai, a Fietnam

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF:

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

  • Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;
  • cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau’r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau’r UE, a;
  • datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

  • Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig.

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

  • Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf, a;
  • amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau sefydliadau'r UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, EU, Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF), Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.