Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

| Hydref 10, 2019

Ar 14 Hydref, bydd Cyngor Amaeth a Physgodfeydd yr UE (AGRIFISH) yn cwrdd yn Lwcsembwrg i benderfynu ar derfynau pysgota 2020 ar gyfer rhywogaethau masnachol ym Môr y Baltig. Oceana yn annog gweinidogion i osod terfynau dal yn unol â chyngor gwyddonol. Dyma'r cyfle olaf i'r UE gyflawni'r terfyn amser sy'n agosáu'n gyflym i ddod â physgota anghynaliadwy ym Môr y Baltig i ben erbyn 2020.

“Cyfarfod y Cyngor yw’r cyfle olaf i’r UE gyrraedd y targed sy’n rhwymo’n gyfreithiol i ddod â gorbysgota yn y Môr Baltig i ben gan 2020. Mae'n bryd nawr cyflwyno terfynau dal gwyddonol hollol er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i bysgodfeydd y rhanbarth, ”meddai Cynghorydd Polisi Oceana Ewrop, Andrzej Białaś. Penfras yw conglfaen ecosystem forol Baltig. Ar ôl cwymp penfras Dwyrain Baltig yn gynharach eleni, mae angen i weinidogion yr UE gynnal y gwaharddiad ar bysgota a chael gwared ar y risg o ddal yn ôl wrth gynyddu ymdrechion rheoli a monitro, fel y gall y pysgod eiconig hwn wella. “Gyda phenfras wedi diflannu, bydd y diwydiant pysgota sy’n dibynnu arno yn diflannu’n syml,” ychwanegodd Białaś.

Rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd ei raglen flynyddol ym mis Awst cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yn anffodus, mae cynnig y CE yn rhagori eto ar yr argymhelliad gwyddonol ar gyfer penwaig Baltig gorllewinol ac eog Baltig. Mae hefyd yn caniatáu gorbysgota parhaus o'r boblogaeth penfras Baltig ddwyreiniol dan fygythiad. Mae hyn yn gwrth-ddweud prif amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a sefydlodd yr ymrwymiad cyfreithiol pwysig i roi diwedd ar orbysgota yn nyfroedd yr UE gan 2020, ar ôl i weinidogion yr UE fethu dyddiad cau cychwynnol 2015.

Oherwydd cwymp penfras dwyreiniol Baltig, y Comisiwn Ewropeaidd cyflwyno ym mis Gorffennaf gwaharddiad pysgota dros dro ar unwaith tan 31 Rhagfyr. Roedd y penderfyniad hwn yn gam da tuag at adfer penfras. Ond, mae cynllun adfer tymor hir yn dal i fod yn hanfodol i warantu dyfodol cynaliadwy i'r stoc. Cynnig y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn nesaf yw tunnell 2,000 ar gyfer is-ddal, a fydd, yn achos penfras Baltig dwyreiniol gwan, o bosibl yn gwthio'r stoc i'r pwynt na fydd yn dychwelyd. Felly mae Oceana yn cynghori'n gryf TAC “sero” (cau pysgodfa) ar gyfer 2020, ochr yn ochr â chyflwyno mesurau ychwanegol (ee cau silio estynedig, lleihau'r dalfa penfras ac ati ar y mwyaf).

Ar gyfer penfras gorllewin y Baltig, mae Oceana yn cytuno â chynnig y Comisiwn i ostwng y TAC gan 68%, gan gyfyngu dalfeydd i dunelli 3,065 ar gyfer y flwyddyn nesaf, os gweithredir cyfnod cau silio. Fodd bynnag, mae Oceana yn argymell na ddylai dalfeydd fod yn fwy na thunelli 2,329, os na chyflwynir cau silio. Mewn dim ond 10 o flynyddoedd, mae dalfeydd masnachol stoc penfras y gorllewin wedi gostwng mwy na hanner, yn bennaf oherwydd gorbysgota parhaus.

Ar gyfer stoc penwaig y gorllewin, mae cyngor gwyddonol wedi bod yn glir: TAC “sero”. Mae Oceana yn galw ar y Cyngor i roi'r gorau i bysgota'r stoc hon - yn unol â'r amcanion o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - neu fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu canlyniadau economaidd-gymdeithasol difrifol, parhaol.

Argymhellion ar y cyd gan gyrff anllywodraethol ar gyfleoedd pysgota Môr Baltig 2020

Ymateb Oceana i gau'r UE ar bysgota penfras ym Môr Baltig

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith