#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

| Hydref 10, 2019

Mae Undeb Ffermwyr Ulster wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU yn y DU sy'n cynnwys tariff sero y cant ar rai nwyddau amaeth, gan agor cyfle i fewnforion o safon is ddod i mewn i'r DU os ydym yn gadael yr UE heb fargen.

Dywedodd Llywydd UFU, Ivor Ferguson: “Mae’r diffyg newidiadau i amserlen tariff dros dro y DU a ryddhawyd yn wreiddiol ym mis Mawrth, yn golygu y gallem golli rhywfaint o’n mynediad ffafriol i rai o’n marchnadoedd allforio allweddol. Ar yr un pryd, mae gennym y posibilrwydd o fewnforio bwyd a gynhyrchir i safonau is o ran lles anifeiliaid a'r amgylchedd, a fyddai'n anghyfreithlon yn y DU. Nid yn unig y mae hyn yn peryglu ein ffermwyr, ond hefyd ein defnyddwyr.

“Ar hyn o bryd mae'r DU yn mewnforio tua 40% o'i gofynion bwyd gyda thua 70% o hyn yn cael ei fewnforio ar ddyletswydd ar hyn o bryd o weddill yr UE. Rydym yn derbyn pwysigrwydd sicrhau bod prisiau bwyd yn aros yn sefydlog i ddefnyddwyr mewn sefyllfa dim bargen, fodd bynnag, nid aberthu’r diwydiant ffermio a chynyddu dibyniaeth ar fewnforion yw’r ffordd i’w wneud. Yn ogystal, ni fydd y cynigion tariff hyn o reidrwydd yn gwarantu bwyd rhatach. ”

Mae'r DU yn gynhyrchydd bwyd-amaeth o'r radd flaenaf. Fodd bynnag, rhaid cael cae chwarae gwastad fel y gall cynnyrch lleol gystadlu ar y farchnad.

“Byddai cyfuniad o golli mynediad at bartneriaid masnachu allweddol wrth agor ein marchnadoedd yn drychinebus o bosibl. Pa mor hir y gallai ffermwyr oroesi heb unrhyw amddiffyniad ystyrlon a rhwystrau allforio newydd?

“Mae teuluoedd ffermio yn cael eu gadael unwaith eto mewn ofn beth allai ddigwydd i’w busnesau pe bai Brexit dim bargen yn digwydd. Rydym wedi ailadrodd yn gyson y byddai canlyniad dim bargen yn drychinebus i ffermio Gogledd Iwerddon gael effaith ddwys a dwys ar deuluoedd ffermio, gan achosi aflonyddwch mawr i'r gadwyn gyflenwi, mynd i'r afael â'r diwydiant a gwneud ein ffermwyr yn anghystadleuol. Dyma pam rydym wedi galw am dariffau dwyochrog. Beth bynnag y mae’r UE yn berthnasol, dylai’r DU wneud cais yn gyfnewid, ”meddai Ferguson.

Ym mis Awst, ysgrifennodd yr UFU at y Prif Weinidog Boris Johnson ar y mater hwn a hefyd cymhwyso trefniadau tariff mewnforio gwahaniaethol yn y DU, o ran y mewnforion o Weriniaeth Iwerddon i naill ai Gogledd Iwerddon neu Brydain Fawr.

“Rydym yn hynod siomedig na wnaeth y Prif Weinidog ystyried ein pryderon ynghylch mewnforion i Ogledd Iwerddon. Ffermwyr yw sylfaen y diwydiant amaeth a rhaid gwneud popeth i sicrhau hyfywedd busnesau fferm teuluol Gogledd Iwerddon yn y dyfodol. Os gallwn gael polisi masnach yn iawn, gall amddiffyn ein safonau, caniatáu i gwmnïau barhau i fasnachu a hefyd amddiffyn y defnyddiwr.

“Bydd yr UFU yn parhau i lobïo’r Llywodraeth fel bod Brexit dim bargen yn cael ei osgoi a sicrhau bargen sy’n caniatáu i fasnach rhwng Gogledd Iwerddon a Phrydain Fawr, yn ogystal â Gogledd Iwerddon a’r ROI, barhau heb fawr o aflonyddwch. Tra hefyd yn galluogi masnach mor ddi-ffrithiant â phosib â gweddill yr UE, ”meddai llywydd yr UFU.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, Gogledd Iwerddon

Sylwadau ar gau.