Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

| Hydref 11, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel.

Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryderon y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn y dyfodol.

Dywedodd Peter Burian, Cynrychiolydd Arbennig yr UE ar gyfer Canolbarth Asia yng Ngwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop (EEAS), “Nid ydym yn gwthio ein partneriaid yn y rhanbarth i ddewis y naill neu'r llall. Mae yna le i bawb ac nid cystadleuaeth mo hon. ”

Ychwanegodd: “Rwy’n wirioneddol gredu bod hyn yn bosibl ar yr amod bod pob actor a chwaraewr yn parchu ac yn dilyn diddordeb y rhanbarth dros ddiddordeb cenedlaethol cul. Mae'r UE eisiau gweithio gyda phawb yn y rhanbarth sy'n rhannu'r dulliau a'r egwyddorion hyn. "

Roedd swyddog EEAS yn un o'r prif siaradwyr yn y gynhadledd lefel uchel, 'Strategaeth Newydd yr UE ar gyfer Canolbarth Asia - Gwella Cydweithrediad Rhanbarthol', ddydd Mercher (9 Hydref).

Wedi’i drefnu gan Glwb Ewrasiaidd Berlin, dywedodd Burian wrth y cyfarfod am y potensial y mae’r wlad yn ei gynnig, gan ddweud: “Mae’r UE yn bwriadu cynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia gan gynnwys Kazakhstan, a chefnogaeth iddynt.”

Ychwanegodd: “Mae Canol Asia yn uchel ar agenda’r UE y dyddiau hyn. Nid oherwydd rhywfaint o wrthdaro neu argyfwng yn y rhanbarth ond i'r gwrthwyneb oherwydd datblygiadau cadarnhaol. ”

Rhybuddiodd hefyd, serch hynny, am “heriau” gan gynnwys yn y farchnad lafur, gan ychwanegu: “Mae miliwn o bobl ifanc yn Kazakhstan yn dod i mewn i'r farchnad lafur bob blwyddyn sy'n cyflwyno cyfleoedd ond hefyd heriau. Oni bai bod y bobl hyn yn dod o hyd i waith, gall fod canlyniadau negyddol gyda rhai hyd yn oed efallai'n cael eu denu i eithafiaeth. ”

Galwodd Burian hefyd ar yr UE i “weithio gyda’i gilydd” yn y rhanbarth, gan ddweud wrth y gynhadledd dan ei sang: “Ar hyn o bryd mae temtasiwn i ddarnio nad yw’n helpu.”

Cafodd diddordeb yr UE yn y rhanbarth, meddai, ei “adlewyrchu’n glir” yn ei Strategaeth newydd ar Ganol Asia, a gymeradwywyd ym mis Mehefin gan aelod-wladwriaethau.

Nod hyn yw canolbwyntio gweithredu UE yn yr ardal yn y dyfodol ar ddwy “flaenoriaeth allweddol” gan gynnwys bod yn “bartneriaid ar gyfer gwytnwch” ac annog gwledydd yn y rhanbarth i “droi heriau amgylcheddol yn gyfleoedd.”

Meddai: “Rydyn ni eisiau cynyddu ein cydweithrediad i gefnogi moderneiddio economaidd ac mae llawer y gallwn ei wneud i gefnogi cynhyrchu swyddi cryfach a chystadleuol.”

Dywedodd wrth y cyfarfod: “Rydyn ni eisiau trosi ymrwymiadau gwleidyddol yn realiti.”

Ychwanegodd: “Mae'r UE hefyd yn bwriadu cynyddu cydweithrediad â phartneriaid yng nghanol Asia i hyrwyddo heddwch yn Afghanistan. Rydym hefyd eisiau dwysáu ein cydweithrediad i hyrwyddo cysylltedd cynaliadwy, cynhwysfawr sy'n seiliedig ar reolau sy'n caniatáu i ganol Asia osgoi'r fagl ddyled a thrap prosiectau o ansawdd gwael. ”

Cyhoeddodd Burian hefyd fod yr UE wedi sefydlu platfform newydd: Fforwm Economaidd Canolbarth yr UE a fydd, meddai wrth y gynhadledd, yn cefnogi cydweithredu economaidd.

Daw ei sylwadau ar ôl i lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddweud yn ddiweddar y dylai’r seilwaith greu rhyng-gysylltiadau rhwng pob gwlad yn y byd ac nid dibyniaeth ar un wlad yn unig.

“Rydyn ni eisiau cefnogi’r prosesau moderneiddio ym mhob gwlad yng nghanol Asia ond nid yw technolegau ac offer newydd yn werth dim os nad oes gennych chi’r gallu dynol a’r fframwaith rheoleiddio i’w defnyddio yn y modd mwyaf effeithlon.”

Daeth cyfraniad pellach gan Yermek Kosherbayev, dirprwy weinidog tramor yn Kazakhstan a ddywedodd fod cysylltiadau “rhwng ein gwledydd wedi bod yn datblygu’n llwyddiannus gydag ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd”.

Tynnodd sylw at sawl datblygiad allweddol, gan gynnwys adeiladu system ar gyfer denu a chefnogi buddsoddiad tramor a chanolbwyntio ar ei brofiad o ddenu buddsoddiadau.

Mae gan y wlad barthau economaidd arbennig 12 a pharthau diwydiannol 23 (SEZ ac IZ) gyda gwahanol gyfeiriadau sectoraidd, sy'n cynnwys seilwaith parod ac ystod eang o ddewisiadau buddsoddi.

Yn ogystal, mae Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana “yn ymgorffori'r modelau gorau o ganolfannau ariannol yn Efrog Newydd, Singapore, Llundain a Dubai ar egwyddorion a normau cyfraith Lloegr”.

Amlygwyd hefyd y gwaith a wnaed ar wella gwaith ar ddenu buddsoddiadau. Mae hyn yn cynnwys y Cyngor Cydlynu sy'n mynd i'r afael â materion systemig sy'n rhwystro gweithredu gweithgareddau buddsoddi, yn ogystal â materion wedi'u targedu o fuddsoddwyr ac yn gwneud penderfyniadau yn ei ôl.

Mae'r farchnad ecwiti preifat (buddsoddiad uniongyrchol) hefyd, meddai, yn “mynd ati i ddatblygu” yn Kazakhstan.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.