#Oceana - Mae twyll pŵer injan eang yn galw am doriadau cryfach mewn ymdrech pysgota ym Môr y Canoldir #WestMedMAP #WMedMAP

| Hydref 12, 2019

Mae Oceana yn rhybuddio bod y Comisiwn Ewropeaidd cynnig mae cyfleoedd pysgota ar gyfer Môr y Canoldir a'r Môr Du yn brin o fynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota'r moroedd hyn. Mae maint y gydnabyddiaeth o dwyll ym mhwer injan cychod yn gofyn am ostyngiad uwch yn yr ymdrech bysgota er mwyn sicrhau bod poblogaethau pysgod yn dechrau adfer a dyfodol i bysgodfeydd allweddol yn y rhanbarth. Mae Oceana yn galw ar weinidogion yr UE i fynd y tu hwnt i'r cynnig, gan mai hwn yw ffactor llwyddiant critigol Cynllun Amlflwydd Gorllewin Môr y Canoldir (WestMedMAP).

“Môr y Canoldir a’r Moroedd Du yw’r rhai sy’n cael eu gorbysgota fwyaf yn y byd. Fel UE archwiliad ar bŵer injan a ddatgelwyd ym mis Mehefin, mae twyll yn eang a gall treillwyr Môr y Canoldir weithredu ar fwy na dwywaith eu pŵer injan cofrestredig. O ystyried y tramgwydd difrifol hwn, rhaid lleihau nifer y diwrnodau pysgota yn 2020. Mae torri gorgapasiti yn hanfodol os yw pysgod am wella i’w lefelau digonedd blaenorol yn y moroedd hyn, ”meddai Nicolas Fournier, rheolwr polisi yn Oceana yn Ewrop.

Wedi'i fabwysiadu ym mis Gorffennaf 2019, mae'r Cynllun yn rhagweld lleihau'r ymdrech pysgota trwy sefydlu “ymdrech bysgota uchaf a ganiateir” flynyddol ar gyfer Sbaen, Ffrainc a'r Eidal ar gyfer fflydoedd treillio sy'n pysgota chwe phrif rywogaeth glan môr: mullet coch, cegddu, berdys rhosyn dŵr dwfn, Cimwch Norwy (langoustine), berdys glas a choch a berdys coch anferth. Dylai'r targed Cynnyrch Uchafswm Cynaliadwy gael ei gyflawni'n raddol gan 2025 fan bellaf.

Mae asesiadau diweddaraf y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir ar y chwe stoc benodol hyn yn dangos sefyllfaoedd gorbysgota eithafol ar gyfer ceiliog, mullet coch a chimwch Norwy - wedi gorbysgota hyd at 15, chwech a phum gwaith yn uwch na lefelau cynaliadwy, yn y drefn honno. Asesir bod dros 80% o stociau pysgod Môr y Canoldir yn cael eu gor-ddefnyddio, sy'n golygu mai hon yw'r gyfradd orbysgota uchaf yn y byd.

Mae Oceana yn galw ar Gyngor Gweinidogion nesaf yr UE (16-17 Rhagfyr) i fabwysiadu gostyngiad cryfach mewn ymdrech pysgota na'r rhai a gynigiwyd i ddechrau gan y Comisiwn Ewropeaidd, i gryfhau cyflymder cynaliadwyedd, ac ailadeiladu stociau'n gyflym i adfer proffidioldeb pysgodfeydd y rhanbarth.

Cyswllt i Astudiaeth 2019 UE ar Astudio ar ddilysu pŵer injan gan aelod-wladwriaethau

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.