Dodon allan am fynd â maes awyr Chisinau i ffwrdd o Rothschild am addo ei werthu i Rwsiaid

| Hydref 14, 2019

Bargeinio un drafferth i'r llall. Pwy sydd â diddordeb yn nrifft Dodon i derfynu cytundeb consesiwn Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau?

Mae terfynu cytundeb consesiwn Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau wedi dod yn wenynen i fonet Arlywydd Moldofa Igor Dodon. Ef yw gyrrwr y broses gyfreithiol amheus hon. Mae wedi defnyddio ei holl ddylanwad gwleidyddol, yr holl fecanweithiau gwladwriaethol sydd ar gael i gyflawni'r nod hwn. Mae wedi bod dipyn o weithiau i Gyngor Diogelwch yr Arlywydd gael ei gyfarfodydd ar y mater “amserol” hwn. Nid yw craidd y datganiadau a wnaed gan Igor Dodon, fel y rhai yn y Cyngor Diogelwch, a’r nifer o gyfweliadau a chynadleddau i’r wasg, yn gadael unrhyw amheuaeth: mae’n barod i dynnu’r maes awyr oddi wrth y buddsoddwr, ar unrhyw gost.

Beth bynnag sydd ei angen

Yn ei ddatganiadau cyhoeddus, mae Igor Dodon yn ddiwyd wrth ffurfio barn gyhoeddus ffyddlon ar y mater hwn. Yn benodol, mae'n galw i fyny ar ffigurau amheus, yn ôl y buddsoddwr nid yn unig wedi buddsoddi ceiniog yn natblygiad maes awyr Chisinau, ond hefyd naill ai eisoes wedi ennill, neu ar fin ennill biliwn o Ewro. Bydd y ffigurau hyn yn gweld y ffigurau hyn yn hollol wych. Byddai cymhariaeth gyffredin syml yn ddigon i sylweddoli bod cryn dipyn o fuddsoddiad wedi'i aredig i'r maes awyr. Ar hyn o bryd mae Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau yn un o'r mentrau sy'n datblygu'n ddeinamig yng Ngweriniaeth Moldofa. Dros y blynyddoedd o gonsesiwn ag “Avia-Investment”, cafodd ei foderneiddio a'i drawsnewid yn aruthrol. Roedd yn cwmpasu'r tu mewn, logisteg, y rhedfeydd a'r offer technegol. Mae adeiladu'r ramp parcio wedi tynnu'r diriogaeth wrth ymyl terfynfa'r maes awyr. Mae'r buddsoddiadau cyfalaf yn amlwg i'w gweld. Mae llif y teithwyr wedi cynyddu'n sydyn. Mae Maes Awyr Chisinau wedi cael ei gydnabod yn swyddogol fel menter arbenigol sy'n datblygu fwyaf deinamig yn y CIS. Mae taliadau treth wedi cynyddu'n sydyn. Dechreuodd y wladwriaeth, fel y perchennog, ennill mwy o elw. Pa ddifrod i'r wladwriaeth y mae Dodon yn siarad amdano?

Gellid cyfeirio stondin yr arlywydd at y dymuniad i'w dynnu allan ar Ilan Shor, yr oedd ei fuddiannau'n edrych trwy weithgaredd y cwmni consesiwn. Achosodd Shor lawer o drafferth i Dodon, trwy rannu datgeliadau o’u perthynas, pan oedd Dodon yn wleidydd ar ei draed, a Shor - un o’r dynion busnes mwyaf ym Moldofa. Ond ar ôl i epil-fuddsoddi Avia-fuddsoddi gael ei brynu gan epil un o deuluoedd cyfoethocaf a dylanwadol y byd - Nathaniel Rothschild, dylai'r rheswm dros ddial personol fod wedi mynd yn ôl. Ond ni newidiodd newid perchennog y cwmni consesiwn ar gyfer Maes Awyr Chisinau unrhyw beth. Mae Dodon yn parhau i roi pwysau ar asiantaethau'r llywodraeth, gan fynnu bod y consesiwn yn dod i ben.

Nid oes unrhyw beth yn ei rwystro, ac nid yw cynlluniau Rothschild i fuddsoddi arian sy'n codi meddwl yn natblygiad y maes awyr, nid y peth y bydd yn erlyn Gweriniaeth Moldofa rhag ofn i'r cytundeb consesiwn ddod i ben. Mae'n hysbys y gallai'r Rockefellers fod ar delerau cyfartal yn y llys â'r Rothschilds. Mae Moldofa yn dynghedu yn yr achos cyfreithiol hwn. Ar wahân i golledion ariannol echrydus, bydd yn rhaid eu hysgwyddo fel iawndal, bydd hefyd yn achosi niwed anadferadwy i ddelwedd ryngwladol y wladwriaeth. Bydd Moldofa wedi'i osod yn y pillory. Ond nid yw hyd yn oed y persbectif amlwg hwn yn atal Igor Dodon. Dylai fod rhywfaint o eglurhad i hynny, yn gorwedd y tu allan i'r rhethreg barapolitaidd ar “fuddiannau cenedlaethol”.

Unwaith ein un ni, nawr eich un chi

Taflwyd peth goleuni ar ymdrechion dirgel gormodol yr arlywydd mewn perthynas â’r maes awyr gan y cyhoeddiad a wnaed gan y dadansoddwr economaidd Cristina Petru yn “Intellinews”. Yn ôl iddi, mae anghydnaws y Dodon â dyfalbarhad ym mater terfynu consesiwn yn gysylltiedig â’r ffaith bod yr arlywydd wedi addo ei drosglwyddo i ryw ddyn busnes o Rwsia. Mynegodd y dadansoddwr hyder y bydd Arlywydd Moldofa yn gwneud popeth i derfynu cytundeb consesiwn y maes awyr, hyd yn oed ar gost talu fforffed sylweddol o gyllideb y wladwriaeth. Yn hyn, mae Petru yn cyfeirio at ddatganiad Dodon a wnaed ar gyfer cyfryngau Rwsia, gan ddweud y dylid dychwelyd y maes awyr i’r wladwriaeth ac mae awdurdodau’r Weriniaeth yn barod i drafod gydag unrhyw fuddsoddwyr sydd â diddordeb, gan gynnwys Rwsia.

Prin y gall unrhyw un esbonio beth sy'n gwneud Rothschild yn waeth nag unrhyw “Ivanov” confensiynol. Mae pawb yn deall bod Rothschild fel buddsoddwr yn gyfoethocach ac yn fwy dibynadwy. Cyn belled ag y mae datblygiad a diddordeb y wladwriaeth yn y cwestiwn. O ran diddordebau Igor Dodon, gwrthwynebir y sefyllfa yn ddiametrig. Mae ganddo ddau reswm amlwg, o leiaf, i basio Maes Awyr Chisinau i ddwylo entrepreneuriaid Rwsiaidd.

Yn gyntaf, y rheswm gwleidyddol. Nid yw'n gyfrinach bod prosiect gwleidyddol Igor Dodon wedi'i ariannu o Rwsia. Yn ystod argyfwng mis Mehefin, gallai pob dinesydd yng Ngweriniaeth Moldofa gadarnhau hynny. Mewn recordiad a wnaed yn ystod trafodaethau Dodon â chyn arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Vlad Plahotniuc, a ddaeth yn gyhoeddus, mae’r arlywydd yn siarad am hynny yn eithaf agored. Honnodd i Plahotniuc fod Moscow yn buddsoddi miliwn o ddoleri'r UD yn fisol yn y Blaid Sosialaidd. Mae'n amlwg na wnaed y trafodion hynny o gyllideb Ffederasiwn Rwsia. Yn fwyaf tebygol, neilltuodd y Kremlin noddwr i sosialwyr Moldofaidd a Dodon gan y dynion busnes posse. Nawr mae'n hen bryd talu'r dyledion yn ôl. Prawf anuniongyrchol o'r casgliad hwn fyddai'r gollyngiad i'r wasg yn Rwsia. Yn ôl hynny, mae gan Rwsia sy’n dal “Novaport” gynlluniau difrifol ar gyfer consesiwn Maes Awyr Chisinau ac mae’n aros i lywodraeth Moldovan gyhoeddi tendr. Gwnaethpwyd y datganiad hwn gan gyd-berchennog y daliad, Roman Trotsenko, ar ymylon cyfarfod Bwrdd Undeb Diwydianwyr ac Entrepreneuriaid Rwsia. Trwy edrych “Novaport” yn amsugno mwy a mwy o feysydd awyr yn Rwsia, mae'r daliad yn agos at y Kremlin. Yn ôl rhai cyfrifon, dywedir mai ei lobïwr yw pennaeth y Cwmni Cenedlaethol “Rosneft” a chyn-bennaeth gweinyddiaeth yr Arlywydd Igor Sechin. Mae siawns dda ei fod hefyd yn un o fuddiolwyr daliad “Novaport”. Nawr mae'n dod yn amlwg. Ond efallai mai dyna un o'r rhesymau sy'n peri i Dodon bwyso am derfynu consesiwn Maes Awyr Chisinau.

Mae un rheswm arall yn gorwedd er budd economaidd teulu Igor Dodon. Fel y gwyddys, mae brawd yr arlywydd, Alexandr Dodon wedi dod yn bartner yn ddiweddar mewn dau brosiect masnachol mawr mab erlynydd Rwseg, Igor Chaika. Mae un ohonynt yn gysylltiedig â datblygu, a'r llall - trin gwastraff diwydiannol, gan gynnwys ymbelydrol. Dylid nodi bod Igor Chaika wedi dangos diddordeb mewn trefniant ffermydd mwyngloddio ar gyfer cynhyrchu cryptocurrency yn nhiriogaeth Transnistria heb ei gydnabod. Y sinigiaeth yw bod Chaika hyd at ennill elw o… ddyledion enfawr sector ynni’r rhanbarth i’w wlad ei hun, Rwsia. Cadarn, mae'r pŵer rhad sydd ei angen ar gyfer mwyngloddio bitcoin yn rhad dim ond am nad yw Transnistria yn talu am y nwy Rwsiaidd a ddefnyddir at ddiben ei gynhyrchu.

Mae'n amhosibl dychmygu na allai mab Erlynydd Cyffredinol Rwsia ddod o hyd i unrhyw un yn well i gymryd rhan yn y prosiectau masnachol goruwchnaturiol nag entrepreneur anhysbys o'r Moldofa. Prif werth Alexandr Dodon, a phrin y talodd unrhyw fuddsoddiad ariannol i dalu am ei gyfran 10%, yw ei fod yn frawd i un wlad fach a thlawd. Mewn gwirionedd, mae hwn yn fath cudd o lwgrwobr a gynigir i Igor Dodon. Am beth? Gadewch i ni ddweud, am y posibilrwydd i ennill rheolaeth reoli dros fenter foderneiddio a phroffidiol yn nhiriogaeth Gweriniaeth Moldofa - Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau. Gellid sicrhau cyfran y blaid yma hefyd. Mae gan ddynion busnes Rwsia, hyd yn oed yn blant yr Erlynydd Cyffredinol, ddealltwriaeth dda iawn o’r gair “kickback”.

A beth am “ACUM”?

Dyma'n union pam mae Dodon yn bwrw ymlaen fel tanc Rwsiaidd, yn tanio trwy bopeth yn ei lwybr, yn yr ymdrech i fynd â'r maes awyr oddi wrth fuddsoddwyr y Gorllewin a'i drosglwyddo i entrepreneuriaid o Rwsia. Mae'n dda iawn am drin cynghreiriaid y glymblaid o “ACUM”. Nid lleiaf oherwydd bod pennaeth y comisiwn seneddol arbennig ar gyfer ymchwilio i ddigwyddiadau preifateiddio proffil uchel, cynrychiolydd plaid Maia Sandu y Prif Weinidog, Igor Munteanu, wedi bod yn gwneud datganiadau ar y mater hwn sy'n hollol unol â chynlluniau'r Arlywydd . Felly, bydd y sgandal sydd ar ddod, colledion mewn llysoedd rhyngwladol yn hoelio nid yn unig Dodon a'i ffurf wleidyddol, ond hefyd y glymblaid dyfarniad Moldofaidd gyfan. A bydd trosglwyddo hawliau yn rhy debygol i gonsesiwn Maes Awyr Chisinau i gwmni yn Rwsia yn gadael slyri annileadwy, yn gyntaf oll, ar lywodraeth Maia Sandu o blaid y Gorllewin.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Moldofa

Sylwadau ar gau.