#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

| Hydref 18, 2019

Mae EAPM yn falch o gyhoeddi bod cofrestriad ar gyfer ei Gyngres Flynyddol 3rd bellach ar agor, i weld clic yr agenda yma a gallwch archebu'ch lle yn nigwyddiad 3-4 Rhagfyr ym Mrwsel yma , yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan.

Bydd y Gyngres eleni yn cael ei gynnal yn Sefydliad y Brifysgol yn Prifddinas Ewrop ac, er efallai na fyddwn yn gallu datrys yr holl broblemau a ddaw yn sgil Brexit, byddwn yn sicr yn anelu at hyrwyddo nodau meddygaeth wedi'i bersonoli er budd cleifion Ewrop, gyda'ch mewnbwn gobeithio!

Bydd Brexit, wrth gwrs, yn sicr ar y bwrdd. Ac mae'n ymddangos bod pethau'n symud eto, o'r diwedd, yn yr adran honno wrth i arweinwyr EU27 yn yr uwchgynhadledd yr wythnos hon fabwysiadu'r cytundeb munud olaf gyda Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson.

Cawn weld beth sy'n digwydd yn Llundain, nawr (sut y gallem anghofio bod bargen wreiddiol Theresa May wedi'i gwrthod deirgwaith?) Gan fod yr hyn sy'n addo pleidlais dynn iawn yn y Senedd yn gwau yfory (dydd Sadwrn).

Llafur ac, syndod, syndod !, Mae'r DUP eisoes wedi addo ei wrthod, felly a fydd estyniad arall eto y tu hwnt i Hydref 31 gyda Boris yn cael ei ddarganfod yn 'farw mewn ffos'? Cawn weld…

Y naill ffordd neu'r llall, mae adran iechyd y fargen yn union yr un fath ag yr oedd yn y fargen a drafodwyd erbyn mis Mai, gan gynnwys cytundeb cyd-gydnabod ar gyfer meddyginiaethau gyda gweddill Ewrop, addewid i “archwilio'r posibilrwydd” o gydweithrediad y DU â'r Ewropeaidd. Asiantaeth Meddyginiaethau, a chytundeb i gydweithredu ym materion diogelwch iechyd fel y mae'r UE yn ei wneud gyda thrydydd gwledydd ar hyn o bryd.

Mewn man arall, mae'r Almaen eisoes wedi dweud y bydd yn mynd yn fawr ar ddigideiddio yn ystod Llywyddiaeth y Cyngor o Orffennaf 2020. Y drafferth yw, mae ei system ei hun wedi dyddio. Oherwydd gwleidyddiaeth o fewn y wlad, mae'r Almaen y tu ôl i lawer o wledydd llai sydd eisoes yn cyfnewid e-bresgripsiynau, er enghraifft.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Jens Spahn's, yn wynebu gwrthwynebiad dros ei gwneud yn ofynnol i yswirwyr iechyd yr Almaen dalu am apiau sy'n helpu cleifion i reoli afiechydon cronig, fel diabetes, a diogelwch data cleifion mewn perthynas â'r gwaith costus o amgodio cofnodion cleifion. Lle bynnag yr effeithlonrwydd Almaeneg hwnnw rydyn ni i gyd yn ei wybod ac yn ei garu, e?

Felly, yn ôl i'r Gyngres ...

Brwsel wedi ei ddewis i gynnal y digwyddiad gan fod y Senedd newydd bellach ar waith, tra bydd y Comisiwn Ewropeaidd nesaf yn fuan iawn mae ei draed yn gadarn o dan fyrddauy Berlaymont o dan ei llywydd newydd Ursula von der Leyen.

Thema'r digwyddiad, yn ystod Llywyddiaeth y Ffindir, fydd "Ymlaen ynghyd ag arloesedd: Pwysigrwydd llunio polisi yn ystod cyfnod meddygaeth bersonol.

Bydd y Gyngres yn arddangos gwahanol amcanion y gall y sector cyhoeddus a phreifat eu cefnogi, gyda'r bwriad o ganiatáu i'r UE gyflwyno amcan cyffredin.

Fel bob amser, bydd y Gyngres mewn fformat â ffocws i ganiatáu mynd i'r afael â materion pendant a chael deialog gyda'n llunwyr polisi, ac mae'n ddilyniant o'r ddau rifyn llwyddiannus diwethaf yn Belfast a Milan, yn ogystal â ein saith cynhadledd flynyddol ddylanwadol a mynychwyd yn dda.

Roedd mwy na 200 Gwyddorau Bywyd yn meddwl arweinwyr Disgwylir i ymgynnull ac, fel yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd gynulleidfaoedd allweddol sy'n cyfrannu at gynnwys helaeth y rhaglen a'r cyfnewid gwybodaeth hanfodol.

Un o nodau'r Gyngres yw cynnwys gwleidyddion a deddfwyr ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli sy'n tyfu'n gyflym, a chyflawni cwestiynau gwleidyddol trwy ein proses sy'n seiliedig ar gonsensws.

Mae angen i Ewrop amgyffred y ffaith bod iechyd yn hafal i gyfoeth a bod buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi, ochr yn ochr â deddfau a rheolau sy'n addas at y diben ac sy'n adlewyrchu byd meddygaeth sy'n newid yn gyflym, yn hanfodol. Felly ein rhyngweithio parhaus ag ASEau, Comisiynwyr ac arweinwyr iechyd Aelod-wladwriaethau.

Nod EAPM hefyd yw arddangos datblygiadau a syniadau newydd yn y Gyngres. Er enghraifft, mae datblygu mentrau mawr mewn genomeg a meddygaeth wedi'i bersonoli yn duedd fyd-eang gyda buddsoddiadau sylweddol yn cael eu hymrwymo, er enghraifft gan lywodraethau'r UD a China.

Felly beth sydd ar y bwrdd eleni?

Mae meddygaeth wedi'i phersonoli yn dod yn fwy a mwy o brif ffrwd, ond mae gennym ffordd bell i fynd eto. Felly bydd y sesiwn agoriadol ar Ddiwrnod Un y digwyddiad yn ymdrin â 'Hwyluso eamgylchedd ar gyfer darparu gwell gofal iechyd i'r UE ac aelod-wladwriaethau.

Dilynir hyn gan sesiynau ar bdata ig a hgofal iechyd, tublic hcyfoeth, translational rymchwilio a dod ag arloesedd i ofal iechyd systemau. Bydd derbyniad a chinio diodydd yn Senedd Ewrop yn cau'r dydd a'r nos gyda siaradwyr yn edrych ar tublic hcyfoeth genomics yn y personalised oes meddygaeth, a'r Allwedd dafonydd yn y hgofal iechyd arena.

Dylai diwrnod dau fod yn llawn ac yn gynhyrchiol gyda sesiynau ar bwnc llosg cyfredol y rheoliad plant amddifad, fframweithiau tystiolaeth, ynghyd â chanlyniadau ar sail Gwerth a biofarcwyr.

Biomarcwyr eu trafod yn ddiweddar mewn digwyddiad lloeren EAPM a gynhaliwyd yng Nghyngres ESMO ym Madrid.

Wrth gwrs, tdyma nifer o heriau allweddol y mae'n rhaid eu cwrdd er mwyn sicrhau bod genomeg a thechnolegau cysylltiedig yn cael eu defnyddio fel y gallwn wireddu potensial meddygaeth wedi'i bersonoli i wella gofal iechyd a lleihau costau.

Mae biofarcwyr yn bwysig yma, gan eu bod yn nodweddion sy'n cael eu mesur a'u gwerthuso'n wrthrychol fel dangosydd o brosesau biolegol arferol, prosesau pathogenig, neu ymatebion ffarmacologig i ymyrraeth therapiwtig.

Yn y cyfamser, a drafodwyd hefyd yn Barcelona roedd ffyrdd icreu fframwaith a rhwydweithiau i ddatblygu amgylchedd i hwyluso personolised gofal iechyd yn gyflymach ac yn gyflymach.

Mae mynediad i'r cyhoedd a chleifion yn allweddol ac, ymhlith cydrannau eraill, gall tystiolaeth ddibynadwy o'r byd go iawn hwyluso hyn.

Fbuddsoddiad pellach yn natblygiad methodolegau ac ystorfa Ewropeaidd ar gyfer dulliau gwerthuso a thystiolaeth o wasanaethau iechyd digidol Dylai fod yn annog.

Mae gan EAPM a'i randdeiliaid pwysleisiodd bwysigrwydd(fel y mae'r Comisiwn Ewropeaidd)o ryngweithredu data, yn enwedig yng nghyd-destun casglu, rhannu a thrin data ac argymell defnyddio a datblygu dosbarthiadau a thymor rhyngwladolidiwinyddiaeth i gynyddu rhyngweithrededd.

Ar ben hyn, gallai llywodraethau aelod-wladwriaethau chwarae rhan fwy gweithredol yn y pellach opamseriad y broses o wneud penderfyniadau (ar lefel ganolog a datganoledig) a'r canlyniadau cysylltiedig

Mae pwnc llosg arall yng Nghyngres Flynyddol 3rd - HTA ac ad-daliad - yn sicr o arwain at ddadl fywiog, tra bydd sesiwn olaf y deuddydd ar 4 Rhagfyr yn ceisio darparu eitemau ar yr agenda ar gyfer y tymor gwleidyddol newydd sy'n rhedeg o hyn tan tan 2024.

Mae'r cyfan yn addo bod yn gwpl o ddiwrnodau bywiog, addysgiadol a chynhyrchiol, fellydon't yn colli'r cyfle i ymuno â nifer fawr o weithwyr proffesiynol y diwydiant, rheoleiddwyr y llywodraeth, cleifion, y byd academaidd, ac arddangoswyr i yrru mewnwelediadau i weithredu.

I weld yr agenda cliciwch yma a gallwch archebu'ch lle yn nigwyddiad 3-4 Rhagfyr ym Mrwsel trwy fan hyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.