Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

| Hydref 21, 2019

Yr wythnos hon (24-25 Hydref) bydd Ail Gynhadledd y Balcanau ar Feddygaeth Bersonoledig yn cael ei chynnal ym mhrifddinas Bwlgaria Sofia, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Efallai y bydd hefyd yn gweld rhywfaint o symud ar sefyllfa Brexit, ond ni ddylai neb fod yn dal ei anadl ... Yn wahanol i gais Prydain i adael yr UE, mae'r digwyddiad yn Sofia wedi'i adeiladu ar seiliau realistig, wedi'u diffinio'n glir ac yn gadarn, yn yr achos hwn gan Gynghrair Bwlgaria. ar gyfer Precision a Meddygaeth Bersonoledig (BAPPM), mewn cydweithrediad â'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) ym Mrwsel, y Brifysgol Feddygol Pleven, a Chymdeithas Geneteg Dynol a Genomeg Bwlgaria.

Mae'r gynhadledd allweddol hon - Ymlaen Gyda'n Gilydd yn y Cyfnod Meddygaeth wedi'i Bersonoli - yn ystyried effaith eang meddygaeth wedi'i phersonoli, sy'n addo creu patrwm newydd mewn gofal iechyd. O ystyried na all unrhyw Aelod-wladwriaeth fynd ar ei ben ei hun yn realistig o ran gofal iechyd modern, y cwestiwn allweddol yw sut i symud ymlaen.

Y Ffindir yn symud ymlaen ar ganser ac ERNs Daw'r gynhadledd yn ystod yr wythnos y mae Llywyddiaeth y Ffindir ar yr UE wedi cyflwyno ei Chasgliadau Cyngor drafft, sy'n tynnu sylw at faterion y mae EAPM wedi'u hyrwyddo ers amser maith, gan gynnwys cynllun canser. Mae'n hen bryd ar ôl y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Gweithredu yn Erbyn Canser bron i ddegawd yn ôl, ac mae'r cwestiwn o sut i drosi cynlluniau yn gamau diriaethol yn parhau. Yr allwedd nawr, fel y mae'r Ffindir wedi nodi, yw sicrhau cynaliadwyedd ac argaeledd gwasanaethau iechyd ar gyfer meddyginiaethau, yn ogystal ag ymchwydd ymlaen i ddiagnosteg inmoleciwlaidd.

Mae'r cynllun, sydd fel y gwyddom sy'n sylfaenol i agenda Comisiwn Ursula von der Leyen, yn ceisio cefnogi gwledydd yr UE yn eu hymdrechion i “atal canser, mynd i'r afael â diagnosis a thriniaeth gynnar, a gwella bywydau cleifion a goroeswyr”.

y drafft hefyd yn galw ar y Comisiwn i gefnogi aelod-wladwriaethau “trwy gamau priodol o fewn ei gymhwysedd, yn eu hymdrechion i wella cynaliadwyedd ac argaeledd gwasanaethau iechyd, gan gynnwys mynediad at feddyginiaethau a dyfeisiau meddygol”. Yn y cyfamser mae casgliadau drafft y Ffindir yn nodi “prinder a phrisiau uchel nifer o ddyfeisiau meddygol a meddyginiaethau” a all, ynghyd ag aneffeithlonrwydd wrth ddefnyddio generig a biosimilars, “fygwth cynaliadwyedd ac ariannu systemau iechyd gwladol”.

Mae'r casgliadau hefyd yn tynnu sylw at yr angen i wella mynediad at feddyginiaethau - a chost-effeithiolrwydd - ac yn galw ar lunwyr polisi i barhau â thrafodaethau ar fforddiadwyedd a diogelwch cyflenwad.

Yn y cyfamser, mae aelod-wladwriaethau sy'n gweithredu trwy Gyngor y Gweinidogion wedi dweud wrth y Comisiwn i barhau i ariannu Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd (ERNs), wrth ddatblygu Seilwaith y Gwasanaeth Digidol e-iechyd. Mae hyn yn galluogi cyfnewid data iechyd cleifion yn drawsffiniol yn wirfoddol.

Mae angen gweithdrefnau ariannol a gweinyddol symlach ar ERNs, y rhwydweithiau rhithwir sy'n casglu gwybodaeth am afiechydon prin ledled yr UE, ynghyd â baich gweinyddol llai, yn ogystal â chyllid parhaus “gyda golwg ar eu cynaliadwyedd tymor hir, dywed yr aelod-wladwriaethau.

Mae ERNs yn un enghraifft sy'n dangos bod cydweithredu trawsffiniol yn hanfodol a, gyda hyn mewn golwg, mae gwledydd yn rhanbarth y Balcanau sy'n anelu at weithio todevelop ochr yn ochr yn weithred gydlynol ar gyfer cydweithredu cyhoeddus-preifat rhwng y gwledydd perthnasol, gan greu model sy'n gall eraill ddilyn.

Bydd pob un o'r uchod ar y bwrdd yn y Cynhadledd y Balcanau yn ogystal ag yn Cyngres EAPM ei hun ddechrau mis Rhagfyr.

Y nod o well cydweithredu

Hefyd yn allweddol ar gyfer ymgysylltu â Sofia yw rôl menter MEGA + ar bob math o rannu data iechyd, sydd eto'n dibynnu'n fawr ar gydweithredu trawsffiniol.

Ochr yn ochr â MEGA +, mae angen i Ewrop ddatblygu fframwaith a fydd yn galluogi rhannu arferion gorau yn rhanbarth y Balcanau, yn yr achos hwn, a datblygu gweithred gydlynol ar gyfer cydweithredu cyhoeddus-preifat rhwng y gwledydd perthnasol, gan greu model y gall eraill ei ddilyn.

Yn anffodus, yn sicr mewn ystyr gofal iechyd, mae rhy ychydig o gydweithrediad i fynd i'r afael â'r problemau sy'n dod i'n cymdeithas sy'n heneiddio, sy'n cynnwys gwasanaethau iechyd heb ddigon o adnoddau, oedran a dreuliwyd yn cael cyffuriau newydd i'r farchnad, cynnydd mewn afiechydon cronig, gan na fyddwn yn ddigon o atal, gan gynnwys rhaglenni sgrinio.

Mae dadleuon cadarn bod yr hyn sydd ei angen arnom yn fwy, nid llai, yn Ewrop - ac at ddibenion ymarferol mae hynny'n golygu llai o feddwl seilo a mwy o gydweithrediad, ar draws ffiniau ac ar draws disgyblaethau. Gyda hyn mewn golwg, bydd Comisiynydd yr Economi Ddigidol a Chymdeithas Maria Gabriel, y disgwylir iddo aros yn gomisiynydd yng ngweinyddiaeth von der Leyen, yn bresennol yn Sofia.

Wrth siarad cyn y gynhadledd, dywedodd Dr. Jasmina Koeva, cadeirydd Bwrdd BAPPM: “Mae hwn yn ddigwyddiad pwysig iawn i’n rhanbarth gyda’r nod pennaf o weithredu fel carreg gamu wrth sefydlu’r ffaith bod angen cydweithredu gwell wrth i ni ymdrechu i wneud meddygaeth wedi'i phersonoli yn norm mewn gofal iechyd modern. "

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan: “Mae datblygiadau arloesol mewn geneteg, galwadau am sgrinio mwy a gwell, datblygiadau mewn technegau delweddu ac ymddangosiad yr hyn rydyn ni nawr yn ei alw’n‘ Ddata Fawr ’eisoes wedi newid byd gofal iechyd am byth. Y cyfan er budd cleifion. “Ond mae angen i ni rannu mwy o’r dulliau gwyddonol newydd hyn a galluogi lefelau uwch o gydweithredu. Mae hyn yn wir yn y Balcanau fel unrhyw le arall.”

Pynciau yn y gynhadledd

Gyda chostau a systemau gofal iechyd cynyddol yn cael eu herio fwyfwy, mae gan genomeg y potensial i effeithio ar iechyd pob un ohonom a darparu buddion diagnostig, economaidd ac effeithlonrwydd, gan sicrhau bod gan glaf y wybodaeth gywir, i gael y driniaeth gywir, ar y dde. amser.

Hefyd yn hynod bwysig am resymau gofal iechyd (a chyllidol) yw'r sector ataliol sy'n cynnwys sgrinio a diagnosis manwl gywirdeb cynnar. Gweler y ddolen i'r agenda.

Sesiwn yn y gynhadledd ar Bydd Patholeg Meddygaeth wedi'i Bersonoli yn edrych ar batholeg foleciwlaidd - yn benodol ar gyflawniadau newydd a'u gweithredu mewn ymarfer clinigol - yn ogystal â pdelweddu adolygiadau mewn gofal iechyd modern.

Bydd sesiwn lawn arall yn edrych ar feddygaeth wedi'i phersonoli mewn oncoleg ac haematoleg, a sgrinio gorchudd, therapi wedi'i dargedu a chyfun, ynghyd â therapi cynorthwyol a neo-gynorthwyol.

Hefyd dan sylw bydd imiwnotherapi, radiotherapi, monitro canser yr ysgyfaint, yn ogystal â chanser y colon, canser y prostad, melanoma, canser y pancreas, a chanser y pen a'r gwddf.

Meddygaeth wedi'i phersonoli a chlefydau prin as yn dda fel bydd meddygaeth wedi'i phersonoli mewn endocrinoleg hefyd yn cael eu hamser yn y chwyddwydr Sofia; tra bydd y gynhadledd yn dod â heintiau firws, niwroleg a seiciatreg i ganolbwynt mewn cyd-destun meddygaeth wedi'i bersonoli.

Bydd pum nod allweddol yn dominyddu'r gynhadledd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i wladwriaethau'r Balcanau:

  • Er mwyn cyflymu'r broses o gyfnewid cofnodion iechyd electronig (EHRs) ac e-Adroddiadau ac, ar yr un pryd, creu amgylchedd lle mae mwy o'r cyhoedd yn dod yn ymwybodol o ofal iechyd trawsffiniol, yn ymwybodol o'u hawliau o dan y gyfarwyddeb, yn ddigon hyderus a gwybodus i wneud defnydd ohono, a bod â ffydd yn y systemau ad-dalu. yn berthnasol i hyn yw cynnig mwy o gefnogaeth i Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaiddyn y rhanbarth, gan ehangu / ychwanegu atynt lle bo angen.
  • I roi mwy o bwyslais ym mhob talaith Balcanaidd y sector ataliol sy'n cynnwys sgrinio a diagnosis manwl gywirdeb cynnar.Unwaith eto, mae mwy o wybodaeth a mynediad i'r cyhoedd a chleifion yn allweddol. Dylid gwneud hyn mewn dull cydgysylltiedig yn y Balcanau lle bo hynny'n bosibl.

Mae'n gofyn i'r Comisiwn UE / Ewropeaidd:

  • Helpu i hwyluso ac annog yr isadeiledd TG uchod, rhyngweithrededd a fformat cyffredin ar gyfer cyfnewid data iechyd o bob math (gan gynnwys EHRs) o dan amodau moesegol a phreifatrwydd caeth.
  • I'r UE wneud mwy o bwynt canolog, (er gwaethaf cymhwysedd yr aelod-wladwriaeth ar gyfer gofal iechyd) wrth annog aelod-wladwriaethau i rannu mwy o wybodaeth am iechyd gan fanciau data, cydweithredu'n fwy effeithiol, ac gweithio i osgoi dyblygu ymchwil (ee yn HTA) ac mwy.Mae hyn yn unol â'i strategaeth marchnad ddigidol.
  • I find y ffyrdd gorau o integreiddioe meddygaeth wedi'i phersonoli i'r UE's systemau gofal iechyd, hwyluso cyflwyno fferyllol a diagnosteg arloesol, ac adeiladu'r fframiau cyfreithiol a rheoliadol angenrheidiol.
  • Ar yr un pryd mae angen mynd i'r afael yn well â materion meddyginiaethau, yn enwedig y rhai o natur 'amddifad' o safbwynt cost (ac felly mynediad). Mae meddyginiaethau sy'n targedu afiechydon prin fel arfer yn effeithiol i garfan fach o gleifion yn unig. Mae prisiau uchel meddyginiaethau yn fater y mae angen mynd i'r afael ag ef ledled yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.